Ο έβδομος τίτλος στο πρότυπο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθορίζεται ως υπηρεσία εκτέλεσης. Η πέμπτη ρήτρα αυτής της επικεφαλίδας είναι η παροχή παραγωγής και εξυπηρέτησης, ενώ στο κεφάλαιο αυτό καλύπτονται πέντε διαφορετικά θέματα:

  • Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών
  • Ισχύς διαδικασιών παροχής υπηρεσιών παραγωγής
  • Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα
  • Ιδιοκτησία του πελάτη
  • Προστασία υπηρεσιών

Εταιρείες, πρώτες ύλες, υλικά συσκευασίας και παρόμοια υλικά που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αγαθών ή υπηρεσιών, ο πελάτης μπορεί να έχει παραδώσει στην εταιρεία. Οι πελάτες ενδέχεται να έχουν ζητήσει τη χρήση αυτών των υλικών στην παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή, τα υλικά που παραδίδονται στην εταιρεία είναι εκείνα που ανήκουν στον πελάτη αλλά των οποίων η ευθύνη είναι η προστασία και η χρήση της εταιρείας. Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001 Αυτά τα υλικά κάτω από το πρότυπο σημαίνει την ιδιοκτησία του πελάτη.

Οι εταιρείες δεν πρέπει να αναμιγνύουν και να καταχρώνται τέτοιου είδους υλικά που παραδίδονται από τους πελάτες με τα δικά τους υλικά. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Αυτά τα υλικά πρέπει να διατηρούνται άθικτα και άθικτα και αυτή η ευθύνη είναι αποκλειστική ευθύνη της εταιρείας.

Εάν τα υλικά αυτά καταστραφούν για κάποιο λόγο, η κατάσταση πρέπει να γνωστοποιείται στον πελάτη χωρίς καθυστέρηση και η απώλεια πρέπει να αποφεύγεται. Επιπλέον, πρέπει να καταβληθεί αποζημίωση για αποζημίωση.

Τα υλικά που παραδίδει ο πελάτης δεν πρέπει να θεωρούνται μόνο ως υλικά από σκυρόδεμα. Οι γνώσεις σχεδιασμού που θα χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ή συγκεκριμένα αιτήματα ειδικά για την παραγωγή του πελάτη καθώς και οι σχετικές με την παραγωγή πληροφορίες γίνονται επίσης αποδεκτές από τον πελάτη.

Εν ολίγοις, οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να φροντίζουν την ιδιοκτησία του πελάτη κατά τον έλεγχο ή τη χρήση τους. Για να χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ή για να συνδυάσει το προϊόν με σκοπό τη δημιουργία του προϊόντος, πρέπει να καθοριστεί, να επαληθευτεί, να προστατευθεί και να εξασφαλιστεί η ιδιότητα του πελάτη. Οποιεσδήποτε μη συμμορφώσεις, παραλείψεις και ζημίες που προκύπτουν στα προϊόντα θα πρέπει να γνωστοποιούνται στον πελάτη και να αποζημιώνονται. Επιπλέον, όλα τα αρχεία πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος ποιότητας.

Υπάρχουν και άλλες δισταγμοί όσον αφορά την ιδιοκτησία των πελατών στην παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών. Η εταιρεία μας TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή προσωπικό και τεχνική υποδομή για να υποστηρίξει αυτό το θέμα όπως σε όλα τα συστήματα ποιότητας.