სოციალური პასუხისმგებლობა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. დღესდღეობით, ორგანიზაციები მთელ მსოფლიოში და მათი აქციონერები სულ უფრო მეტად იცოდნენ, რატომ არის საჭირო სოციალური პასუხისმგებლობის ქცევა და რა სარგებელს მიიღებს ისინი. სოციალური პასუხისმგებლობის მიზანია ორგანიზაციების მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა.

ეს არის გარკვეული კრიტერიუმების ჩამოყალიბება, რომლებიც საზოგადოებასა და გარემოს კეთილდღეობისათვის ორგანიზაციებზე მოდის. ეს კრიტერიუმები აუცილებელია იმისათვის, რომ შეინარჩუნონ საქმიანობა და შეაფასონ საერთო შედეგები. ეს გარკვეულწილად აისახება რა არის ჯანსაღი ეკოსისტემები, სოციალური თანასწორობა და კარგი ორგანიზაციული მართვა. შედეგად, ორგანიზაციის საქმიანობა დამოკიდებულია მსოფლიოში ეკოსისტემების სიცხადეზე. დღესდღეობით, ორგანიზაციები ამ კუთხით უფრო განიხილება.

საერთაშორისო სოციალური პასუხისმგებლობის ორგანიზაციაში (SAI), 1997 SA 8000 სოციალური პასუხისმგებლობა გამოაქვეყნა თავისი სტანდარტი. ეს სტანდარტი მიზნად ისახავდა მუშათა ფუნდამენტური უფლებების დაცვას. მოგვიანებით, 2001- ში ეს სტანდარტი განიხილებოდა და განიხილებოდა როგორც პირველი მიმწოდებლის შეფასების სტანდარტი.

სამუშაო ჯგუფი, რომელმაც ეს საბოლოო ფორმა მისცა SA 8000 სტანდარტს ეფუძნება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) კონვენციებზე, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციასა და გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის საფუძველზე. სამუშაო ჯგუფში შედიოდნენ მეცნიერები, სხვადასხვა პროფკავშირები, დამსაქმებლები, ადამიანის უფლებები და ბავშვთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციები.

ISO სტანდარტებს წარმოადგენს პროცესით დაფუძნებული სტანდარტები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას ორივე სერვისითა და წარმოების სექტორთან. თუმცა, SA 8000 სტანდარტი არ შედის უფრო პროცესებში. ეს უფრო კონსტრუქციული და შედეგზე ორიენტირებულია. უფრო მეტად მიდრეკილება წარმოებაზე. SA 8000 სტანდარტული აუდიტი მოიცავს არა მარტო ოპერაციის ადგილს, არამედ აქციონერებს, თანამშრომლებს და სხვა შესაბამის პარტიებს. ასევე შეიძლება ეწვიოთ სამუშაო ადგილების გარე სამუშაო ადგილებიც.

ჩვენს ქვეყანაში არსებობს ექვსი ორგანიზაცია, რომელიც შექმნის და განახორციელებს SA 8000 სოციალური პასუხისმგებლობის სტანდარტს.

SA 8000 სოციალური პასუხისმგებლობის სტანდარტი, საერთაშორისო სტანდარტების საერთაშორისო ორგანიზაციაში (ISO) ISO 26000: სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემა როგორც გამოქვეყნდა. ეს სტანდარტი არის პირველი ოფიციალური დოკუმენტი, რომელიც უნდა შეთანხმდეს სოციალური პასუხისმგებლობის პირობებზე და პრაქტიკაზე.

ISO 26000 სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემა გამოიყენება არა მხოლოდ კერძო სექტორისთვის, არამედ საჯარო სექტორის ორგანიზაციებისთვის. ეს სისტემა შეიძლება შეიქმნას ორგანიზაციების ფართო სპექტრში, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებიდან ყველა ზომისთვის.

სისტემა შეესაბამება სოციალური პასუხისმგებლობის კონცეფციებს, რომლებიც მხარს უჭერენ მდგრად განვითარებას. ორგანიზაცია, რომელიც აყალიბებს და ახორციელებს ISO 26000 სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემას, ყველა ინფრასტრუქტურული საქმიანობისთვის მისი ინფრასტრუქტურა მოამზადა. უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ორგანიზაცია, რომელიც ამ სტანდარტს იღებს, გაზრდის სოციალურ და ეკოლოგიურ ღირებულებას და მხარს უჭერს მდგრადი განვითარებას.

რა უნდა გააკეთოს ორგანიზაციამ ISO 26000 სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემის შექმნით? ორგანიზაციის სოციალური პასუხისმგებლობა შესრულდება:

  • ორგანიზაცია კონკურენტულ უპირატესობას მიაღწევს.
  • მისი ღირსება გაიზრდება.
  • მომხმარებელთა მოზიდვის ან შენარჩუნების შესაძლებლობა გაიზრდება.
  • გაიზრდება თანამშრომელთა მორალი, ლოიალურობა და პროდუქტიულობა.
  • ინვესტორების, აქციონერების, სპონსორების და სხვა ფინანსური ჯგუფების აღქმა შეიცვლება.
  • ეს ხელს შეუწყობს ურთიერთობებს სხვა კომპანიებთან, ოფიციალურ ორგანოებთან, მედიასთან, კონკურენტებთან, კლიენტებთან და სხვა ჯგუფებთან.

ISO 26000 სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სისტემადღეს მხარს უჭერს სხვა სოციალური პასუხისმგებლობის მოძრაობას. ეს არ არის ალტერნატივა რომელიმე მათგანისთვის.

ISO 26000 სტანდარტისთვის ხელმოწერილი პარტნიორობა შემდეგია:

  • შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO)
  • გაერთიანებული ერების გლობალური შეთანხმება
  • ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია (OECD)

რამოდენიმე ფაქტორი ჩართული იყო სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სტანდარტის განსაზღვრისას. განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში, ცუდი სამუშაო პირობები მიაღწია იმ დონეს, რომელიც არ შეიძლება იგნორირებული იყოს. არასამთავრობო ორგანიზაციები ცდილობენ გააუმჯობესონ სამუშაო პირობები, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი. უფრო მეტად, შემნახველი მეპატრონებმა დაიწყეს ყურადღება გაითვალისწინონ თუ არა ისინი სოციალური პასუხისმგებლობის გრძნობასა და საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღებისას მოგების მიღებას. ეს ყველაფერი ეფექტური იყო სოციალური პასუხისმგებლობის მართვის სტანდარტის განსაზღვრისას.

ISO 26000 სტანდარტივიდრე მოთხოვნების გამოვლენაზე. ამიტომ, სერტიფიცირებას არ ექვემდებარება სხვა ISO სტანდარტებში. ამის ნაცვლად, ის განმარტავს, თუ რა სოციალური პასუხისმგებლობაა და აჩვენებს იმ პრინციპებს, რომლებიც აუცილებელია ეფექტური მუშაობისთვის. ეს არ ეხება იმ ზომის ორგანიზაციებს, სადაც ისინი ან რა საქმიანობენ.