İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, kuruluşlarda işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması ve varolan sağlık ve güvenlik koşullarının iyileştirilmesi için, işveren ve çalışanlara düşen görev ve sorumlulukları düzenlemek amacı ile çıkarılmıştır. Bunun yanında Avrupa’da bağımsız denetim şirketleri ve belgelendirme kuruluşları da benzer çalışmalar yapmış ve 1999 yılında OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi hazırlanmıştır.

İş sağlığı ve iş güvenliği konusuna hassasiyetle yaklaşan TURCERT belgelendirme kuruluşu, belgelendirme çalışmaları yanında danışmanlık ve eğitim hizmetleri de vermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konusundaki eğitimleri şunlardır:

  • OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi
  • Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi
  • Yangın Eğitimi
  • Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi

OHSAS TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, firmaların rekabet güçlerini artırabilmeleri için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütmelerini sağlamak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim ayrıca, bu sistemin dayandığı temelleri açıklamak, iş sağlığı ve güvenliği tanımları hakkında bilgi vermek ve standardın temel kavramlarını anlatmak amacı ile verilmektedir. Ayrıca bu eğitimde, OHSAS 18001 ailesindeki, OHSAS 18002:2004 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri, Uygulama Kılavuzu Hakkında Bilgi ve OHSAS 18001:2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standardının maddelerine yönelik gereksinimler konusunda da bilgi aktarılmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, sistemin bir parçası olan İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası ve Hedefleri, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, standardın öngördüğü uygulama talimatları, Acil Eylem Planları, Risk Analizi Tablosu, süreçlerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun hazırlaması gereken diğer dokümanların hazırlanma yöntemlerini açıklamak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Doküman Yapısı, İş Sağlığı ve Güvenliği El Kitabı, süreçler, Acil Eylem Planları, Risk Analizi Tablosu, talimat, form, çizelge gibi destek dokümanlar ve benzeri konuları kapsamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, firmada kurulan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin standartlara uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini denetleyecek görevlilerin eğitilmesi amacı ile verilmektedir. Bu denetimler, firmaların faaliyetleri sırasında sistem standartlarına uygun faaliyet gösterip göstermediğini tespit etmek ve sonuçlarını raporlamak için yapılmaktadır. Eğitimin amacı, sistemin işleyişi ile ilgili olumsuzlukları tarafsız ve önyargısız olarak değerlendirecek iç tetkik görevlilerini yetiştirmektir. Bu eğitim programı, TS 18001 standardı maddelerinin denetçi gözüyle yorumlanması, denetim türleri, denetimin faydaları, denetimin planlanması ve yapılması, soru listelerinin hazırlanması, denetimin tamamlanması ve rapor yazımı ve benzeri konuları kapsamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi, bu sistemin kurulması ve uygulanması çalışmalarında firmalar için olası tehlike ve risklerin tespit edilmesi, bunların değerlendirilmesi ve derecelendirilmesi amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, genel mevzuat bilgisi, iş sağlığı ve güvenliği temel tanımlar, firmalar için genel riskler, risk değerlendirme ve derecelendirme yöntemleri, iş kazası nedenlerinin analizi, çevre sağlığının çalışanlar üzerindeki etkisi ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitimi, 2013 yılında yürürlüğe giren Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik uyarınca verilmektedir. Bu yönetmeliğe göre, işverenlerin, patlamadan korunma dokümanını hazırlamaları bir zorunluluktur. Firmalar bu gerekliliği yerine getirmek için, patlamadan korunma dokümanı hazırlayacaklar ve içeriği hakkında çalışanları bilgilendireceklerdir. Eğitim, bu dokümanın nasıl hazırlanacağını kapsamaktadır. Bu eğitim programı, patlamanın dinamiği ve türleri, patlayıcı ortamların sınıflandırılması, gaz grupları ve yüzey sıcaklıkları, patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar, patlama şiddetinin hesaplanması ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Yangın Eğitimi, işyerinde çıkabilecek yangınlarda yöneticilerin ve çalışanların hızlı ve doğru karar vermesini sağlayacak verilerin toplanması, çalışma planının hazırlanması, can ve malı güvenliği için gerekli önlemlerin alınması, hasar tespit, acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin faaliyetlerinin organize edilmesi amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, yangın teorisi, yanıcı madde sınıfları ve özellikleri, yangının sınıfları, yangını söndürme teknikleri, yangın söndürücüleri, şematik olarak yangını söndürme teknikleri, çalışanların acil durumlarda mutlaka bilmesi gereken konular, yangını ilk gören çalışan tarafından yapılacak işlemler, acil durum ekipleri, tahliye ve yangın tatbikatı yapılması ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Acil Durumlar ve Müdahale Eğitimi, işyerlerinde acil durum planlarının yapılması, önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar, bu çalışmaların güvenli şekilde yönetilmesi ve bu çalışmalarda görev yapacak olanların belirlenmesi amacı ile verilmektedir. Eğitim ile hedeflenen, kuruluşların karşılaşacakları acil durumlara karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, bu amaçla gerekli risk analizlerini yapmak ve düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli bilgilendirmeleri yapmaktır. Bu eğitim programı, acil durum tanımı, acil durum yönetimi sisteminin temel aşamaları, proje ekibinin oluşturulması, eylem planının yayınlanması, risk analizinin yapılması, gerekli düzeltici ve önleyici eylemlerin gerçekleştirilmesi, acil durum planının içeriği ve yürürlüğe konulması ve benzeri konuları kapsamaktadır.