Η όγδοη επικεφαλίδα του προτύπου του συστήματος διαχείρισης ποιότητας προσδιορίστηκε ως μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση. Ο πέμπτος υποτομέας στον τομέα αυτό αφορά μελέτες βελτίωσης και τα θέματα που καλύπτονται σε αυτό το άρθρο είναι τα εξής:

  • Συνεχής βελτίωση
  • Διορθωτικές ενέργειες
  • Προληπτικές δραστηριότητες

Σε γενικές γραμμές, οι διορθωτικές ενέργειες και οι προληπτικές δραστηριότητες είναι ανάμεικτες. Μόλις διορθωτικές ενέργειες προέκυψε, την εξάλειψη των αιτίων της έχει συμβεί μια κακή κατάσταση και να αφαιρέσετε μελέτες είναι να αποφευχθεί η επανάληψη. Ωστόσο, οι προληπτικές ενέργειες επικεντρώνονται στα προβλήματα που δεν έχουν ακόμη προκύψει αλλά δεν έχουν συμβεί, αλλά είναι πιθανό να προκύψουν στο μέλλον. Οι προληπτικές ενέργειες καθώς και οι προληπτικές ενέργειες συμβάλλουν στη συνεχή βελτίωση των εταιρειών που εγκαθιστούν και διαχειρίζονται το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

ISO 9001 Κατά την προετοιμασία της διαδικασίας προληπτικών ενεργειών, αποσκοπεί στην εξάλειψη των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον και των λόγων που μπορεί να τους προκαλέσουν. Με τον τρόπο αυτό, η διαδικασία περιλαμβάνει οδηγίες σχετικά με τον εντοπισμό των αιτίων των ακατάλληλων περιστάσεων, τον τρόπο λήψης αποφάσεων σχετικά με τις απαραίτητες προληπτικές ενέργειες, τον τρόπο εφαρμογής τους, τον τρόπο ελέγχου της αποτελεσματικότητάς τους, τον τρόπο ανασκόπησης και τήρησης αρχείων.

Γενικά, η προληπτική δράση ξεκινά εάν:

  • Βάσει των αποφάσεων που λαμβάνονται κατά τις συνεδριάσεις της διοίκησης
  • Αξιολόγηση των παραπόνων των πελατών
  • Με βάση μελέτες ανάλυσης δεδομένων
  • Κατά την ανάλυση και ανάλυση των επιχειρηματικών διαδικασιών
  • Κατά την εξέταση και ανάλυση παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών
  • Με βάση μελέτες εσωτερικού ελέγχου

Αν εντοπιστεί κάποια προληπτική δραστηριότητα από αυτές τις πηγές, προετοιμάζεται η φόρμα αιτήσεως διορθωτικής και προληπτικής δράσης και αρχίζει η εργασία. Η τυχόν μη συμμορφούμενη κατάσταση προσδιορίζεται στο έντυπο και το έντυπο υποβάλλεται στον αντιπρόσωπο διαχείρισης της ποιότητας. Το έντυπο πρέπει επίσης να εξηγεί πώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Μόλις εγκριθεί το αίτημα, αρχίζει η προληπτική δράση. Η αποτελεσματικότητα της προληπτικής δραστηριότητας αξιολογείται στη συνέχεια από τον αντιπρόσωπο διαχείρισης της ποιότητας.

Εάν θέλετε να βρείτε λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις προληπτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των εργασιών ανάλυσης και βελτίωσης, μην καθυστερείτε να υποβάλετε αίτηση στην εταιρεία μας. Η εταιρεία μας TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες με ισχυρή προσωπικό και τεχνική υποδομή στον τομέα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.