Gıda ticaretinin küresel hale gelmesi ve gıda sektörünün hızla gelişmesi, gıda üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha çağdaş yöntemlerle yapılmasına neden olmuştur. Gıda ve yem maddeleri, önceye göre daha farklı yöntemlerle yapılmakta ve çok uzak noktalara çok kısa süre içinde gönderilmektedir.

Bir yandan da gıda güvenliğini sağlamak amacı ile bir takım sistemler geliştirilmektedir. FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda maddelerinin zirai üretim süreçlerinden, ambalajlama, depolama ve taşınma süreçlerine kadar birçok alanda gıda güvenliğini sağlamak amacı ile tasarlanmıştır. FSSC 22000 standardının içeriği şu şekildedir:

       1.     Kapsam

       2.     Atıf yapılan standardlar

       3.     Terimler ve tarifler (gıda güvenliği, gıda zinciri, gıda güvenliği tehlikesi, gıda güvenliği politikası, son ürün, akış şeması, kontrol önlemi, ön gereksinim programı, operasyonel ön gereksinim programı, kritik kontrol noktası, kritik limit, izleme, düzeltme, düzeltici faaliyet, geçerli kılma, doğrulama, güncelleme

       4.     Gıda güvenliği yönetim sistemi (genel şartlar, dokümantasyon şartları)

       5.     Yönetim sorumluluğu (yönetimin taahhüdü, gıda güvenliği politikası, gıda güvenliği yönetim sisteminin planlanması, sorumluluk ve yetki, gıda güvenliği ekip lideri, iletişim, acil durumlara hazırlık ve müdahale, yönetimin gözden geçirmesi)

       6.     Kaynak yönetimi (kaynakların sağlanması, insan kaynakları, alt yapı, çalışma ortamı)

       7.     Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme (genel, ön gereksinim programları, tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları, tehlike analizi, operasyonel ön gereksinim programlarının oluşturulması, HACCP planının oluşturulması, OGP ve HACCP planlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi, doğrulama planlaması, izlenebilirlik sistemi, uygunsuzluk kontrolü)

       8.     Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi (genel, kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması, izleme ve ölçmenin kontrolü, gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması, iyileştirme)

Bunun yanında FSSC 22000 standardı, ISO 22000 standardında yer alan şu maddeleri ve ilave beş maddeyi daha kapsamaktadır:

       1.     Binaların yapısı ve yerleşimi

       2.     Çalışma alanları, bina ve eklentilerinin yerleşimi

       3.     Yardımcı tesisler (hava, su ve enerji kaynakları)

       4.     Atık ve kanalizasyon gibi destek hizmetleri

       5.     Ekipman uygunluğu, temizliği ve bakımları

       6.     Satın alınan malzemelerin yönetimi

       7.     Çapraz bulaşmayı engellemek için alınacak önlemler

       8.     Temizlik ve sanitasyon uygulamaları

       9.     Haşere kontrolü

    10.     Çalışanların hijyeni

    11.     Yeniden işleme süreçleri

    12.     Ürün geri çağırma süreçleri

    13.     Depolama süreçleri

    14.     Tüketicilerin bilgilendirilmesi

    15.        Gıda savunma uygulamaları