Bir kuruluş işletmesinde risk yönetimi uyguluyorsa, bugün için bilinen risklerin ve gelecekte olması muhtemel risklerin analizi yapıyor, riskleri değerlendiriyor ve bu risklerin meydana gelmesi durumunda firmaya vereceği zararların boyutlarını bugünden öngörüyor ve bu risklerin etkilerini ortadan kaldırmaya ya da etkilerini en aza indirmeye çalışıyor demektir. Risk yönetimi yapmak demek, riskleri, bir tehlike halini almadan önce, sistematik bir şekilde önlemeye çalışmak demektir.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, firmaların, faaliyetlerini tehdit eden riskleri etkili bir şeklide yönetmeleri için gerekli alt yapıyı kurmaya yarayan bir risk yönetimi standardıdır. Riskler sadece tehlike yaratmazlar. Bazı riskler firma için fırsat da yaratabilir. Bu sistem risklerin beraberinde taşınan fırsat ve zorlukları anlayarak, firmaya kazanç da sağlayabilir. Ama en önemlisi risklerin firma üzerindeki olumsuz etkilerini kontrol etmeye ve etkisiz hale getirmeye yönelik standartlar bütünüdür.

Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’nin temel prensipleri şu şekilde özetlenebilir:

  • Firmaların risklerini yönetmek ve faaliyetlerini bu risklerden zarar görmeden sürdürmelerine olanak yaratmak.
  • Firmalar için sadece bir kerelik değil, tutarlı ve tekrarlanabilir risk yönetim planları yapmak ve uygulamak.
  • Firma için değer yaratmak ve o değeri korumak.
  • Firmaya rakipleri karşısında üstünlük kazandırmak.
  • Risk yönetim süreçlerinin, firmanın günlük iş süreçlerinin bir parçası olmasını sağlamak.
  • Karar verme sisteminin bir parçası olmak.
  • Firma içinde olası risk çatışmaların önünü almak.
  • Çalışanlarda risk yönetimi konusunda farkındalık yaratmak.

Kısaca risklerin iki temel özelliği bulunuyor. Bu özelliklerden biri belli bir hedefe ulaşamama olasılığı ya da istenmeyen bir olayın meydana gelme olasılığıdır. Diğer özellik ise riskin meydana gelmesi halinde riskin neden olduğu durumların etkileridir.

Başarılı bir Kurumsal Risk Yönetim Sistemi, yukarıda açıklanan prensipler sayesinde firmanın hedeflerini gerçekleştirebilmesi için kabul edilebilir bir güvence sağlamaktadır. Bunu da olası olay veya durumların önceden tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesi sayesinde sağlamaktadır.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’nin temel prensipleri konusunda daha fazla bilgi almak, hatta firmanızda Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’ni kurmak için TURCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.