Ο κανονισμός για την υγεία και την ασφάλεια στη χρήση εξοπλισμού εργασίας δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο 2013. Ο κανονισμός αυτός έχει ως στόχο χρήση εξοπλισμού εργασίας για τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια.

Για την προετοιμασία του παρόντος κανονισμού χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι τρεις νομικοί κανόνες:

 • Νόμος 6331 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
 • Νόμος αριθ. 3146 σχετικά με την οργάνωση και τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Έκδοση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο 2009 2009 / 104 / ΕΚ Οδηγία σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους στους χώρους εργασίας

Ο κανονισμός αυτός καλύπτει όλους τους χώρους εργασίας που καλύπτονται από το νόμο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν περιοδικούς ελέγχους υποχρεούνται να καταχωρούν τις ακόλουθες πληροφορίες στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε ηλεκτρονικό περιβάλλον:

 • Όνομα και επώνυμο
 • Αριθμός ταυτοποίησης TC
 • Σχολείο, ημερομηνία και αριθμός πτυχίου
 • Εάν η υπηρεσία είναι υποχρεωτική, ο αριθμός μητρώου ασφάλισης
 • Περιοδικός έλεγχος του εξοπλισμού εργασίας

Οι δηλώσεις βασίζονται σε δηλώσεις. Μετά την κοινοποίηση, το υπουργείο χορηγεί στα πρόσωπα αυτά αριθμό εγγραφής. Εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες αποδειχθούν ανακριβείς, η εγγραφή του ατόμου διαγράφεται και ανακοινώνεται στον ιστότοπο του Υπουργείου. Δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή αυτών των ατόμων για τρία χρόνια. Οι αιτήσεις αναστέλλονται μέχρι τη λήξη τριών ετών.

Τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις αναφέρουν επίσης τους αριθμούς καταχώρισής τους στις περιοδικές εκθέσεις επιθεώρησης. Δεν υπάρχει αριθμός εγγραφής περιοδικές εκθέσεις ελέγχου θεωρείται άκυρη.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μπορεί να εκχωρεί απαιτήσεις διαπίστευσης, εξουσιοδότησης και κατάρτισης σε άτομα και ιδρύματα που θα διενεργούν περιοδικούς ελέγχους.

Οι εκθέσεις περιοδικού ελέγχου θεωρούνται άκυρες εάν διαπιστωθούν από το Υπουργείο οι ακόλουθες μη συμμορφώσεις:

 • Όσον αφορά τον εξοπλισμό εργασίας με περιοδικούς ελέγχους, εάν η έκθεση περιοδικού ελέγχου εκδοθεί λανθασμένα
 • Εάν οι περιοδικοί έλεγχοι διεξάγονται από πρόσωπα που δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό,
 • Αν κατά τη διάρκεια περιοδικών ελέγχων χρησιμοποιούνται ακατάλληλες μέθοδοι δοκιμής και δοκιμής

Ο κανονισμός για την υγεία και την ασφάλεια στη χρήση εξοπλισμού εργασίας έχει τρία παραρτήματα που αναφέρουν μερικά από τα κριτήρια και τα πρότυπα:

 • Προσάρτημα.1 Ελάχιστες απαιτήσεις για εξοπλισμό εργασίας
 • Appendix.NUMX Θέματα σχετικά με το χειρισμό του εξοπλισμού εργασίας
 • Appendix.NUMX Συντήρηση, επισκευή και περιοδικοί έλεγχοι

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός υποχρεώνει τους εργοδότες να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εξοπλισμός εργασίας που χρησιμοποιείται στον εργασιακό χώρο να είναι κατάλληλος για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν και ότι ο εξοπλισμός αυτός δεν βλάπτει τους εργαζομένους όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια.

Ο οργανισμός πιστοποίησης TÜRCERT παρέχει υπηρεσίες αξιολόγησης της πιστότητας, πιστοποίησης και εκπαίδευσης, παρέχοντας υπηρεσίες δοκιμών και επιθεώρησης. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους έμπειρους διαχειριστές και τους υπαλλήλους του οργανισμού πιστοποίησης TÜRCERT για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς σχετικά με τις απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας για τη χρήση του εξοπλισμού εργασίας.