Οι απαιτήσεις των ιδρυμάτων που θα διεξάγουν τις διαδικασίες δοκιμών και επιθεώρησης παρατίθενται στον κανονισμό για τους φορείς διαπίστωσης της συμμόρφωσης και τους κοινοποιημένους οργανισμούς που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομίας της 2012. Σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι να εξηγήσει τα προσόντα που απαιτούνται από τους οργανισμούς που εξετάζουν τη συμμόρφωση ενός προϊόντος με τους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς και να το πιστοποιήσουν. Παράλληλα, για τη ρύθμιση της θέσης των σχετικών κοινοποιήσεις που γίνονται σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Τουρκίας και τις μεθόδους εργασίας των εν λόγω οργανισμών.

Ο παρών κανονισμός εκπονήθηκε βάσει του νόμου για την προετοιμασία και την εφαρμογή της τεχνικής νομοθεσίας σχετικά με τα προϊόντα με την ονομασία 4703.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού, οργανισμού αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησης, της δοκιμής, της επιθεώρησης και της πιστοποίησης των προϊόντων αξιολόγηση της συμμόρφωσης εκτελούν τις δραστηριότητές τους. Οι αρμόδιες αρχές είναι η δημόσια αρχή που είναι εξουσιοδοτημένη να προετοιμάζει, να διεξάγει και να εποπτεύει το νομικό καθεστώς ενός προϊόντος ή μιας ομάδας προϊόντων βάσει του νόμου ή μέσω κανονιστικής διαδικασίας.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα προσόντα των φορέων διαπίστωσης της συμμόρφωσης καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούνται οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή εάν υπάρχει ρυθμιστική πράξη σχετικά με την ανάθεση.

Τα προσόντα και οι μέθοδοι εργασίας των φορέων διαπίστωσης της συμμόρφωσης μπορούν να εξηγηθούν εν συντομία ως εξής:

  • Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι υπεύθυνοι έναντι της αρμόδιας αρχής που είναι υπεύθυνη για τις δραστηριότητές τους βάσει τεχνικού κανόνα.
  • Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να είναι διαφανείς, σύμφωνα με τις αρχές που περιγράφονται τόσο στον παρόντα κανονισμό όσο και στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς, αμερόληπτη και ανεξάρτητη υπηρεσία πρέπει να δώσει.
  • Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να εξυπηρετούν χωρίς διακρίσεις κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους και χωρίς να θέτουν τους πελάτες τους σε περιττές υποχρεώσεις.
  • Οι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να τηρούν όλα τα είδη εγγράφων και αρχείων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους και να τα υποβάλλουν κατόπιν αιτήματος. Η περίοδος αποθεματοποίησης είναι για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία έκδοσης των αρχείων, εφόσον η προθεσμία αυτή καθορίζεται στον σχετικό τεχνικό κανόνα.

Οι δραστηριότητες των φορέων διαπίστωσης της συμμόρφωσης ελέγχονται επίσης. Οι εξουσιοδοτημένοι οργανισμοί εξασφαλίζουν ότι οι οργανισμοί τους τεχνικούς κανονισμούς αν συνεχίζουν να πληρούν τα προαναφερθέντα προσόντα, να εκπληρώνουν τις ευθύνες τους και να διατηρούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τους καθορισμένους όρους.

Εάν εντοπιστεί τυχόν μη συμμόρφωση του φορέα διαπίστωσης της συμμόρφωσης κατά τις εν λόγω δραστηριότητες επιτήρησης και ελέγχου, οι δραστηριότητες του μπορούν να περιοριστούν προσωρινά ή να ανασταλούν προσωρινά από την αρμόδια αρχή. Εάν οι διαπιστωθείσες μη συμμορφώσεις δεν επιλυθούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στους σχετικούς τεχνικούς κανονισμούς, η αρμόδια αρχή μπορεί να αναστείλει τις δραστηριότητες του φορέα διαπίστωσης της συμμόρφωσης για περιορισμένο χρονικό διάστημα ή εντελώς.

Πιστοποίηση οργανισμών διαπίστωσης της συμμόρφωσης στη χώρα μας TURKAK Λειτουργήστε.

Η TÜRCERT διεξάγει μελέτες επιθεώρησης και δοκιμών με δραστηριότητες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, πιστοποίησης και εκπαίδευσης. Η TÜRCERT είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε είδους υπηρεσία με τους έμπειρους διαχειριστές και υπαλλήλους της.