Avrupa Birliği ülkelerinde yayınlanan Yeni Yaklaşım Direktileri kapsamında, Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen veya dışarıda üretilip bu ülkelere ithal edilecek olan ürünler üzerine CE işaretinin konulması bir zorunluluktur. Bu paralelde olmak üzere ülkemizde de bu uygulamanın yöntemlerini düzenleyen uygunluk değerlendirme modülleri ile CE işaretinin kullanılmasına yönelik esasları düzenlemek amacı ile “CE” İşareti Yönetmeliği yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin eklerinde uygunluk değerlendirme yöntemleri modüller halinde açıklanmıştır (Ek 3).

AT tip incelemesi bu ekde Modül B başlığı altında açıklanmaktadır. Buna göre AT tip incelemesinde bir uygunluk değerlendirme işlemi, onaylanmış kuruluşun ürünün teknik tasarımını incelediğinin ve bu tasarımın teknik yasal düzenlemelerin ilgili kirterlerine uygun olduğunun doğrulanması ve tasdik edilmesi işlemidir.

Bu madde çerçevesinde AT tip incelemesi, şu yöntemlerden herhangi birine uyularak yapılmaktadır:

  • Üretilmesi amaçlanan ürünün bitmiş durumunu temsil eden numunenin incelenmesi
  • Teknik dosyanın ve destekleyici kanıtların incelenerek ürünün teknik tasarımının yeterli olduğunun değerlendirilmesi ve üretilmesi amaçlanan ürün numunesinin önemli parçalarından bir veya birkaçının incelenmesi
  • Numune incelemesi yapılmadan, teknik dosya ve destekleyici kanıtlar incelenerek ürünün teknik tasarımının yeterli olup olmadığının değerlendirilmesi

Üretici firmalar AT tip incelemesini, kendi belirlediği bir onaylanmış kuruluşa yaptırabilir. Başvuru sırasında şu bilgi ve belgelerin tamamlanması gerekir:

  • Üretici firmanın (veya yetkili temsilcisinin) adı ve adresi
  • Aynı başvurunun başka bir onaylanmış kuruluşa yapılmadığını açıklayan bir yazılı beyan
  • Teknik dosya.

Teknik dosya, ürünün ilgili kriterlere uygunluğunun değerlendirilmesini sağlayacak niteliktedir ve risklerin yeterli derecede analizini ve değerlendirmesini içerir. Bu dosyada ürünün genel bir tanımı, tasarım ve üretim çizimleri, aksam, parça ve devrelerin şemaları, ürün işleyişinin açıklamaları, uygulanan uyumlaştırılmış ulusal standartların listesi, standartlar uygulanmamışsa temel gerekleri karşılamak için benimsenen çözümler, ürünü temsil eden numuneler ve teknik tasarım çözümlerinin yeterliliğini destekleyen kanıtlar (laboratuvar test sonuçları) yer alır.

Onaylanmış kuruluş ürünün teknik tasarımının yeterliliğini değerlendirmek amacı ile teknik dosyayı ve içindeki destekleyici kanıtları incelemektedir. Aynı zamanda numunenin teknik dosyaya uygun üretildiğini ve uyumlaştırılmış ulusal standartlara uyulduğunu, standartlara uyulmamışsa temel gereklilikleri karşılamak için belirlenen çözümlere uyulduğunu onaylar. Gerekli durumlarda uygunluk değerlendirmesi için uygun inceleme ve testler yaptırır. Sonunda bir değerlendirme raporu hazırlar.

Ürün eğer ilgili yasal düzenelemelerde yer alan kriterleri karşılıyorsa, onaylanmış kuruluş, bir AT tip inceleme belgesi düzenleyerek üretici firmaya teslim eder.

AT tip inceleme belgesi, üretici firmanın adı ve adresini, yapılan inceleme sonuçlarını, belgenin geçerliliği ile ilgili koşulları ve gerekli diğer bilgileri içerir. Bu belge ve ekleri, ürünlerin incelenen tipe uygun olduğunun değerlendirilmesine imkan sağlayacak her türlü bilgiyi içerir. Eğer incelemeler sonrasında ürün tipi, ilgili teknik yasal düzenlemelere uymuyorsa, bu durumda onaylanmış kuruluş AT tip inceleme belgesi vermez ve üretici firmayı bilgilendirir.

Üretici firmalar, AT tip inceleme belgesini ve eklerini, teknik dosya ile birlikte ürünün piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren on yıl boyunca saklamak zorundadır.

Kısaca Modül B sistemi, bir CE işareti, uygunluk değerlendirme prosedürüdür ve tip onay belgesi gerektirmektedir. Üretici firmalar üretim faaliyetlerinde bu onay dışına çıkamazlar. Esasen Modül B kapsamında alınan onay belgesi ürünün tasarım aşaması ile ilgilidir. Ürünün Modül E veya Modül D gibi üretim süreçlerini kapsayan modüller ile birlikte kullanılır.

TÜRCERT, çok sayıda laboratuvar hizmetleri kapsamında AT tip incelemesi hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli hizmet almış olmakta ve müşterilerine, güvenli, hızlı ve kesintisiz hizmet vermektedir.

Laboratuvar hizmetleri kapsamında verilen AT tip incelemesi hizmetleri yanı sıra TÜRCERT, başka hizmetler de vermektedir.