Sanayileşme ile birlikte, üretim tesislerinin, toprağı, havayı ve suyu tehdit eden faaliyetleri gittikçe daha büyük bir tehlike halini almaya başlayınca, bu olumsuz gidişi durdurmak ve insanların çevreye verdiği zararı engellemek amacı ile çevre standartları daha çok telaffuz edilmeye başlanmıştır. Bir taraftan ülkeler çeşitli yasal düzenlemeler yaparken, diğer taraftan Uluslararası Standartlar Organizasyonu da (ISO) çevrenin korunmasını temel alan ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standartlarını yayınlamıştır.

Çevre bilinci ile hareket eden TURCERT belgelendirme kuruluşu, hem bu sistemin kurulması hem de sürdürülebilir olmasının sağlanması açısından, belgelendirme çalışmaları yanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Çevre Yönetim Sistemi konusundaki eğitimleri aşağıda gösterilmiştir:

  • TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
  • Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi
  • Atık Yönetimi Eğitimi
  • Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi
  • Çevre Uzmanı Eğitimi

Çevre Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, bir kuruluşta ISO 14001 standartlarının kurulması ve sürekli uygulanabilmesi için gerekli olan temel bilgilerin verilmesi amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, Çevre Yönetim Sistemi temel kavramları, çevre politikasının esasları, çevre programının geliştirilmesi, sorumlulukların tanımlanması, çevre süreçlerinin tanımlanması, ilgili standart maddelerinin yorumlanması ve sağlık, güvenlik ve kalite yönetim sistemlerinin Çevre Yönetim Sistemi ile entegrasyonu ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, sistemin kuruluşu sırasında hazırlanması gereken çevre politikası ve çevre hedefleri, Çevre El Kitabı, standardın öngördüğü prosedürler, acil eylem planları, çevre boyutları ve etkileri tablosu, süreçlerin planlanması, hayat geçirilmesi ve kontrolünü sağlamak için gerekli olan uygulama talimatları ve benzer dokümanların hazırlama yöntemlerini göstermek amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, Çevre Yönetim Sistemi doküman yapısı, Çevre El Kitabı, süreçler, acil eylem planları, çevre boyutları ve etkileri tablosu ve uygulama talimatları, formlar, çizelgeler gibi destek dokümanları ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, bu sistemi kuran firmalarda kuruluş içi denetimleri yapacak görevlilerin eğitilmesi amacı ile verilmektedir. Bu denetimler, bu sistemi kuran firmaların, faaliyetleri sırasında sistem standartlarına uyup uymadığını tespit etmek ve sonuçlarını raporlamak için yapılmaktadır. Eğitimin amacı gerekli delilleri tarafsız ve önyargısız olarak toplayacak ve değerlendirilecek denetim görevlilerini yetiştirmektir. Bu eğitim programı, Çevre Yönetim Sistemi standardı maddelerinin denetimci gözüyle yorumlanması, standart maddelerinin tanıtımı, denetim çeşitleri, denetimin yararları, denetimin planlanması, yönetilmesi, sonuçlandırılması ve rapor yazımı, denetçinin sorumlulukları ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Çevresel Risk Değerlendirme Eğitimi, çevre sorunlarına duyarlı olan ve işletmesinde Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuş olan firmalar için, çalışma önceliklerinin belirlenmesinde çevre etki ve boyutlarının tespit edilmesini ve çevresel risklerin değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını sağlamak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, çevre temel tanımları, firmalarda çevre etki ve boyutları, çevre boyutlarının değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Atık Yönetimi Eğitimi, firmaların üretim faaliyetleri sırasında ortaya çıkan atıkların yasal düzenlemeler çerçevesinde nasıl yönetilmeleri gerektiği, yeni yasal düzenlemelerin neler getirdiği ve firmaların bu konudaki sorumluluklarını ortaya koymak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, ülkemizde atık yönetimi, atıkların toplanması, planlanması ve izlenmesi, atıkların kontrolü yönetmeliği, atık beyan sistemi uygulamaları ve her çeşit kuruluşun bu konudaki yasal sorumlulukları ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Çevresel Riskler ve Acil Durumlar - Müdahale Eğitimi, her türlü acil durumlarda, afetlerde, iş kazalarında, kimyasal döküntü ve sızıntılarda ve depreme karşı hazırlıklı olmak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, firmaların potansiyel risklerde acil durum müdahale planlarının yapılması, acil durum süreçlerinin oluşturulması, kriz ekiplerinin oluşturulması, acil durum yönetim ekiplerinin oluşturulması, acil durum tatbikatı ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Çevre Uzmanı Eğitimi, faaliyetleri çevre kirliliğine neden olan ve bu yüzden çevre kanunu ve bu yasaya dayanılarak çıkarılan yasal düzenlemeler uyarınca denetime tabi tutulan tesislerde, çevre uzmanları veya çevre görevlilerinin eğitilmesi amacı ile verilmektedir. Bu kişiler, tesislerin bu tür faaliyetlerinin yasal düzenlemelere uyup uymadığını, alınan tedbirler varsa bunların etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren kişilerdir. Bu kişiler yıl içinde denetim programları düzenleyerek bu görevlerini yerine getiriler. Bu eğitim programı, çevre kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler, çevre kanunu uyarınca alınması gerekli izin ve lisanslar hakkında yönetmelik, çevre kirlenmesi ve kontrolü, endüstriyel atık yönetimi, gürültü kirliliği ve kontrolü, hava kirliliği ve kontrolü, toprak kirliliği ve kontrolü, Çevresel Risk Yönetimi ve benzeri konuları kapsamaktadır.