Şirketler rakipleri ile mücadele ederken artık sadece üretim ve maliyet ile ilgilenmiyorlar. Bunlar elbette önemli ama aynı zamanda hızlı olmak ve kaliteli olmak da gerekiyor. Bir şirketin rakiplerinin önünde olması, kalite kavramını algılaması ve uygulaması ile çok yakından ilgilidir. Şirketler artık sıfır hata ile çalışmayı hedeflemektedir. Müşteriler hatasız ürün ve hizmetler talep etmektedir.

İşletmelerinde Kalite Yönetim Sistemi’ni kuran ve yönetebilen şirketler büyük rekabet avantajı elde etmektedir. Aşağıda sistemin yönetilebilmesi için gerekli olan prosedürler kısa başlıklarla açıklanmıştır:

 • ISO 9001 Sürekli İyileştirme Süreci Prosedürü

Bu prosedür, bir işletmede ortaya çıkan uygunsuzlukların, problemlerin ve şikayetlerin giderilmesi için acil önlemlerin alınması ve daha sonra bunların en az seviyeye indirilmesi için sürekli iyileştirme çalışmalarının yapılması amacı ile hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Prosedürü

Bu prosedür, bir işletmede mevcut olan ve ortaya çıkma ihtimali bulunan uygunsuzlukların tespit edilmesi durumunda, bunların nedenlerini ortaya çıkarmak, bu nedenleri ortadan kaldırmak ve bu durumların tekrarını önlemek için yapılacak çalışmaların belirlenmesi, planlanması, başlatılması ve etkinliğinin sağlanması için hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedürü

Bu prosedür, üst yönetim tarafından, faaliyetlerin Kalite Yönetim Sistemi’ne uygunluğunu, sürekliliğini ve standartlarını karşılayıp karşılamadığını, işletmede kalite politika ve hedeflerine uygun hareket edilip edilmediğini gözden geçirmek için yapacağı çalışmaları düzenlemektedir.

 • ISO 9001 Uygun Olmayan Ürün İmalat Prosedürü

Bu prosedür, bir işletmede uygun olmayan ürünün tanımlanması, değerlendirilmesi, dokümante edilmesi ve elden çıkartılması için yöntem ve sorumlulukları belirlemek amacı ile hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Ürün İzleme ve Ölçme Prosedürü

Bu prosedürde, gerçekleştirilecek izleme ve ölçme çalışmaları, bu çalışmaları kimlerin yapacağı, nerede yapacağı, ne sıklıkta yapacağı, bu konudaki yasal düzenlemelerin ne olduğu ve hangi sınır değerler içinde olacağı, bu faaliyetlerin hangi iş süreçlerinde yer aldığı ve bir acil durumda ilk yapılacak işlerin neler olacağı yer almaktadır.

 • ISO 9001 Tedarikçi Değerlendirme Prosedürü

Bu prosedür, bir işletme için, kaliteyi doğrudan etkileyen malzeme ya da hizmet satın alımını karşılayan tedarikçi firmaların değerlendirme esaslarını ve performans takip kriterlerini açıklamaktadır.

 • ISO 9001 Satış Sonrası Servis Hizmetleri Prosedürü

Bu prosedür, bir işletmenin, ürettikleri mal ve hizmetler için, belli bir kullanım ömrü içinde satış sonrası hizmetleri sağlamak ve ihtiyaç durumuna göre belirlenecek sayıda, yerde ve özellikte yetkili servis noktaları açmak ve bu noktalarda yeterli sayıda teknik eleman bulundurmak için yapacağı çalışmaları açıklamaktadır.

 • ISO 9001 Satın Alma Prosedürü

Bu prosedür, işletmelerin üretim için ihtiyaç duyduğu malzeme ve hizmetlerin uygun tedarikçi firmalardan veya taşeron firmalardan satın alınması, satın alma kriterlerinin tespit edilmesi ve değerlendirilmesi amacı ile hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 Proje Hazırlama Prosedürü

Bu prosedür, bir işletmenin, üretim etkinliğini arttırmak, maliyetlerini düşürmek, rekabet gücünü yükseltmek ve yeni ürünler ortaya çıkarmak amacı ile yapılacak proje çalışmaların usul ve esaslarını açıklamaktadır.

 • ISO 9001 Önleyici Faaliyet Prosedürü

Bu prosedürün amacı, hatalara veya uygunsuzluğa yol açan ana nedenleri tespit etmek ve bunların nedenlerini ortadan kaldırmak için yapılacak önleyici faaliyetleri planlamak, uygulamak, yürütmek ve kontrol etmektir.

 • ISO 9001 Müşteri Şikayet, Öneri ve Anket Prosedürü

Bu prosedürün amacı, işletmede müşteri memnuniyetinin izlenmesinde, şikayet ve önerilerin alınmasında ve çözüme kavuşturulmasında ve çeşitli anket çalışmalarında izlenecek yöntemi açıklamaktır.

 • ISO 9001 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

Bu prosedür, kalite kayıtlarının toplanmasına, sınıflandırılmasına, ulaşılmasına, dosyalanmasına, korunmasına, bakımının yapılmasına ve gerektiği zaman elden çıkarılmasına yönelik esasları kapsamaktadır.

 • ISO 9001 Kalibrasyon Prosedürü

Bu prosedür, bir işletmenin ürettiği ürünlerin kalitesini etkileyen bütün ölçüm, test ve muayene araçlarının kontrol ve kalibrasyonlarının yapılması ve sorumlulukların belirlenmesi amacı ile hazırlanmaktadır.

 • ISO 9001 İş Talep ve İhale Prosedürü

Bu prosedür sayesinde, ihtiyaç analizleri yeterli seviyede yapılır, yanlış ihale planlamasının önüne geçilir, işletmenin bütün yatırımları içindeki öncelikler doğru belirlenmiş olur, ihale kararının verilme sürecine üst yönetimin katılması sağlanır ve en önemlisi ihale konusu alımlar için önceden usulsüz anlaşmalar yapılmasının önüne geçilmiş olur.

 • ISO 9001 İnsan Kaynakları Eğitim Prosedürü

Bu prosedür, işletmede mevcut ve yeni elemanların eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim faaliyetlerini planlamak, uygulamak ve alınan eğitimlerin etkinliğini değerlendirmek ve sorumlulukları belirlemek için yapılması gereken çalışmaları düzenlemektedir.

Bu prosedür, faaliyetlerin standartlara uygun gerçekleştirilmesinin ve etkinliğini sağlamak üzere iç tetkik çalışmalarının planlanması, uygulanması, gerekli durumlarda düzeltici faaliyetlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacı ile esasları ve sorumlulukları açıklamaktadır.

 • ISO 9001 Düzeltici Faaliyet Prosedürü

Bu prosedürün amacı, ortaya çıkmış olan veya ileride ortaya çıkma ihtimali bulunan uygunsuzlukların tespit edilmesi, bunların ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin alınması ve bu şekilde Kalite Yönetim Sistemi’nin sürekli olarak iyileştirilmesi için gerçekleştirilecek faaliyetlerin esaslarını ve sorumlularını belirlemektir.

 • ISO 9001 Dokümanların Kontrolü Prosedürü

Bu prosedür, işletme genelinde ihtiyaç duyulan ve hazırlanan dokümanların ne şekilde kontrol edileceği ve nasıl onaylanacağına yönelik esasları düzenlemektedir.

 • ISO 9001 Doküman Hazırlama Prosedürü

Bu prosedürün amacı, Kalite Yönetim Sistemi kapsamında yazılı hale getirilmesi gereken bütün dokümanların hazırlanması, onaylanması, yayınlanması, kullanılması, güncelleştirilmesi ve dağıtım esaslarını ve bu işlerin sorumlulularını belirlemektir.

 • ISO 9001 Bakım Prosedürü

Bu prosedür, işletmelerin üretim hatasına neden olmadan faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerçekleştirilecek bakım, onarım ve kontrol çalışmalarının yapılması için kullanılan yöntemleri ve sorumluları belirlemek amacı ile hazırlanır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kapsamında hazırlanacak olan prosedürler konusunda daha fazla bilgi almak için, firmamız TÜRCERT Teknik Kontrol ve Belgelendirme şirketi yönetici ve çalışanlarına müracaat etmelisiniz.