Ekonomik gelişme ve insan yaşamı için enerji, temel unsurdur. Bir taraftan nüfusun hızla artması, diğer taraftan refah seviyesinin yükselmesi, bunun yanında sanayi ve teknolojideki gelişmeler, enerji tüketimini artırmaktadır. Bu artış, ülkemizde bulunmayan doğal gaz gibi enerji kaynaklarına yönelmeye neden olmaktadır. Ayrıca doğal gaz dahil bütün enerji kaynaklarında uluslararası güçler tarafından uygulanan fiyat artışları, ekonomimiz üzerinde ağır bir yük oluşturmaktadır. Bu sıkıntılara bir de, enerji bakımından ülke dışına bağımlı olmanın getirdiği politik sorunlar eklenmektedir.

Ülkemiz 2010 yılında, dünya petrol tüketiminin yüzde 0,7’sine, doğalgaz tüketiminin yüzde 1,2’sine sahiptir. 2010 yılı verilerine göre ülkemiz dünyanın 17. Avrupa’nın ise 6. büyük ekonomisi durumundadır. 1990 ile 2008 yılları arasında enerji kullanımı yüzde 87 artmıştır ve bu artış sürmektedir. Artış hızı son yıllarda tahminlerin de üzerine çıkmıştır ve enerji ihtiyacında açık yaratacak boyuttadır. Bugün için enerji ihtiyacının ortalama yüzde 70’i için dışarıya bağımlılık söz konusudur.

Bu sorunun bir başka yönü daha var. Küresel iklim değişikliği ciddi bir sorundur. Bütün ülkelerde karbondioksit gazı miktarındaki yükselme, enerji sektörünü ciddi olarak etkilemekte ve enerji tüketiminin düşürülmesi yönünde baskı yaratmaktadır. Ülkemizde enerji kayıplarının yıllık değeri 7 milyar dolar olarak tahmin ediliyor.

Ülkemiz yenilebilir enerji kaynakları bakımından zengin imkanlara sahiptir. Bu kaynakların daha fazla kullanılması, hem küresel iklim değişikliği politikalarına uyum sağlama açısından hem de ülkemizin dış ödemeler açığının düşürülmesi, hava kirliğine bağlı sağlık sorunlarının azaltılması, insanların harcamalarında rahatlama sağlaması gibi çok sayıda yarar sağlayacaktır.

Enerji kaynakları konusunda yaşanan bu sıkıntılar yüzünden, yıllardır Avrupa’da, enerji yönetimi amaçlı kullanılan çok sayıda ulusal standart hazırlanmış ve kullanılıyordu. Her ülke kendi enerji politikalarını belirlemiş ve bu kapsamda gönülüllük esasına dayanan standartlar tespit etmişti.

Uluslararası Standartlar Organizasyonu, bu ulusal nitelikteki standartları esas alarak, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardını hazırlamış ve 2011 yılında uygulamaya koymuştur. Bu sistem, firmaları aksiyon planları hazırlamasına, enerji tüketimini düşürmek için hedefler belirlemesine ve enerji performans göstergeleri oluşturmasına imkan vermektedir. Aynı zamanda enerji performansını geliştirmek için, iyileştirme fırsatları yakalamasına, bunları kayıt altına almasına ve öncelik sırasında koymasına destek vermektedir.

TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerjinin temin edilmesinden başlayarak birçok aşamayı içine almaktadır. Enerji performansına önemli etkisi olan ekipman, ürün ve hizmetlerin değerlendirilmesi, enerji performansının gözden geçirmesi ve performansın izlenmesi, enerji verimi sağlayacak ürün ve hizmetlerin alımı, enerji performansını geliştiren tasarımların desteklenmesi, hep bu standartların kapsamı içine girmektedir.

TURCERT belgelendirme kuruluşu, Enerji Yönetim Sistemi konusuna da önem vermektedir ve bu konuda belgelendirme çalışmaları yanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Enerji Yönetim Sistemi konusundaki eğitimleri şu başlıklarda toplanabilir:

  • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, sistem standart maddelerinin yorumlanarak sistem kurma ve uygulama çalışmalarına destek olmak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, TSE belgelendirme prosedürü, enerji verimliliği ile ilgili temel kavramlar, sistem standartlarının tanımlanması ve yorumlanması, Enerji Yönetim Sistemi’nin ve belgelendirme çalışmalarının faydaları ve benzeri konuları kapsamaktadır.

TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, sistemin standartlara uygun yönetilmesini denetleyecek iç tetkik görevlilerinin yetiştirilmesi amacı ile verilmektedir. ISO 50001 standardı, firmanın, standardın koşullarına uyup uymadığını, etkin şekilde standart maddelerinin uygulanıp uygulanmadığını ve sistemin sürdürülüp sürdürülmediğini tespit etmek için, firmada iç tetkik görevlilerinin faaliyet göstermesini ya da bir çalışana bu görev yüklenmesini istemektedir. Bu eğitim programı, standart maddelerinin tetkik görevlisi gözüyle yorumlanması, tetkik çeşitleri, faydaları, planlanması, yönetimi, tetkikin sonuçlandırılması ve rapor yazımı ve benzeri konuları kapsamaktadır.

TS EN 50001 Enerji Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, sistemin öngördüğü, süreçlerin etkin planlanması, uygulanması ve denetlenmesini sağlamak için firmanın ihtiyaç duyduğu dokümanların hazırlanmasını sağlamak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, Enerji Yönetim Sistem standardının yapısı, süreç dokümanları, uygulama talimatları, formlar, çizelgeler ve benzeri konuları kapsamaktadır.