İyi Tarım Uygulamaları’nda belgelendirme çalışmaları üç farklı şekilde yapılmaktadır. Üretici firma sadece kendi adına işletmesinde İyi Tarım Uygulamaları kriterlerini uyguluyorsa ve bir belgelendirme şirketi aracılığı ile bütün süreçlerini kayıt altına aldırmış ise, bu durumda kendisine bireysel olarak İyi Tarım Uygulamaları Belgesi verilebilir. Bu şekilde faaliyet gösteren üretici firma gerçek kişi veya bir tüzel kişilik olabilir. Bireysel belgelendirme şeklinde, üretici firmanın İyi Tarım Uygulamaları’na yönelik bir kalite yönetim sistemi kurması ve yönetmesi gerekli değildir.

Bir de birden fazla üreticinin bir araya gelerek kurdukları kooperatifler, üretici birlikleri, müteşebbisler ve gruplar bulunmaktadır. Bu şekilde bir grup oluşturan tüm üreticiler için grup belgelendirmesi yapılabilir. Bu durumda gruba dahil olan üretici firmaların birer tüzel kişiliği olmak zorundadır. Aynı zamanda bu grubun, İyi Tarım Uygulamaları’na yönelik bir kalite yönetim sistemi kurmuş olması ve yönetiyor olması bir zorunluluktur.

Bu iki belgelendirme şeklinin dışında bir belgelendirme şekli daha bulunuyor: eşdeğerlilik. Ülkeler kendi yasal düzenlemeleri ve koşulları çerçevesinde, GLOBALGAP standartlarına benzeyen, kendine uygun bir standart geliştirmiş olabilir. Eğer bu standart, EUREP tarafından kabul edilirse, bu durumda bu ülkelerde düzenlenen İyi Tarım Uygulamaları Belgesi, GLOBALGAP Belgesi ile eşdeğer kabul edilir ve işlem görmesi sağlanır.

Hangi şekilde düzenlenmiş olursa olsun, İyi Tarım Uygulamaları kriterlerini uygulamanın ve bu belgeye sahip olmanın önemli yararları vardır. Bu yararlara taraflar açısından ayrı ayrı bakalım:

  • Üretici firmalar açısından, İyi Tarım Uygulamaları’na göre üretim yapıldığı için ürünler sağlıklı ve güvenilir kabul edilir. Üretici firma bu şekilde toprağını da korumuş olacağından, daha bol ürün aşma şansı olur. İhtiyacı olduğunda, daha kolay ve düşük faizli kredi bulabilir. Devletin destekleme imkanlarından öncelikli olarak yararlanabilir. Ayrıca iç ve dış pazarlarda rekabet gücü artar. Uzun vadede üretim maliyetleri düşer, verimlilik artar.
  • Tüketiciler açısından, ürün kalitesi ve güvenilirliği yükseleceğinden, gıda güvenliği ve insan sağlığı ile ilgili riskler düşer. Ürünün kaynağı hakkında daha fazla bilgiye ulaşılabilir.
  • Perakendeci firmalar açısından, üretici firmalar ile daha rahat ve nitelikli anlaşma yapma olanağı yaratılmış olur. Toplum sağlığı ve ürünün güvenilir olması ile ilgili endişeler ortadan kaldırılmış olur. Tüketicinin ürüne olan güveninin yükselmesi ile talepte artış sağlanır.
  • Çevre açısından, ekolojik denge ve doğal kaynakların korunması konusunda duyulan endişeler giderilmiş olur. Çevreye karşı sorumlu ve sürdürülebilir üretim sağlanmış olur. Doğal hayat ve biyolojik çeşitlilik korunmuş olur. Tarımın çevreye verdiği olası zararların önüne geçilmiş olur. Her şeyden önemlisi yasal düzenlemelere uyumuş olur.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli yönetim sistemleri belgelendirme çalışmaları yanında tarımsal ürün belgelendirme çalışmalarını da yapmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları’nın ne gibi yararlar sağladığı konusunda daha fazla açıklama ihtiyacı duyan kuruluşlar, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurabilirler.