ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ni alabilmek için, öncesinde kuruluşun bu sistemi işletmesinde kurmuş olması ve yönetiyor olması gerekmektedir. Sistemin kurulması ise belli aşamalar gerektirmektedir.

İlk aşama planlamadır. Bu aşamada, sistem sorumlusu atanır ve bir çalışma grubu kurulur. Bu grup önce faaliyetlerin çevresel yönlerini ve etkilerini tespit eder. Yasal düzenlemeleri değerlendirir. Amaç ve hedefleri belirler. Yapılacak çalışmaların önceliklerini çıkararak bir eylem planı oluşturur. Acil durum planları yapar.

Bir sonraki aşama uygulamadır. Kuruluşun organizasyon planı düzenlenir. Çalışanlar çevreye duyarlılık ve yeterlilik konusunda eğitilir. İletişim yöntemleri belirlenir. El Kitabı, iş süreçleri, uygulama talimatları, form örnekleri ve gerekli bütün dokümanlar tamamlanır.

Bir sonraki aşama ölçme ve izlemedir. Kuruluşun çevre politikası ve hedeflerine uygun şekilde ölçüm parametreleri tespit edilir ve bir ölçüm sistemi kurulur. Bu aşamada faaliyetlerin yasal düzenlemelere uygunluğu da kontrol edilir. Çevre performans göstergeleri ve değerlendirme yöntemleri kulanılarak işletme sürekli denetlenir.

Nihayet Çevre Yönetim Sistemi kuruluşunda son aşama geliştirme aşamasıdır. Bu aşamada sistemin geliştirilmesi gereken noktaları varsa bunlar tespit edilir. Uygunsuz veya aksayan yönler için düzeltici ve önleyici faaliyetler hazırlanır. Yeni eylem planları çıkarılır. Belli aralıklarla çevre politikası gözden geçirilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kuruluşu tamamlandıktan sonra, önemli olan bu sistemin yaşatılmasıdır. Bu süre içinde uygulama izlenir, iç denetimler yapılır ve gerekli iyileştirme çalışmaları sürdürülür. Bu çalışmaların sonuçları üst yönetime raporlanır. Faaliyetler ile ilgili kayıtların tutulması, saklanması ve veri analizleri yapılması bu sistemin bir gereğidir. Belli bir süre sistem yönetildikten sonra, bir belgelendirme kuruluşundan ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi talep edilebilir. Belgelendirme kurululuşu gerekli denetim çalışmalarını tamamladıktan sonra, kuruluşun ISO 14001 standardı gerekliliklerini sağladığına karar verirse, ISO 14001 Belgesi düzenleyerek teslim eder.

Burada en önemli nokta belgelendirme kuruluşunun seçimi konusudur. Piyasada belgelendirme çalışmasını yapan çok sayıda kuruluş bulunmaktadır. Belge çalışmaları yapılırken bu kuruluşlardan fiyat alınması yerinde olacaktır. Ancak belgelendirme kuruluşu seçiminde tek kriter talep edilen ücret olmamalıdır. Önemli olan doğru ve eksiksiz bir hizmet alabilmektedir.

Ama daha da önemlisi, belgelendirme kuruluşunun hangi akreditasyon kuruluşundan akredite olduğu konusu mutlaka araştırılmalıdır. Akreditasyon ifadesi, belgelendirme kuruluşları tarafından yapılacak çalışmaların ve bu çalışmaların sonunda düzenleyecekleri belgelerin güvenilir ve geçerli olmasını desteklemek için kurulmuş bir kalite altyapısını ifade etmektedir. Belgelendirme kuruluşları, uygunluk değerlendirme çalışmalarını yaparken ve yönetim sistemi belgeleri, test ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları gibi belgeler düzenlerken, ulusal veya uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldıkları yetkiye dayanırlar.

Ülkemizde faaliyet gösteren TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşlarından aldığı yetkilerle belgelendirme çalışmaları yapmaktadır. ISO 14001 Belgesi’nin ne olduğu ve en uygun ISO 14001 Belgesi’nin nasıl alınacağı konularında tereddüt edilen noktalar varsa, bu arada ISO 14001 Belgesi almak ihtiyacı duyuluyorsa, TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, konularında uzman ve deneyimli yönetici ve çalışanları ile her konuda hizmet vermeye hazırdır.