ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, bugün giderek her sektörden çok daha fazla kuruluş tarafından kurulmaktadır. Doğanın korunması ve çevreye duyarlı olmak düşüncesi artık bir düşünce olmaktan çıkmış ve birşeyler yapma aşamasına geçmiştir. Her kuruluş ve her insan artık gelecekten endişe etmekte ve bizden sonrakilere daha yaşanılır bir dünya bırakma telaşı içindedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin standart kapsamı, temel olarak şu başlıkları içermektedir:

  • Genel şartlar
  • Çevre politikası
  • Planlama
  • Uygulama ve faaliyetler
  • Kontrol etme
  • Yönetimin gözden geçirmesi

ISO 14001 standardı, bir kuruluşun mal veya hizmet üretimi sırasında çevre koşullarına yeterli özeni gösterdiğini belirleyen kalite koşullarını göstermektedir.

Kuruluş, Çevre Yönetim Sistemi’ni kurarken, sistem standartlarının gerekliliklerini nasıl yerine getireceğini tanımlamış olmalıdır. Ayrıca Çevre Yönetim Sistemi içinde, iş süreçleri, prosedürler ve uygulama talimatları dokümante edilmelidir. Bunun yanında kurulan sistem uygulanmalı, devam ettirilmeli ve sürekli geliştirmelidir.

Kuruluş, bu arada Çevre Yönetim Sistemi kapsamını da tespit etmiş olmalı ve bunu da dokümante etmelidir.

Daha Çevre Yönetim Sistemi kurulmaya karar verildiği anda kuruluş bir çevre politikası oluşturmalıdır. Çevre politikası üst yönetim tarafından belirlenmelidir. Politikalar, kuruluşun faaliyetleri ile ve ürettiği mal ve hizmetler ile uyumlu olmalıdır. Bunun yanında yasal mevzuata da uygun bulunmalıdır. Ayrıca çalışanlar tarafından benimsenmiş olmalıdır.

Kuruluş, çevreye verdiği etkileri biliyor olmalı ve bu konuda alacağı önlemleri planlamış olmalıdır. Çevresel etkilerin, çevre konusundaki yasal düzenlemeler ile uyumlu olması da sağlanmalıdır. Sürekli iyileştirme çalışmaları yapılarak havaya, toprağa ve suya bırakılan atıkların çevre etkileri en aza indirilmeye çalışılmalıdır. Bunun yanında elektrik, su, fueloil, motorin, hammadde ve benzeri kaynak tüketimleri kontrol altında tutulmalıdır.

Çevre Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sağlanması, bir yönetim temsilcisinin belirlenmesine ve yetki ve sorumlulukların tanımlanmasına bağlıdır. İş süreçleri, uygulama talimatları ve benzeri dokümanlar hazırlanmalı ve çalışanlara gerekli eğitimler verilmelidir.

Çevreye etkisi olan her türlü her türlü faaliyet izlemeli ve ölçümlenmelidir. Kuruluş içi yapılacak denetimlerle sonuçlar takip edilmelidir.

Üst yönetime düşen en büyük görev, sistemin uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamaktır. Kurulan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi üst yönetim tarafından yeterli ve etkin bir şekilde takip edilmelidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi edinmek isteyen kuruluşlar, sistemin standartları ve kapsamı konusunda daha detaylı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.