Aşağıda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin etkin uygulanabilmesi için gerekli olan birkaç iş akış şeması kısa başlıklarla açıklanmıştır:

 • ISO 9001 Proses Etkileşim Şeması

Bir işletmede Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanan, örneğin planlama süreci, satın alma süreci, üretim süreci, satış süreci, pazarlama süreci, depolama süreci, sevkiyat süreci ve bunlara benzer sayısız süreçler bulunmaktadır ve bu süreçlerin bir kısmı birbirleri ile etkileşim içindedir. Birbirleri ile ilgili olan süreçlerin tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi sayesinde, şirket hedeflerine daha çabuk ulaşır, faaliyetlerinde etkinliği artar ve verimlilik sağlar. Proses etkileşim şeması bu amaçla hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Yönetimin Gözden Geçirme Süreci İş Akış Şeması

Bu şema, üst yönetimin yapacağı toplantı tarihinin ve gündemin belirlenmesi, ilgili birimlere hazırlanmaları için duyuru yapılması, toplantının yapılması, muhtemel problemlerin görüşülmesi, iyileştirilmesi gerekli alanların belirlenmesi, atılacak adımlar için karar verilmesi, kaynak ihtiyaçlarının görüşülmesi, ilgili raporlar ışığında düzeltici veya önleyici faaliyetlerin başlatılması ve ilgili ünitelere duyurulması ve gözlenmesi ile ilgili adımları göstermektedir.

 • ISO 9001 Uygun Olmayan Ürün Kontrol Süreç Şeması

İşletmeler Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, üretim aşamalarında uygun olmayan ürünlerin tanımlanması, değerlendirilmesi, dokümante edilmesi ve gerektiğinde elden çıkartılması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak yöntem ve sorumlulukların belirlenmesi amacı uygun olmayan ürün kontrol süreç şeması hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Süreç Etkileşim Şeması

Süreçlerin etkin yönetilmesi, birbirleri ile etkileşimi olan noktaların iyi planlanmış ve düzenlenmiş olmasına bağlıdır. Bunun için de işletmedeki bütün süreçlerin birbirleri ile etkileşimlerini, birbirlerine sağladıkları girdiler ile tanımlamak gerekmektedir. Süreç etkileşim şeması, bu akışı sağlayacak adımları göstermektedir.

 • ISO 9001 Satış Süreci İş Akış Şeması

Hazırlık, ilk görüşme, güven yaratma, ihtiyaç analizi, ürünün yararlı yönlerini sunma, itirazlarla başa çıkma, satış ve karlı ve verimli müşteri portföyü yaratma satış sürecinin belli aşamalarıdır. Satış süreci iş akış şeması, bu aşamaları ve her aşamada gösterilecek faaliyetleri, belli bir sistematik içinde göstermektedir.

 • ISO 9001 Satın Alma Süreci İş Akış Şeması

Bir satın alma işlemi, bir talebin ortaya çıkması ile başlar, talebin yerinde bulunması, satın almaya karar verilmesi, satın alma ön izninin alınması, piyasa araştırmasının yapılması, uygun tedarikçi firmaya siparişin verilmesi, satın alınan ürünün teslim alınması, gerekli kontrollerin yapılması, ürün kabul tutanağının düzenlenmesi, ödeme ile ilgili işlemlerin yapılması, onaylanması, ödemenin yapılması, hatta tedarikçi firmanın değerlendirmesine kadar bir dizi aşamadan geçer. Satış süreci iş akış şeması, bu aşamalardaki iş akışını sağlayan adımları göstermektedir.

 • ISO 9001 Proje Tasarım Süreci İş Akış Şeması

Bir projenin amacı, hedef grupları, yönetim sorumlulukları, bir zaman çizelgesi, kaynakları ve bütçesi olmalıdır. Bu noktaların atlanmadan gerçekleşmesi açısından, proje tasarım süreci iş akış şemasının faydası büyüktür.

 • ISO 9001 Ürün Montaj Hattı İş Akış Şeması

Ürün montaj hattı boyunca yapılacak faaliyet adımlarını ve karar noktalarını göstermek amacı ile ürün montaj hattı iş akış şeması hazırlanmaktadır. Bu şemanın hazırlanmış olması ile, malzeme akışındaki aksaklıklar, çalışanların emek kayıpları, faaliyetlerin tamamlanma süreleri, makinelerin atıl kalma süreleri, iş istasyon sayıları daha rahat gözlenmekte ve ölçülebilmektedir.

 • ISO 9001 Makine İmalat Süreci İş Akış Şeması

Makine imalat süreci iş akış şeması sayesinde, siparişin alınmasından itibaren, proje çalışmalarının yapılması, üretim için gerekli malzemenin hazırlanması, gerekli satın almaların yapılması, üretimin gerçekleştirilmesi, ara ve son kontrol işlemlerinin yapılması gibi aşamalar adım adım ortaya çıkarılmış olmaktadır.

 • ISO 9001 İç Denetim Süreci Akış Şeması

İç denetim süreci akış şeması, iç denetim planının hazırlanması ve duyurulması, soru listelerinin hazırlanması, toplantıların yapılması, denetim faaliyetlerinin uygulanması, yapılan denetimler sırasında karşılaşılan güçlü ve zayıf yönlerin tespit edilmesi ve rapora yazılması, tespit edilen uygunsuzluklar için düzenleyici ve önleyici faaliyetlerin başlatılması ve çalışmalar sonunda hazırlanan iç denetim raporunun üst yönetime sunulması gibi çeşitli aşamaların adımlarını göstermek üzere hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Eğitim Süreci Akış Şeması

İç denetim süreci akış şeması, eğitim talebinin alınması, ya da eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitim planının hazırlanması, eğitim ile ilgili dokümanların hazırlanması, eğitin duyurularının yapılması, eğitimlerin verilmesi, eğitim değerlendirme formlarının toplanması ve değerlendirilmesi, gerektiğinde eğitimin tekrarlanması ve eğitimlerin personel özlük dosyasında işlenmesi gibi çeşitli aşamaların adımlarını göstermek üzere hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Süreci Akış Şeması

Düzeltici ve önleyici faaliyetler süreci akış şeması, iç tetkik raporları, müşteri şikayetleri veya uygunsuzluk raporları ile uygunsuz durumların tespit edilmesi, düzeltici ve önleyici faaliyet formlarının düzenlenmesi, çözümden yetkili kişilerin belirlenmesi, problemlerin nedenlerinin araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve planlanması, düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve faaliyet sonuçlarının doğrulanması gibi çeşitli aşamaların adımlarını göstermek üzere hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Depolama ve Sevkiyat İş Akış Şeması

Depolama ve sevkiyat iş akış şeması, ürünlerin imalattan çıkması, depo alanına yerleştirilmesi, stoka alınması, sevkiyat listesinin alınması, stokta yeterli ürün yoksa üretim sürecinin başlatılması, sevkedilecek ürünlerin hazırlanması, paketlenmesi veya ambalajlanması, öncelik sırasında göre ürünlerin sevkiyata hazırlanması, ürün özelliğine ve sipariş koşullarına göre sevk aracının belirlenmesi ve yüklenmesi ve irsaliyenin düzenlenmesi gibi çeşitli aşamaların adımlarını göstermek üzere hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Yönetim İş Akış Şeması

Kalitenin temel ilkelerine uygun faaliyet göstermek ve sistemin sürekliliğini ve uygulanabilirliğini sağlamak açısından, bu ilkelere uygun faaliyet gösterildiği, üst yönetim tarafından yapılan yönetimin gözden geçirmesi toplantıları ile izlenmekte ve ihtiyaç duyulan noktalarda iyileştirme çalışmaları talep edilmektedir. Yönetim iş akış şeması, bu faaliyetlerin çeşitli aşamalarını göstermek üzere hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Bölümler Arası İş Akış Şeması

İşletmede etkin bir iş akışı kurabilmek için, mevcut iş süreçlerinin, üniteler arasındaki bu kesişmelerde tekrar eden işlerin yapılmasının önüne geçmesi gerekir. Bölümler arası iş akış şeması, bu şekilde birbirleri ile ortak iş yapan ve iş süreçleri kesişen üniteleri ve iş süreçlerini göstermek amacı ile hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Pazarlama İş Akış Şeması

Pazarlama iş akış şeması, yeni müşteri görüşmelerinin planlanması, potansiyel müşteriler ile görüşmeler yapılması, pasif müşterilerin bir daha kazanılması, müşteri listelerinin hazırlanması, mevcut müşteriler ile ilişkilerin sürdürülmesi, müşteriler ile sözleşmelerin yapılması, şirket içinde diğer üniteler ile işbirliği yapılması gibi çeşitli aşamaların adımlarını göstermek üzere hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Ofis İçi İşler İş Akış Şeması

Ofis içi işler iş akış şeması, faaliyet konuları itibariyle bir işletmenin ofis bölümünde yapılan çalışmalarının, işin özelliklerine göre aşamalarını ve kontrol noktalarını göstermek göstermek üzere hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Faturalama İş Akış Şeması

Faturalama iş akış şeması, faturaların düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması, teslim edilmesi, ödemelerin takip edilmesi ve muhasebe kayıtlarının tutulmasına yönelik aşamaları ve kontrol noktalarını göstermek göstermek üzere hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Ofis Dışı İşler İş Akış Şeması

Ofis dışı işler iş akış şeması, faaliyet konuları itibariyle bir işletmenin ofis dışında sürdürülen çalışmalarının, işin özelliklerine göre aşamalarını ve kontrol noktalarını göstermek üzere hazırlanmaktadır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulaması kapsamında kullanılan iş akış şemaları hakkında daha ayrıntılı bilgiler, firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi yönetici ve çalışanlarından alınabilir.