Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan bir ürüne CE işaretinin konulması için yine direktiflerde öngörülen uygunluk değerlendirme işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Bu işlemler, ürünün taşıdığı riskin düşük ya da yüksek olmasına göre iki türlüdür.

Üretici firma, düşük riskli ürünleri için, ya kendi imkanlarını kullanarak ya da bir başka muayene veya test kuruluşuna ürettiği ürünü kontrol ettirerek, ilgili direktif kriterlerine ve temel gerekliliklerine uygun olup olmadığını tespit edebilir. Bu durumda uygunluk değerlendirme çalışmasını kendisi yapmış olacaktır. Bunun yanında bir de uygunluk beyanı hazırlar ve bu bilgi ve belgeleri bir teknik dosyaya koyar. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra artık ürününe CE etiketi koyabilir. Bu yöntem, yukarıda da açıklandığı gibi düşük riskli ürünlerde ve taşıdıkları riskin daha kolay tespit edilebildiği ürünlerde uygulanmaktadır. Direktiflerde yer alan bir çok ürün güvenlik açısından düşük riskli olarak kabul edilmiştir.

Ancak bir de, Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan ürün grupları içinde yüksek risk taşıyan ürünler bulunmaktadır. Bu ürünlerin kullanımı sırasında ortaya çıkacak riskler daha yüksektir ya da taşıdığı riskin tespit edilmesi daha güçtür. Bu durumda üretici firmaların mutlaka Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kurulmuş bulunan ama diğer ülkelerde de şube veya temsilcilikleri bulunan onaylanmış bir kuruluşa başvurmaları gerekmektedir. Onaylanmış kuruluşlar, üçüncü bir taraf durumundadır ve yapacakları muayene ve test çalışmaları ile, ürünlerin, ilgili direktif kriterlerine ve temel gerekliliklerine uygun olup olmadığını tespit ederler. Bu çalışmanın sonunda bir rapor düzenlerler ve üretici firmaya teslim ederler. Bu durumda üretici firmalar yine bir de uygunluk beyanı hazırlarlar ve bu bilgi ve belgeleri bir teknik dosyaya koyarlar. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra artık ürün üzerine CE etiketi konulabilir.

Bir ürün için yukarıda açıklanan iki yöntemden hangisinin uygulanacağı konusunda temel rehber, ilgili direktiftir. Bu direktiflerde izlenecek yol detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

Eğer bir ürün CE işareti konulması açısından birden fazla direktife tabi ise, ilgili direktif kriterleri ayrı ayrı dikkate alınmak zorundadır. Ama ürün, herhangi bir direktifin kapsamına girmiyorsa, bu durumda ürün üzerinde CE etiketi koymak gerekmez.

Ürünlere konulan CE etiketi konusunda yapılan bu açıklamalar gösteriyor ki, direktiflerde yer alan ürün gruplarından birine giren herhangi bir ürün, eğer CE etiketi taşımıyorsa, bu ürünün Avrupa Birliği pazarına girmesi mümün değildir. Bu nedenle Avrupa Birliği ülkeleri ile ticaret yaparken ve bu ülkelere ürün gönderilirken, mutlaka CE belgesi istenmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu ağırlıklı olarak belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. Ancak bunun yanında müşterilerine çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu açıdan, CE işareti konusunda tereddüt duyulan noktalar varsa ve Avrupa ile ticaret yaparken ve ürünler gönderilirlen neden CE Belgesi istediği konusunda daha detaylı bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun değerli çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.