CE işaretinin temel özellikleri ve Avrupa Birliği ilkeleri göz önüne alınırsa, CE işaretinin resmi bir etiket olduğu ve bütün Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olduğu görülür. CE etiketi ile ilgili yapılan Avrupa Birliği düzenlemeleri, birlik ülkelerinin ulusal mevzuatlarını değiştirmektedir. Yani, birlik ülkelerinin kendi ulusal yasal düzenlemeleri, Avrupa Birliği düzenlemeleri uygulamaya alındığında, geçerliliğini kaybetmekte ve ilgili direktife uygun şekle dönüştürülmesi gerekmektedir.

CE etiketinin bir başka özelliği, üretici firmaların, üzerinde bu etiketin bulunduğu ürünler için belirlenen kriterlere uyduğunu ve gerekli uygunluk çalışmasını yaptığını göstermesidir. Çünkü üzerinde CE etiketi bulunan bütün ürünler, Avrupa Birliği’nin ilgili direktiflerinde belirtilen bütün kriterlere uygun üretilmiş olmalıdır. Yoksa bu kriterlerden bir kısmına uyulup bir kısmına uyulmadan üretilen bir ürünün üzerine CE etiketi koymak mümkün değildir.

Ülkelerin kendi ulusal standartlarını gösteren etiketler, CE etiketinin yerini alamazlar. Örneğin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standardına sahip bir ürünün, aynı zamanda CE etiketine sahip olduğunu düşünmek doğru değildir. Buna karşılık, CE kriterlerine uyum gerektiren bir ürün için, her ülke kendi yasal düzenlemelerini yapmak zorunda oldukları için, CE etiketli bir ürün aynı zamanda TSE standardına da uyumlu demektir.

Üretici firmalar, ürettikleri ürünün, ilgili direktife uygunluğunu sağlamak ve kontrol etmek durumunda oldukları için, ürün üzerine CE etiketini kendileri koyarlar. CE kriterlerine uygunluğu kontrol eden ve CE etiketini veren bir kuruluş yoktur. Ancak Avrupa Birliği içinde, ilgili direktiflerde tanımlanan durumlarda yüksek risk taşıyan ürünler için uygunluk değerlendirme çalışmalarını yapacak onaylanmış kuruluşlar bulunmaktadır. Yüksek risk taşımayan ve Yeni Yaklaşım Direktifleri’nde tanımlanan ürün grupları için, uygunluk çalışması doğrudan üretici firma tarafından yapılır ve CE etiketi ürüne iliştirilir.

CE etiketini taşıyan bir ürün, kullanımı sırasında bir kazaya neden olur ve bir zarar ortaya çıkarsa, ya da Avrupa Birliği ülkelerinden biri tarafından CE etiketinin gereklerinin tam olarak yerine getirilmediği ileri sürülürse, üretici firmalar kendi hatasından kaynaklanan bir durum olmadığını ve gerekli kriterlerin hepsinin yerine getirildiğini ispat etmek zorundadır.

Buraya kadar açıklanan bütün özellikleri gösteriyor ki, CE etiketi, üretici firmalar açısından, ürünlerinin, insan ve hayvan sağlığı bakımından can ve mal güvenliğine zarar vermeyecek şekilde ve çevre koşulları kollanarak üretildiğini göstermektedir. Üretici firmalar bu sorumluluk anlayışı ile üretim ve satış faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu da bir yandan firma imajının kuvvetlenmesine, bir yandan da rekabet gücünün artmasına yol açmaktadır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu sadece belgelendirme çalışmaları yapmamakta, bunun yanında çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu nedenle, CE etiketi ve CE Belgesi konularında daha fazla bilgi almak istenirse, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.