CE işareti taşıyan ürünler, bütün canlılar için can ve mal güvenliği sağlanmış ürünlerdir. Esas olarak ürünlerin üzerine CE etketinin konularak piyasaya sunulmasından üretici firmalar sorumludur. Ancak bu üretici firmaların bu sorumluluğu ürünün taşıdığı riske bağlı olarak değişmektedir. Elektronik ürünler açısından da durum farklı değildir.

Düşük riskli ürünlerin test ve muayene çalışmaları için, dolayısıyla uygunluk değerlendirme açısından onaylanmış kuruluşa ihtiyaç duyulmamaktadır. Üretici firma uygunluk değerlendirmesini kendi imkanları ile yapar ve bir uygunluk beyanı hazırlar. Bu beyan, ürünün zorunlu sağlık, güvenlik, çevre ve tüketici hakları açılarından direktiflerde yer alan temel gerekliliklere ve ilgili standartlara uyduğunu açıklamak içindir. Hazırlanan uygunluk beyanı, teknik dosya içine konulur ve en az on yıl boyunca saklanmak zorundadır.

Genel olarak elektrikli ifadesi elektrik akımı ile ilgili her türlü cihaz, işlem ve süreç için kullanılır. Elektronik ifadesi ise elektrik gücü ile çalışan cihazları tanımlamak için kullanılır. Bir elektronik cihazın üretiminde çok sayıda elektrikli parça kullanılır.

Avrupa Birliği’nin 1985 yılından itibaren uygulamakta olduğu Yeni Yaklaşım programında, belli özellikleri taşıyan ürün grupları oluşturulmuş ve her bir grup için ayrı direktifler çıkarılarak, ürünlerin teknik gereklilikleri belirlenmiştir. Bu ürün gruplarından biri de elektrikli ve elektronik cihazlardır. Bu cihazlar için Avrupa Birliği tarafından Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi (Electromagnetic Compatibility, EMC) ve Alçak Gerilim Direktifi (Low Voltage Directive, LVD) yayınlanmıştır.

Bu yasal düzenlemelere göre, elektronik cihazların karşılamaları gereken en temel yükümlülük, koruma koşullarıdır. Elektronik cihazların aşağıda belirtilen iki koşulu yerine getirecek şekilde ve son teknoloji kullanılarak tasarlanması ve üretilmesi gerekiyor:

      Oluşan elektromanyetik bozulma, elektronik cihazın tasarlandığı şekilde çalışmasına engel olmayacak düzeyde olmalıdır.

      Elektronik cihazın kendi kullanımı sırasında oluşan elektromanyetik bozulmaya karşı sahip olduğu bağışıklık, telafi edilemez bir güç kaybına yol açmadan çalışmasını sağlayacak düzeyde olmalıdır.

İlgili direktiflerde, ürünün temel yükümlülüklere uygunluğun değerlendirilmesi üretici firmaya bırakılmıştır. Üretici firma gerekli koşulları sağladığını, hazırladığı teknik dosya ve yazılı uygunluk beyanı ile kanıtlamış olur. Ancak üretici firma eğer isterse, onaylanmış kuruluşa başvurarak, temel yükümlülükleri karşıladıklarını kanıtlayan bir belge verilmesini de talep edebilir. Sonuç olarak gerekli koşulları sağlayan elektronik araçlara üretici firma tarafından CE işareti konulur ve piyasaya sunulur. Usulüne uygun olmayan bir şekilde piyasaya sunulan ürünler piyasadan çekilebileceği gibi cezai yaptırımlar da uygulanabilir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu öncelikle belgelendirme çalışmaları üzerine yoğunlaşmıştır. Ancak bu çalışmaları yanında çeşitli test ve muayene çalışmaları gibi teknik hizmetler de sunmaktadır. Bu yüzden, CE işaretinin ne anlama geldiği ve elektrik CE ürün belgelendirmesinin nasıl yapıldığı konusunda daha geniş bilgi almak ihtiyacı duyulursa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun konularında uzman yönetici ve çalışanlarına başvurmakta tereddüt etmeyiniz.