Üretici firmalar ya da ülkemizde yerleşik yetkili temsilcileri, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren bir ürün için mutlaka CE uygunluk etiketini ürün üzerine koymak zorundadırlar. Bunun da öncesinde ürünün direktif kriterlerine uygunluğunu ifade eden bir uygunluk beyanı düzenlemek ve ürünün teknik dosyasına koymak zorundadırlar. Ürün için hazırlanan teknik dosyanın, yasal düzenlemelerde başka bir hüküm yoksa en az on yıl boyunca saklanması gerekmektedir. Eğer üretici firma veya temsilcisi ülkemizde bulunmuyorsa, teknik dosyanın saklama yükümlülüğü, bu ürünü ülkemizde piyasaya sunan gerçek veya tüzel kişilerin üzerindedir.

İlgili yasal hükümlere göre, CE işaretinin, ürünün üzerine, bu olamıyorsa, ambalajının üzerine, ürüne ait kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine, görülebilir, okunabilir ve silinmez bir şekilde iliştirilmesi, eklenmesi ya da basılması gerekir.

Eğer ürüne ait başka ulusal veya uluslararası standartlara ya da düzenlemelere uyulduğunu gösteren başka işaretler de kullanılacaksa, bu işaretlerin, CE uygunluk işaretinin görünmesine ve okunmasına engel olmayacak şekilde, ürün üzerine, ambalajına, kullanım kılavuzuna ya da garanti belgesine iliştirilmesi veya basılması gerekmektedir.

CE işareti, Fransızca’da Avrupa’ya Uygunluk anlamına gelen Conformité Européene ifadesinin baş harflerinden oluşmuştur. CE işareti kullanılırken boyutunun büyütülmesi veya küçültülmesi gerekirse yasal düzenlemelerde gösterilen oran korunmak zorundadır. Ancak dikey boyutu beş milimetreden küçük olmamalıdır.

Ürün üzerine konulan CE etiketi sayesinde Avrupa Birliği ülkelerine gönderilen ve Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde yer alan ürünler, serbest dolaşım hakkı elde etmiş olmaktadır. CE işareti ürünün direktif kriterlerine uygun üretildiği ve insan ve hayvanların can ve mal güvenliği için bir tehlike taşımadığı anlamına gelmektedir. Verdiği bu güven duygusu sayesinde ürünler Avrupa Birliği sınırlarından rahatça girmekte ve piyasalara sunulabilmektedir.

Bu özelliği yüzünden CE uygunluk işaretinin ürün üzerine haksız şekilde konulmamış olması gerekir. Böyle bir durum tespit edilirse, ürünlerin piyasaya sunulması kısıtlanabilir veya yasaklanabilir. Hatta piyasaya sürülen ürünler toplatılabilir. Üstelik böyle bir durum yaratmanın maddi cezaları da bulunmaktadır.

CE etiketi, piyasaya sunulacak ürünün son hali üzerine konulmalıdır. Ancak ürünün özellikleri yüzünden üretim sırasında birçok bileşen kullanılmış olabilir ve her bir bileşen için ayrı ayrı CE işareti gerekebilir. Bu durumda yan sanayi üretici firmalarının da, Yeni Yaklaşım Direktifleri’ne giren ürünleri için ilgili kriterlere uymaları, teknik gereklilikleri karşılamaları ve ürünlerine CE etiketi koymaları gerekmektedir. Bileşenlerinin CE etiketi taşıması, piyasaya sunulacak son ürünün kendiliğinde CE işareti taşıyacağı anlamına gelmez.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu öncelikle belgelendirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmaları yanında çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de sunmaktadır. Bu yüzden, CE işaretinin ne anlama geldiği ve CE Belgesi’nin neden gerekli olduğu konusunda daha geniş bilgi almak ihtiyacı duyulursa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun konularında uzman yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.