Sürekli iyileştirme yaklaşımı, firmalarda, her gün bir önceki günden daha iyi olmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım aynı zamanda, firmalar için bir yaşam şeklidir. Bu düşünce şekli Kaizen felsefesi olarak da bilinir. Japonca’da Kai ifadesi değişim, Zen ifadesi ise daha iyi anlamına gelmektedir. Bu düşünce sistemine sahip olan kişi veya kuruluşlar, sürekli olarak bulunduğu durumu gözden geçirirler ve daha iyiye ulaşmanın yollarını ararlar.

Sürekli iyileştirme yaklaşımında olan kuruluşların ana hedeflerinden biri, o kuruluşun iç ve dış müşteri memnuniyetini arttırmaktır. Kalitenin ve verimliliğin artmasında, kısaca kuruluşun büyümesinde en etkili unsur sürekli iyileştirme yaklaşımıdır.

Küreselleşme ile birlikte, uluslararası rekabet, insan hakları, teknoloji ve bilgi sistemleri bugün çok daha fazla önem kazanmıştır. Bu nedenle insanlar ve kuruluşlar, gelişen ve hızla ilerleyen dünyaya kendilerini uydurmak, bunun için de kendilerini sürekli geliştirmek zorundadırlar. Yoksa zaman içinde başarısız olmak ya da küçülmek ve yok olmak kaçınılmazdır.

Kalite sistemlerinin kurucusu kabul edilen Deming’in, bugünkü ismiyle Kalite Yönetim Sistemi’nin uygulanması için ortaya koyduğu ilkelerden biri de bu yöndedir: her zaman üretim ve hizmetlerle ilgili eksiklikler aranmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır.

Buradan yola çıkarak kuruluşlar, çalışanlarından, eksikleri tespit edip, daha iyi nasıl olabilir diye kafa yormalarını beklemektedir. Bu düşünceye sahip çalışanları olan kuruluşlar, kısa zamanda çok daha iyi yerlere gelecektir. Bu yüzden de kuruluşlar, çalışanların bu konuda eğitilmelerine ve bilinçlenmelerine önem vermektedir. Çalışanlarını sürekli olarak iyileştirmeye teşvik etmektedir.

Bu eğitim programlarının içinde, istatistiksel proses kontrol, problem çözme teknikleri, liderlik, kurum kültürü, performans değerlendirme, zaman yönetimi, hata türleri ve etkileri analizi, kurumsal iletişim, stres ve stres yönetimi, beden dili eğitimi ve daha bir dizi eğitim bulunmaktadır.

TURCERT belgelendirme kuruluşu, sürekli iyileştirme eğitimleri konusuna da önem vermektedir ve bu konuda çeşitli eğitim programları sunmaktadır. Bu eğitim programlarından birkaçı şu şekildedir:

  • İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi
  • Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi
  • Problem Çözme Teknikleri Eğitimi
  • Müşteri Memnuniyeti Eğitimi

İstatistiksel Proses Kontrol Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi’nin uygunluğunu ve etkinliğini göstermek ve Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli iyileştirilmesinin hangi noktalarda yapılabileceğini değerlendirmek için gerekli verileri tespit etmek, toplamak ve bunları analiz etmek için kullanılan istatistik tekniklerin tanımlanması amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, kalite sistemleri ve kalite kontrol hakkında temel bilgiler, istatistik teknikler ve temel kavramlar, prosesin istatistiksel yöntemlerle kontrolü (kontrol şemaları), veri toplama yöntemleri, muayene ve kabul örneklemesi ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Toplam Kalite Yönetimi Eğitimi, Kalite Yönetim Sistemi standardı temel kavramları ve sekiz temel prensip yanında, standart maddelerinin yorumlanması ve sistem kurma ve uygulama çalışmalarına katkı sağlamak amacı ile verilmektedir. Bu eğitim programı, TSE belgelendirme prosedürü, kalite ile ilgili temel kavramlar, kalite gereksinimleri, kalite yönetim sistemlerinin ve belgelendirmenin faydaları, TS EN ISO 9001 serisi standartların tanımı, standart maddelerinin yorumlanması ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Problem Çözme Teknikleri Eğitimi, mevcut ürün ve hizmet süreçlerinde kalite ve verimlilik problemlerinin tanımlanması ve çözümlenmesini sağlamak için kullanılan tekniklerin açıklanması amacı ile verilmektedir. Bu eğitimde ayrıca katılımcılara, problemlere nasıl sistematik bir şekilde yaklaşacakları ve nasıl ekip çalışması yapabilecekleri de aktarılmaktadır. Bu eğitim programı, problemin tanımlanması, klasik istatistik teknikleri (akış şeması, beyin fırtınası, sebep sonuç diyagramı, Pareto analizi, gruplandırma, histogram, fayda maliyet analizi), bu teknikler kullanılarak problemin olası sebeplerinin tespit edilmesi, sebeplerin değerlendirilmesi, çözüm yollarının bulunması, çözümlerin analizi, çözümlerin izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve benzeri konuları kapsamaktadır.

Müşteri Memnuniyeti Eğitimi, katılımcıların sektörlerine ve firmalarına yeni bir açıdan bakmaları ve mutlak müşteri memnuniyetini gerçekleştirecek kurumsal davranışlar geliştirmeleri amacı ile verilmektedir. Ayrıca katılımcılara, şikayetleri toplama ve uygun şekilde ele almanın yöntemleri, şikayetleri satışa dönüştürmenin teknikleri, sorunları ertelemeden çözmenin yolları da aktarılmaktadır. Bu eğitim programı, hizmete yönelik bir şirket kültürü oluşturma, performans standartlarını belirleme, müşteriyi eğitme, şikayetleri uygun şekilde ele almanın yolları, şikayetleri satışa dönüştürme, müşteriden geri besleme alma, müşteride hizmet bağımlılığı yaratmak, sorunları ertelemeden çözmek, müşteri kaybetmenin maliyeti, müşteri memnuniyeti için rakip analizleri ve benzeri konuları kapsamaktadır.