Bugün Avrupa Birliği ülkelerinin sayısı otuza yakındır ve toplam nüfus beşyüz milyondan fazladır. Bütün dünya ülkelerinin toplam gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde otuzluk bölümü, bu siyasi ve ekonomik birliğe aittir. Avrupa Birliği, insan, mal, hizmet ve sermaye dolaşımı açısından geniş özgürlüklere sahip tek bir pazar durumundadır. Bu durumu yaratan ise, çıkarılan direktifler, temel kriterler, standartlar, uygunluk değerlendirme sistemleri, CE etiketi, onaylanmış kuruluş ve akreditasyon kavramları olmuştur. Bunlar sayesinde birlik içinde malların serbest dolaşımı sağlanmıştır.

Bu kavramların sadece birliğe dahil ülkeler tarafından değil, Avrupa Birliği ile iş yapacak bütün ülkeler tarafından iyi bilinmesi gerekmektedir. Malların serbest dolaşımı ile ilgili olarak hem Avrupa Birliği’nin yasal düzenlemelerinin hem de tüketiciler ve üreticiler dahil tüm tarafların sorumlulukları iyi anlaşılmış olmalıdır.

Çıkarılan direktifler, genel olarak direktife konu olan ürünlerin neden olacağı bütün tehlikeleri kapsayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle Avrupa Birliği yasal düzenlemeleri ile uyum sağlayabilmek için, birbirleri ile ilişkili direktiflerin eş zamanlı olarak uygulanması gerekebilir. Direktifler, ülkelerin kendi yasal düzenlemelerinin üzerinde kabul edilmiştir.

Üretici firmalar, ürünlerini Avrupa Birliği pazarına sunarken, ürünlerinin ve üretim süreçlerinin, direktiflerin ve kendi ulusal yasal düzenlemelerinin esaslarına uygun olmasını sağlamak ve bu yönde gerekli bütün önlemleri almak zorundadırlar.

Üretici firmaların alacağı başlıca önemler şunlardır:

 • İlgili direktiflerde ve kendi ulusal yasal düzenlemelerinde yer alan süreçlere göre uygunluk değerlendirme işlemleri yapmak veya yaptırmak
 • Ürün ile ilgili teknik dosya hazırlamak
 • Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı’nı düzenlemek ve teknik dosya içinde saklamak
 • Tüketicilerin ve son kullanıcıların rahatlıkla anlayabileceği şekilde kullanım talimatları hazırlamak ve güvenlik bilgilerini sunmak
 • Aşağıda açıklanan izlenebilirlik gerekliliklerini karşılamak:
  • İlgili direktifte aksi belirtilmedikçe, teknik dosyayı ve Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı’nı on yıl saklamak
  • Ürünlerin üzerinde, tip, parti ve seri numarasını içeren bir tanımlama yapmak
  • Ürünlerin üzerinde veya ürünle beraber verilen dokümanlar üzerinde üretici firmanın adı, ünvanı ve tescilli markasını göstermek
 • CE etiketini ürün üzerine koymak

CE etiketi konulmayan ürünlerin ne ülkemiz sınırları içinde üretilmesi ne de Avrupa Birliği ülkelerinde piyasaya sunulması mümkün değildir. Yeni Yaklaşım Kararnameleri gereğince, ürün üzerindeki CE etiketi, ürünlerin Avrupa Birliği’ne uygunluğunu belgelendirmiş olmaktadır. CE etiketi taşıyan bir ürün serbest dolaşım hakkına sahip demektir. Bu nedenle, gerekli kriterlere uymayan ürünlere CE etiketinin konulması yasaktır. Aksi halde bu ürünler derhal piyasadan çekilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu sadece belgelendirme çalışmaları yapmamakta, bunun yanında çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de vermektedir. Bu nedenle, CE işareti (belgesi) konusunda daha fazla bilgi almak ve bu belgeye sahip olmamanın sakıncalarını öğrenmek konusunda, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanları her zaman yanınızda olacaktır.