Για τη δημιουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της στην εταιρεία ενός οργανισμού και τη διαχείριση, την παραγωγή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ξεκινώντας από το στάδιο του σχεδιασμού, να παράγουν, να είναι έτοιμη για τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ και έως ότου οι υπηρεσίες που παρέχονται μετά την πώληση, το οποίο σημαίνει ότι για να τεθούν οι βάσεις μιας μελέτης όλων των διαδικασιών. Ο στόχος αυτού του συστήματος είναι να εξασφαλίσει ότι η εταιρεία δεν είναι εγκατεστημένος ένα τέτοιο σύστημα, και η πραγματική διασφαλίσει τη συνέχεια αυτού του συστήματος.

Τα πρότυπα ISO 9001, ένας οργανισμός, Δημιουργία συστήματος διαχείρισης ποιότητας υποδεικνύουν τις συνθήκες που πρέπει να τηρούνται. Όταν πληρούνται οι όροι αυτοί, ο οργανισμός επικοινωνεί με έναν οργανισμό πιστοποίησης και, κατά περίπτωση, λαμβάνει το πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001.

Προκειμένου να γίνουν αυτά τα έργα με τον επιθυμητό τρόπο και να επιτευχθούν γρήγορα αποτελέσματα, είναι απαραίτητο να εκπαιδεύεται η ανώτατη διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι κατά την εγκατάσταση και εγκατάσταση αυτού του συστήματος σε έναν οργανισμό.

Συνολικά Πρότυπα ISO 9000είναι ένα σύνολο προτύπων που δημοσιεύονται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), το οποίο παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς και για την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 είναι ένα πρότυπο που υπόκειται σε έλεγχο πιστοποίησης και στις συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να εφαρμοστεί το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Τα πρότυπα του συστήματος ποιότητας ISO 9000 δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά στο 1987 και από τότε έχουν γίνει τα πιο δημοφιλή διεθνή πρότυπα. Τα πρότυπα αυτά αποτελούνται κυρίως από τα ακόλουθα τρία βασικά πρότυπα:

  • TS EN ISO 9000 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Βασικές Αρχές, Όροι και Ορισμοί
  • TS EN ISO 9001 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Όροι
  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας TS EN ISO 9004 - Οδηγός για Βελτιώσεις απόδοσης

Τα ιδρύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας έχουν αποδείξει ότι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παράγουν και παρέχουν στους πελάτες τους παράγονται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτό πρότυπο.

Αυτό κινείται πραγματικά Οργανισμός πιστοποίησης TURCERT Επιπλέον, τόσο όσον αφορά τη δημιουργία αυτού του συστήματος στις εταιρείες και να είναι βιώσιμη, συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του οργανισμού πιστοποίησης TURCERT περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

  • Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 Βασική εκπαίδευση
  • ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Εκπαίδευση Εσωτερικού Ελεγκτή
  • ISO 9001 Κατάρτιση τεκμηρίωσης συστήματος διαχείρισης ποιότητας
  • Εκπαίδευση ISO, Διαχείριση Αλληλεπίδρασης και Βελτίωση Τεχνικών

Συνολικά Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Βασική εκπαίδευσηΠροκειμένου να δοθούν οι βασικές έννοιες αυτού του προτύπου και να συμβάλουν στις μελέτες εγκατάστασης και εφαρμογής του συστήματος στην εταιρεία. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, των διαδικασιών πιστοποίησης του Ινστιτούτου τουρκική Πρότυπα, τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ποιότητα, τις απαιτήσεις ποιότητας, τα οφέλη των συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας και το έργο της πιστοποίησης, υπάρχουν ζητήματα, όπως η οργανωτική δομή για τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης έκανε επίσης μια περιγραφή της σειράς προτύπων ISO 9001, τα τυποποιημένα υλικά αναθεωρούνται και οι περιπτωσιολογικές μελέτες που διεξάγονται.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Εκπαίδευση εσωτερικού ελεγκτήΠροκειμένου να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα διεξάγει εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας στην εταιρεία. Οι έλεγχοι αυτοί πρότυπα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, εάν εφαρμοστούν εφαρμόζονται αποτελεσματικά και διατηρείται να καταλάβει ότι το σύστημα δεν είναι βιώσιμο. Το περιεχόμενο αυτής της εκπαίδευσης θα πρέπει να επανεξεταστεί μέσα από τα μάτια του επιθεωρητή της 9001 πρότυπο, πρότυπο ορισμό, είδη ελέγχου, τα οφέλη του ελέγχου, το σχεδιασμό του ελέγχου οριστικοποίηση, σύνταξη εκθέσεων και την παρακολούθηση των ευθυνών αξιωματικός. Επιπλέον, διεξάγονται μελέτες δειγμάτων κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Εκπαίδευση τεκμηρίωσηςΟ πάροχος του συστήματος κατά τη διάρκεια αναγκαία προετοιμασία Πολιτική Ποιότητας, Ποιότητα Στόχοι, Εγχειρίδιο Ποιότητας, το πρότυπο που προβλέπεται από τις διαδικασίες, αποτελεσματικές διαδικασίες σχεδιασμού που εφαρμόζονται για να εξασφαλίσουν και να εποπτεύουν τις οδηγίες εφαρμογής και δίνονται με σκοπό να εξηγήσει τη μέθοδο παρασκευής έγγραφα που είναι παρόμοια. Στο έγγραφο αυτό η δομή κατάρτισης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Εγχειριδίου Ποιότητας, διαδικασία, οδηγίες εφαρμογής, έντυπα, εξηγεί πώς να προετοιμάσει τα διαγράμματα και άλλα δικαιολογητικά και μελέτες περιπτώσεων δεδομένη.

Εκπαίδευση ISO, Διαχείριση Αλληλεπίδρασης και Βελτίωση ΤεχνικώνΝα εισαχθεί το Σύστημα Διαχείρισης Διεργασιών στο σύνολό του. Ένα από τα πιο βασικά εργαλεία σε διάφορους τομείς θα επωφεληθούν επίσης εάν έδειξαν δραστηριότητα στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και της διαχείρισης της διαδικασίας. Σε αυτό το σεμινάριο, το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αντιμετωπίζεται στην προσέγγιση της διαδικασίας και η διαδικασία της αναγνώρισης, η αλληλεπίδραση μεταξύ των διεργασιών, διαδικασιών διαχείρισης και μεθόδων για την παρακολούθηση, τη μέτρηση της διαδικασίας περιγράφει θέματα όπως η ανάλυση των μεθόδων και διαδικασιών μέτρησης.