Proje yöneticileri için başarı kriteri nedir? Ellerindeki projeleri verilen süre içinde, belirlenen bütçeyi aşmadan ve istenilen kalitede tamamlamaktır. Bu noktada kalitenin iyi tanımlanmış olması gerekir. Bir projenin kalitesi, müşterinin beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun sonucu üretmektir. Müşterinin beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun sonuçlara ulaşmak ise ancak kalite yönetim planları varsa mümkündür.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi’nin bir işletmede başarılı olabilmesi için, standartlar oluşturmak ve bunlara uymak, dokümantasyon çalışmaları yapmak, çeşitli faaliyetler için gerekli listeler oluşturmak, iş akışşemaları hazırlamak ve çalışanların görev tanımlarını oluşturmak elbette gereklidir. Ancak elde hazırlanmış bir plan yokda, sadece bunlarla bir sonuca ulaşılamaz. Kalite Yönetim Sistemi, işletmenin çeşitli faaliyetlerinin planlanmasını ve yapılan plana uygun hareket edilmesini gerektirmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi’nin kuruluş çalışmaları kapsamında bir kısım planlar baştan hazırlanmaktadır. Ancak sistemin uygulanması sırasında da farklı faaliyetlere özgü planlar yapılması gerekebilir. Aşağıda sistemin etkin uygulanabilmesi için gerekli olan birkaç plan kısa başlıklarla açıklanmıştır:

  • ISO 9001 Yıllık Çalışma Planı

Çalışma planı, belli bir zaman dilimi içinde çeşitli faaliyetleri planlamak amacı ile yapılmaktadır. Çalışma planı yapılırken, önce karar veren mercileri, kabul etmeleri konusunda ikna etmek, arkasından belirlenen bir süre içinde uygulanması gereken faaliyetler için yol göstermek hedeflenir. Çalışma planları, gerçekleştirilecek faaliyetler için genel bir çerçeve oluşturan bir planlama ve yönetim aracıdır. Faaliyetlerin söz konusu dönem içinde yürütülmesine kılavuzluk yapar. Kalite Yönetim Sistemi içinde de faaliyetlerin planlanması ve plana uyularak gerçekleştirilmesi önemlidir ve ISO 9001 Yıllık Çalışma Planı bu amaçla hazırlanmaktadır.

  • ISO 9001 Eğitim Planı

Bir işletmede çalışanlar için verilecek eğitimler, hem çalışanların kendi mesleki gelişimleri için yararlıdır, hem de hizmet verdikleri şirkete değer katacakları için yararlıdır. Şirketler ve çalışanlar, günümüzde yaşanan sosyal, ekonomik ve teknolojik değişimlere ve gelişmelere ayak uydurmak zorundadır. Çağın gereklerine ayak uydurmanın ve rekabette öne geçebilmenin yolu ise eğitimden geçmektedir. Bu bakımdan ISO 9001 Eğitim Planı, çalışanların eğitim ihtiyaçlarını şirket içi ya da şirket dışından sağlanacak eğitim programları ile desteklemek ve bu kapsamda hangi eğitimlere ihtiyaç olduğunu, bu eğitimlerin nereden ve nasıl sağlanacağını ve hangi zamanlarda verileceğini belirlemek amacı ile hazırlanmaktadır.

  • ISO 9001 Yıllık Eğitim Planı

Şirketlerde eğitim planları, çalışanlara işinde gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırmak, yetişmelerini sağlamak, yani yapmakta olduğu işi daha iyi yapmalarını sağlamak, daha fazla sorumluluk alabilecekleri üst görevlere çıkabilmeleri için yeterlilik kazandırmak ve çalışanların daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacı ile yapılmaktadır. ISO 9001 Yıllık Eğitim Planı hazırlamanın gerekçesi de budur.

  • ISO 9001 Yıllık İç Tetkik Planı

Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve uygulayan işletmeler için iç tetkik çalışmalarında en önemli dayanak noktası ISO 9001 Yıllık İç Tetkik Planı’dır. Bu plan işletmelerin organizasyon yapıları, üniteleri ve süreçlerin uygunlukları dikkate alınarak hazırlanır. İç tetkik planları hazırlanırken bir de daha önce yapılan denetimin sonuçları esas alınır. Bu sonuçlar hangi ünitelerde veya hangi süreçler için denetim faaliyetlerinde yoğunlaşmak gerektiğini ortaya koyar. İç Tetkik planlaması yapılırken, işletmede uygulanmakta olan diğer yönetim sistemleri ile entegrasyona da dikkat etmek gerekir. Eğer bu sistemler de plana dahil edilirse, bütün sistemler aynı iç tetkik planında denetlenmiş olur.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi uygulaması kapsamında kullanılan planların hazırlanması konusunda tereddütler yaşanıyorsa, firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi yönetici ve çalışanlarından her zaman destek alabilirsiniz.