Elektrikli ürünlerin CE işaretlemesi için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testleri bir zorunluluktur. Bu zorunluluk hala güncelliğini koruyan 2004/108/EC no’lu EMC Yönetmeliği tarafından belirlenmiştir. Ancak ilgili EMC Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılarak Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 2014/30/EU nolu yeni EMC Yönetmeliği yayımlanmıştır.
İlgili yönetmelik, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa Ekonomik Komisyonu üye ülkelerinde uygulanması zorunludur. Bu zorunluluk, ülkemizde Sanayi Bakanlığı tarafından sağlanmakta ve yönetmelik Sanayi Bakanlığı’nca Türkçe’ye çevrilerek Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Yeni EMC Yönetmeliği’ne göre ürün öncelikle ilgili uyumlaştırılmış (harmonize) standartlarına göre yayılım ve bağışıklılık testlerine tabi tutulur. Sonrasında varsa diğer yönetmeliklere (örneğin LVD Yönetmeliği’ne) göre de uygunluğu sağlanarak teknik dosya hazırlanır. Son olarak da Uygunluk Beyanı hazırlanarak CE işaretlemesi yönetmelikte belirtildiği ölçülerde ve şekilde ürün üzerine yerleştirilmelidir.
Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde iç pazarın işleyişini sağlamaktır.

 • Teknik dosyanın içeriğinde aşağıdakiler mutlaka olmalıdır:
 • Ürünün genel bir tanımı ve açıklaması
 • Ürünün teknik özelliklerini gösteren çizimler
 • Ürüne ait teknik çizimlerin ve ürünün çalıştırılması için gerekli açıklamalar
 • Uygulanan uyumlaştırılmış (harmonize) test standartlarının listesi
 • Test raporları

Üretici teknik dosyayı ve uygunluk beyanını ürünü pazara sunduğu tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza etmelidir. Ürünle ilgili yönetmeliğe aykırılık ve uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda üretici bu konuda uyarılarak para cezası ile cezalandırılabilir, ürünleri piyasadan toplatılarak satışı yasaklanabilir ya da Bakanlıkça gerekli görülen diğer yaptırımlar uygulanabilir.

Yeni EMC Yönetmeliği’nde olası uygunsuzluklar aşağıda listelenmiştir:

 • CE işaretinin yönetmelikte tariflendiği şekildeki gibi kullanılmaması,
 • CE işaretinin olmaması,
 • Uygunluk Beyanının olmaması,
 • Uygunluk Beyanının eksik ya da hatalı hazırlanması,
 • Teknik Dosya’nın eksik olması ya da hiç hazırlanmamış olması,
 • Ürün, paketi ya da ürüne ait bir doküman üzerinde üretici açık adresinin olmaması ya da eksik olması.

Üreticilerin bu tür uygunsuzluklardan kaçınmaları için yukarıda belirtilen gerekliliklerin tam olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Böylece, ürünün Yeni EMC Yönetmeliği’ni uygunluğunu sağlamış olacak ve CE işaretlemesinin gereklerini yerine getirilmiş olacaktır. Ürüne özel uygulanması gereken EMC test standartlarının ve limitlerinin de bilinmesi  önemli bir teknik konudur.

20 Nisan 2016’da AB tarafından yayımlanan İngilizce yönetmelik (2014/30/EU) 2 Ekim 2016’dan itibaren Türkiye’de 2014/30/AB olarak uyumlaştırılmış oldu.

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 inci maddede tanımlanan donanımı kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

 • 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanımı,
 • Hava aracı, motor, pervane ve haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını işletme veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gösterge, ekipman,
 • mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımı ile gövde, motor veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde manevra yaptırmakta kullanılan ekipmanları,
 • Piyasada bulundurulmamak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı, (Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, piyasada bulunan donanım olarak kabul edilmez.)
 • Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanımı,
 • Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanımı,
 • Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitlerini,
  kapsamaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen donanıma ilişkin Ek-I’de belirtilen temel gerekliliklerin başka Avrupa Birliği mevzuatında daha detaylı olarak kısmen ya da tamamen düzenlenmesi durumunda söz konusu mevzuatın uygulamaya girdiği tarihten itibaren bu gerekliliklere ilişkin olarak bu Yönetmelik uygulanmaz veya bu Yönetmeliğin uygulanması durdurulur.