Bundan önce 2008 yılında yapılan revizyon çalışmasında ISO 9001 standardı üzerinde fazla bir düzenleme yapılmamıştı. Ancak bu yıl Eylül ayında uygulamaya alınacak olan revizyon çalışmasında oldukça yeni düzenlemeler yer almaktadır.

Yeni düzenlemelerle ISO 9001 standardı, hizmet sektörü tarafından daha kolay uygulanabilir bir şekle dönüşmüştür ve daha genel olması tasarlanmıştır.

Yapılan en önemli değişiklik, ISO 9001 standart yapısında görülmektedir. ISO Direktifi Annex SL 2013’ün gereksinimleri doğrultusunda üst düzey standart yapısı kurulmuştur. Bu yapı diğer yönetim sistemleri standart yapısına da uyarlanacaktır. Bu şekilde bütün yönetim sistem standartları birbirleri ile uyumlu bir yapı içinde olacaklar ve ortak terim ve tanımlar kullanacaklar. Bütün yönetim sistemi standartlarında aynı bölüm başlıkları ve tanımlar bulunacaktır.

Yeni standart yapısı aşağıdaki şekildedir (parantez içindeki başlıklar bugün geçerli olan yapıdır):

 1. Kapsam (Kapsam)
 2. Örneklemeler (Örneklemeler)
 3. Terim ve tanımlar (Terim ve tanımlar)
 4. Organizasyon içeriği (Kalite Yönetim Sistemi)
 5. Liderlik (Yönetim sorumluluğu)
 6. Planlama (Kaynak yönetimi)
 7. Destekleme (Ürün kavrama)
 8. Operasyon (Ölçme, analiz ve iyileştirme)
 9. Performans değerlendirme
 10. İyileştirme

Organizasyon içeriği ile ilgili eklenen şu iki madde, Kalite Yönetim Sistemi planlanırken ve geliştirilirken önemli sorun ve gereksinimlerin belirlenmesini sağlamak içindir:

 • Organizasyonu ve yapısını anlamak
 • İlgili tarafların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamak

Yeni standartta süreç odaklı bir yönetim yaklaşımı ön planda tutulmuştur. Kalite Yönetim Sistemi ve süreçlerin geliştirilmesi daha açık vurgulanmıştır.

Ayrıca yeni standardın birçok yerinde risk yaklaşımına vurgu yapılmakta, risk değerlendirmesi, risk ve fırsatları belirlemek üzere atılacak adımlar gibi başlıklar bulunmaktadır. Risklerin tanımlanması ve bunlara yönelik adımlar atılması ihtiyacı ortaya konmuştur.

ISO 9001 Revizyon Tarihleri
ISO 9001 Revizyon Tarihleri

Bir başka düzenleme belgelendirilmiş veri konusundadır. Belge ve kayıt ifadeleri yerine yeni düzenlemede belgelendirilmiş veri ifadesi yer almaktadır. Kuruluşlar, süreçlerin karmaşıklığı ve çalışanların yetkinlikleri gibi unsurlara bağlı olarak, süreçler üzerinde belgelendirilmiş verinin kapsamını tespit edecektir. Artık dokümante edilmiş süreçlerin hazırlanmasına gerek kalmayacaktır.

Yapılan bir başka önemli değişiklik ise, daha önce kullanılan ürün ifadesinin yerine mal ve hizmetler ifadesinin kullanılıyor olmasıdır.

Bu arada yeni düzenlemede üst yönetimin sorumluluğu arttırılmıştır. Kalite yönetim temsilcisi artık tek başına sorumlu olmayacak sorumluluklarını üst yönetim ile paylaşacaktır.

Yeni revizyon için üç yıllık bir geçiş süreci öngörülmüştür. Bu süre içinde ISO 9001 standardının önceki ve yeni versiyonları birlikte yürürlükte olacaktır. Ancak kuruluşların geçiş sürecini hemen tamamlaması önerilmektedir. Yeni revizyon uygulamaya geçer geçmez, kuruluşlar yeni standarda göre sistemlerini güncellemeli ve yeniden belgelendirme denetimi yaptırmalıdır.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, uygunluk değerlendirme, belgelendirme ve eğitim çalışmaları hizmetlerini sunan bir kuruluştur. ISO 9001:2015 standart revizyonu konusunda detaylı bilgi almak isteniyorsa, en kısa sürede TÜRCERT belgelendirme kuruluşuna gelinmelidir. Deneyimli yönetici ve çalışanları ile TÜRCERT her türlü hizmeti vermeye hazırdır.

ISO 9001:2015 Standart Revizyonu Yenilikleri
ISO 9001:2015 Standart Revizyonu Yenilikleri