Τα συστήματα διαχείρισης είναι κρίσιμα για την επιτυχία των επιχειρήσεων. Τα συστήματα αυτά παρέχουν το πλαίσιο πολιτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις να επιτύχουν τους στόχους τους και να μειώσουν τους κινδύνους σε ορισμένους τομείς. Η πιστοποίηση αυτών των συστημάτων από ένα τρίτο μέρος που ενεργεί με αμεροληψία και ανεξαρτησία είναι εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον της επιχείρησης.

Η TURCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Inc., η οποία παρέχει πολλά πιστοποίηση συστημάτων, πιστοποίηση προϊόντων και υπηρεσίες πιστοποίησης συμμόρφωσης για πολλά χρόνια, θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της στο 2020 με την ίδια αίσθηση ευθύνης. Με αυτόν τον τρόπο, θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις ώστε να αυξήσουν την εταιρική τους απόδοση, να λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα που δημοσιεύονται από εγχώριους και ξένους οργανισμούς και να μειώνουν τους κινδύνους τους.

Στο 2020, η TÜRCERT θα συνεχίσει επίσης να ανταποκρίνεται στην κοινωνική ευθύνη, την ποιότητα και τη συμμόρφωση της μάρκας και άλλες ειδικές απαιτήσεις πιστοποίησης.

Η TÜRCERT θα επικεντρωθεί σε σεμινάρια και δραστηριότητες κατάρτισης στο 2020. Θα διοργανώσει σεμινάρια και θα παράσχει κατάρτιση σύμφωνα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς όπως τα υφιστάμενα συστήματα διαχείρισης, οι μέθοδοι παραγωγής, οι μελέτες σχεδιασμού προϊόντων, η περιβαλλοντική συμβατότητα, η κλιματική αλλαγή και η προστασία της οικολογικής ισορροπίας. Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσοντας τις ικανότητες των επιχειρήσεων, θα καταβληθούν προσπάθειες για την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων και της κοινωνίας.

Ένας σημαντικός στόχος για το έτος 2020 θα είναι η στήριξη των προσπαθειών των τοπικών και ξένων οργανισμών, των πανεπιστημίων, των επαγγελματικών επιμελητηρίων και των μεγάλων εταιρειών για την ανάπτυξη μεθόδων καθορισμού προτύπων, δοκιμών και ανάλυσης και την επίτευξη συναίνεσης στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, η TURCERT θα συνεχίσει να βελτιώνει τις υπηρεσίες της στους ακόλουθους τομείς:

  • Μελέτες πιστοποίησης για την ποιότητα (ISO 9001), την υγεία και την ασφάλεια (ISO 45001) και το περιβάλλον (ISO 14001)
  • Μελέτες εταιρικού κινδύνου όπως η ασφάλεια των πληροφοριών (ISO 27001), η συνέχεια της επιχείρησης (ISO 22301), η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (ISO 55001)
  • Δραστηριότητες διαχείρισης της βιωσιμότητας, όπως η υπεύθυνη διαχείριση των φυσικών πόρων, ο περιορισμός των δραστηριοτήτων εντάσεως άνθρακα, η αύξηση της ανιχνευσιμότητας των δασών και των προϊόντων ξύλου
  • Αυτοκινητοβιομηχανία, χώρο, καλλυντικά, τρόφιμα, κλωστοϋφαντουργία, σιδηρόδρομοι και πολλές άλλες βιομηχανικές λύσεις

Εν ολίγοις, η TÜRCERT θα συνεχίσει να είναι ο ηγέτης στον τομέα της στο 2020 όπως ήταν.