Μόλις ο οργανισμός έχει εγκαταστήσει το σύστημα διαχείρισης πληροφοριών ασφαλείας ISO 27001, φυσικά θα θέλει να έχει ένα έγγραφο για να το αποδείξει. Ωστόσο, στο τέλος μιας μακράς και επίπονης προσπάθειας, η καθιέρωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών δεν τελειώνει. Επειδή ο σκοπός της δημιουργίας αυτού του συστήματος δεν πρέπει να είναι η λήψη μόνο εγγράφων. Μόλις εγκατασταθεί το σύστημα, θα πρέπει να λειτουργεί και να παρακολουθείται έτσι ώστε τα οφέλη που αναμένονται από το σύστημα να αρχίσουν να εκδηλώνονται μακροπρόθεσμα.

Ο κύκλος των συστημάτων ποιότητας θα είναι πάντα εδώ. Σύμφωνα με τις καθορισμένες αρχές ελέγχου, οι πιθανοί κίνδυνοι για την προστασία των πληροφοριών θα πρέπει πάντα να ελέγχονται, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την εξάλειψη ή τουλάχιστον τον μετριασμό του κινδύνου. Αυτή η διαδικασία θα υπάρχει πάντα.

Πρότυπα ISO 27001Ο οργανισμός που πληροί όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας μπορεί τώρα να υποβάλει αίτηση για πιστοποιητικό υποβάλλοντας αίτηση σε οργανισμό πιστοποίησης. Ο οργανισμός πιστοποίησης πρέπει να είναι διαπιστευμένος οργανισμός. Όταν η εν λόγω οργάνωση παραλάβει το αίτημα, ξεκινά πρώτα μια εξέταση μέσω των εγγράφων συστήματος που θα ζητήσει. Τα προς έλεγχο έγγραφα πρέπει να περιλαμβάνουν την πολιτική ασφάλειας του οργανισμού, εκθέσεις εκτίμησης επικινδυνότητας, σχέδια δράσης για κινδύνους, δήλωση συμμόρφωσης, ορισμοί διαδικασιών ασφαλείας και οδηγίες εφαρμογής.

Οι ελεγκτές του οργανισμού πιστοποίησης, αφού ολοκληρώσουν την πρώτη εξέταση αυτών των εγγράφων, πηγαίνουν στην εταιρεία που ζητεί το πιστοποιητικό και ξεκινούν τις επιτόπιες εργασίες ελέγχου αυτή τη φορά. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, παρατηρείται κατά πόσον οι έλεγχοι ασφαλείας της πληροφορίας που καθορίζονται από την επιχείρηση ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητας διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα.

Με την έκθεση που συνέταξαν οι ελεγκτές, εάν ο έλεγχος ήταν επιτυχής οργανισμού πιστοποίησης Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001 προετοιμάζεται και παραδίδεται στην εταιρεία.

Μετά την έκδοση αυτού του πιστοποιητικού, οι αναθεωρήσεις αναθεωρούνται από τον οργανισμό πιστοποίησης μία ή δύο φορές το χρόνο, ανάλογα με το αίτημα της επιχείρησης. Πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών ISO 27001έχει ισχύ τριών ετών. Στο τέλος αυτής της περιόδου, οι μελέτες πιστοποίησης θα πρέπει να επαναληφθούν και το πιστοποιητικό θα πρέπει να ανανεωθεί.

ISO 27001 Ασφάλεια Πληροφοριών Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους έμπειρους διαχειριστές και τους υπαλλήλους της εταιρείας πιστοποίησης TURCERT για να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης του Συστήματος Διαχείρισης και ακόμη και να δημιουργήσετε και να αποκτήσετε αυτό το σύστημα.