Bir kuruluşun işletmesinde Kalite Yönetim Sistemi’ni kurması ve yönetmesi, ürettiği ürün veya hizmetlerin, daha tasarım aşamalarından başlayarak, üretilmesi, satışa hazır hale getirilmesi, pazarlanması ve satış sonrası verilecek hizmetlere kadar, bütün süreçleri kapsayan bir çalışmanın esaslarını kurması anlamına gelmektedir. Bu sistem ile amaçlanan, firmada böyle bir sistemin kurulmuş olmasını sağlamak değil, asıl bu sistemin sürekliliğini sağlamaktır.

ISO 9001 standartları, bir kuruluşun, Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması sırasında uyulması gereken koşulları göstermektedir. Bu koşullar tamamlandığında, kuruluş isterse bir belgelendirme kuruluşuna başvurur ve yapılacak denetim sonunda uygun görülürse ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi alır.

Bu çalışmaların istenilen şekilde yapılması ve hızlı sonuç alınabilmesi için de bir kuruluşta bu sistem kurulurken ve kurulduktan sonra uygulama sırasında üst yönetimin ve bütün çalışanların eğitilmiş olması gerekmektedir.

Genel olarak ISO 9000 standartları, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların, müşteri memnuniyetlerinin artırılmasına yönelik olarak, bünyelerinde Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik yapan ve Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ise, Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması sırasında uygulanması gereken koşulların tanımlandığı ve belgelendirme denetimine tabi olan bir standarttır.

ISO 9000 Kalite Sistem standartları ilk olarak 1987 yılında yayımlanmıştır ve o tarihten bugüne en fazla ilgi gören ve uygulama alanını bulan uluslararası standartlar haline gelmiştir. Bu standartlar esas olarak şu üç temel standarttan meydana gelmektedir:

  • TS EN ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri - Temel Esaslar, Terimler ve Tarifler
  • TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri - Şartlar
  • TS EN ISO 9004 Kalite Yönetim Sistemleri - Performans İyileştirmeleri İçin Kılavuz

Kalite Yönetim Sistemi standartlarının gerektirdiği koşulları sağlayan kuruluşlar, bu sayede, ürettiği ve müşterilerine sunduğu mal ve hizmetlerinin, uluslararası alanda kabul görmüş bir standarda uygun olarak üretildiğini kanıtlamış olmaktadır.

Bu gerçekten hareket eden TURCERT belgelendirme kuruluşu da, hem bu sistemin firmalarda kurulması hem de sürdürülebilir olması açısından, danışmanlık ve eğitim çalışmaları ile faaliyet göstermektedir. TURCERT belgelendirme kuruluşunun Kalite Yönetim Sistemi konusundaki eğitim programında aşağıda başlıkları verilen konular bulunmaktadır:

  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi
  • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
  • ISO Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi

Genel olarak Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, bu standardın temel kavramlarını vermek ve firmada sistem kuruluşu ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile verilmektedir. Eğitimin içeriğinde, Türk Standartları Enstitüsü belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirme çalışmalarının yararları, kalite yönetim sistemlerinde organizasyon yapısı gibi konular bulunmaktadır. Eğitimler sırasında ayrıca ISO 9001 serisi standartlarının tanımı yapılmakta, standart maddeleri yorumlanmakta ve örnek çalışmalar yapılmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi, firmada kuruluş içi kalite denetimleri yapacak görevlilerin eğitilmesi amacı ile verilmektedir. Bu denetimler, Kalite Yönetim Sistemi’nin standartlarının, kuruluş tarafından oluşturulan Kalite Yönetim Sistemi koşullarına uyup uymadığını, etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını ve sistemin sürdürülebilir olup olmadığını anlamak için yapılmaktadır. Bu eğitimin içeriğinde, 9001 standartlarının denetim görevlisi gözüyle yorumlanması, standardın tanımı, denetim çeşitleri, denetimin yararları, denetimin planlanması, sonuçlandırılması, rapor yazımı ve denetim görevlisi sorumlulukları bulunmaktadır. Ayrıca eğitim sırasında örnek çalışmalar yapılmaktadır.

Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, sistem kuruluşu sırasında hazırlanması gereken Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite El Kitabı, standardın öngördüğü prosedürler, süreçlerin etkin planlanması, uygulanması ve denetlenmesini sağlayacak uygulama talimatları ve benzer dokümanların hazırlama yöntemlerini açıklamak amacı ile verilmektedir. Bu eğitimde Kalite Yönetim Sistemleri’nin doküman yapısı, Kalite El Kitabı, süreçler, uygulama talimatları, formlar, çizelgeler ve benzeri destek dokümanların nasıl hazırlanacağı açıklanmakta ve örnek çalışmalar verilmektedir.

ISO Yönetimi, Etkileşimi ve İyileştirme Teknikleri Eğitimi, Proses Yönetim Sistemi’ni bir bütün olarak tanıtmak amacı ile verilmektedir. Farklı sektörlerde faaliyet gösterseler de firmaların rekabet güçlerini artırmada yararlanacakları en temel araçlardan biri Proses Yönetimi’dir. Bu eğitimde, Kalite Yönetim Sistemi, süreç yaklaşımı ile ele alınmakta ve süreç tanımlama, süreçlerin birbirleri ile etkileşiminin belirlenmesi, süreçlerin yönetilmesi ve denetlenmesi için yöntemler, süreçlerin ölçülmesi, ölçüm yöntemleri ve süreçlerin analizi gibi konular açıklanmaktadır.