ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’ni kuran ve başarı ile uygulayan kuruluşlar akredite olmuş bir belgelendirme kuruluşuna müracaat ederek ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almak isteyebilirler. Yapılacak denetim çalışmalarının arkasından, eğer her şey yolunda gitmişse, belgelendirme kuruluşu tarafından belge düzenlenir ve firmaya teslim edilir.

Aslında sistem mutlaka belge almak için kurulmamaktadır. Dünya enerji kaynaklarının tükenmekte olduğu bilinci ile hareket eden ve çeşitli enerji kaynaklarını kullanan firmalar, bu sorumluluklarının bir gereği olarak Enerji Yönetim Sistemi kurmakta ve uygulamaktadırlar. Ama bu yapılırken bir taraftan da bu sistem, firmada enerji verimliliğini yükseltmek, maliyetleri düşürmekte ve enerji performansını geliştirmek üzere bazı stratejiler geliştirilmesini sağlamaktadır.

Ama bu sistemi kurup da hem firma karlılığını artıran hem de küresel kirlenmenin önlenmesine katkı sağlayan firmalar bir de belgeleri olsun isteyebilirler. Bu durumda belgelendirme kuruluşuna bir takım belgeler vermeleri gerekmektedir. Bu belgelerin ilki bir Belgelendirme Müracaat Formu’dur. Bu form doldurulduktan sonra da firmanın, sistem kuruluşu sırasında yaptığı dokümantasyon çalışması sırasında hazırlanan bir takım dokümanların belgelendirme kuruluşuna açılması gerekmektedir.

Bu belgelerin başında firmanın hazırladığı enerji politikası geliyor. Üst yönetimin hazırladığı ve bütün çalışmanın esasını oluşturan enerji politikası, firmanın bu sistemi neden kurduğunu ve hedeflerini açıklayan bir dokümandır.

Belgelendirme kuruluşuna açılacak diğer dokümanlar ise iş süreçleri ve uygulama talimatlarıdır. Bu dokümanlar, enerji yönetimi adına gösterilecek faaliyetlerin iş adımlarını ve yapılış şekillerini açıklayan dokümanlardır. Bunun yanında firmada her seviyedeki çalışanın, bu süreçler ve uygulama talimatları paralelinde görev tanımlarına giren sorumluluklarını yansıtan güncellenmiş görev tanımları da belgelendirme kuruluşuna açılacaktır.

Bu dokümantasyon ile birlikte firmanın Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, Ticaret veya Sanayi Odası Sicil Belgesi fotokopisi ve imza sirküleri de başvuru sırasında verilecek evrak arasındadır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi almak için yapılacak başvuruda hangi evrakın verilmesi gerektiği konusunda daha detaylı bilgi almak, hatta bu belgeye sahip olmak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.