Η πίεση λειτουργίας του λέβητα στους λέβητες ζεστού νερού είναι η πίεση που απαιτείται για τη λειτουργία του λέβητα. Η πίεση κατασκευής είναι περίπου 10% υψηλότερη από την πίεση λειτουργίας. Αυτή η πίεση λαμβάνεται γενικά υπόψη στους υπολογισμούς της αντοχής. Λέβητες ζεστού νερού Δεν είναι λέβητας ατμού. Οι λέβητες ατμού πιστεύεται ότι είναι πιο αποδοτικοί από τους λέβητες ζεστού νερού. Ωστόσο, οι λέβητες ζεστού νερού μπορούν να είναι πιο αποδοτικοί από τους λέβητες ατμού όταν επιτυγχάνεται η σωστή χρήση. Από δύο λέβητες με την ίδια επιφάνεια θέρμανσης, οι λέβητες ζεστού νερού παρέχουν περισσότερη παραγωγή θερμότητας από τους λέβητες ατμού.

Στην πράξη υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λέβητες ζεστού νερού. Γενικά, ποικίλλουν ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υλικό, τη γενική μορφή και τις μεθόδους θέρμανσης: λέβητες χύτευσης, λέβητες χάλυβα, στάνταρ λέβητες, λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας και λέβητες συμπύκνωσης. Υπάρχουν επίσης λέβητες ζεστού νερού, λέβητες στερεών καυσίμων, λέβητες υγρών καυσίμων και λέβητες καυσίμου αερίου ανάλογα με τον τύπο καυσίμου που χρησιμοποιείται.

Οι λέβητες χύτευσης χρησιμοποιούνται σε ζεστό νερό και παραγωγή ατμού χαμηλής πίεσης. Οι λέβητες ζεστού νερού χάλυβα καλύπτονται από τους λέβητες TS 497 - χάλυβα (συγκολλημένο) πρότυπο.

Λέβητες ατμού και ζεστού νερού TS 377-12 EN 12953-12 Κυλινδρικοί λέβητες - Μέρος 12: Πρότυπο για την καύση λέβητων με στερεά καύσιμα.

Οι λέβητες ζεστού νερού επισυνάπτονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κανονισμοί Υγιεινής και Ασφάλειας για τη Χρήση Εξοπλισμού Εργασίας, Παράρτημα 3 Συντήρηση, Επισκευή και Περιοδικοί Έλεγχοι. Δοχείο πίεσης και εγκαταστάσεις με τίτλο άρθρο.

Η αρχή της διενέργειας υδροστατικών δοκιμών είναι η υιοθέτηση δοχείων πίεσης κατά την περιοδική επιθεώρηση και επιθεώρηση των λεβήτων ζεστού νερού. Οι δοκιμές αυτές πρέπει να επαναλαμβάνονται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, αν δεν υπάρχει διάταξη αντίθετη προς τα πρότυπα, το στερεό πλεόνασμα 1,5 της πίεσης λειτουργίας εφαρμόζεται στους λέβητες ζεστού νερού. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των χαρακτηριστικών και των συνθηκών της εγκατάστασης όπου χρησιμοποιούνται οι λέβητες ζεστού νερού, εάν δεν είναι δυνατή η υδροστατική δοκιμή, αντί των υδροστατικών δοκιμών μπορούν να εφαρμοστούν οι μέθοδοι μη καταστρεπτικών δοκιμών που καθορίζονται στα πρότυπα. Στην περίπτωση αυτή, η κατάσταση αυτή πρέπει να αναφέρεται στις εκθέσεις που πρέπει να καταρτιστούν μετά την επιθεώρηση και την επιθεώρηση.

Οι περιοδικές επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των λέβητες ζεστού νερού πρέπει να εκτελούνται από μηχανολόγους μηχανικούς, μηχανικούς μηχανών ή υψηλού τεχνικού. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτών των προσώπων πρέπει να καταγράφονται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Αν αυτό δεν παρατηρηθεί, ούτε οι διαδικασίες επιθεώρησης και επιθεώρησης είναι έγκυρες, ούτε οι εκθέσεις έχουν αξία.

Ο οργανισμός πιστοποίησης TÜRCERT, από την άλλη πλευρά, προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης της πιστότητας, πιστοποίησης και εκπαίδευσης. δοκιμών και επιθεώρησης επίσης δίνει. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον οργανισμό πιστοποίησης TÜRCERT, έμπειρους διαχειριστές και υπαλλήλους για περισσότερες πληροφορίες και επιθεώρηση των λέβητες ζεστού νερού.