უსაფრთხოება მიწოდება უსაფრთხოების ქსელის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტის მიხედვით. ამ სისტემაში, უსაფრთხოების ზომის განსაზღვრის მიზნით განზრახ მავნე ქცევის ან არაავტორიზებული პირების ქმედებების დაცვის ფენომენი განსაზღვრავს მიწოდების ჯაჭვის დაზიანებას. ამ შემთხვევაში კომპანიებმა უნდა განახორციელონ რისკის შეფასების კვლევა იმ ადგილებში, სადაც ისინი მიიჩნევენ, რომ ისინი მიიჩნევენ სარისკოდ და აკონტროლებენ მათ შესაძლო რისკებს.

ISO 28001 მიწოდების ქსელი უსაფრთხოების მართვის სისტემამიზნად ისახავს ამ რისკების განთავსებას და სწორად მართოს ისინი. სხვადასხვა სექტორში კომპანიები, როგორც მცირე, ისე მცირე და სხვა აქტივობებში, ბუნებრივია, სურთ მიიღონ სერტიფიკატი ამ ორგანიზაციის ინსტალაციის შემდეგ.

ISO 28001 მომარაგების ჯაჭვის უსაფრთხოება მართვის სისტემის სერტიფიკატის მისაღებად საჭიროა სერტიფიკაციის ორგანოს განცხადება.

განაცხადის შეტანის დროს საჭიროა ერთადერთი დოკუმენტი, რომელიც მიიღება მხოლოდ სერტიფიკაციის ორგანოსგან და უნდა დასრულდეს მთლიანად და სწორად. თუმცა, ამ ფორმით, დოკუმენტები, რომლებიც მოთხოვნილი დოკუმენტები უნდა ჰქონდეთ ყველა ის დოკუმენტი, რომელიც მათ მომზადებული ჰქონდათ ISO 28001 Supply Chain Security Management System.

როდესაც სერტიფიკაციის ორგანოები მიიღებენ ამ განაცხადის ფორმას, ისინი დანიშნულნი არიან აუდიტორს და დაიწყებენ შემოწმებას ამ სისტემის დოკუმენტებში. ეს არის პირველი ეტაპის აუდიტი. თუ აუდიტის დროს აღმოჩნდა, რომ დოკუმენტები არ აკმაყოფილებს ან ვერ აკმაყოფილებს ISO XXX Supply Chain უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტებს, კომპანიას უნდა ეცნობოს წერილობით და მოითხოვოს ხარვეზების შევსება. თუმცა, თუ არ არსებობს დეფიციტი, მაშინ სერტიფიცირების ორგანო იწყებს მეორე საფეხურის აუდიტს. ეს აუდიტი ტარდება კომპანიის სამუშაო გარემოში და განიხილავს თუ არა საქმიანობა სისტემის სტანდარტების ფარგლებში. დასასრულს, ანგარიში მომზადებულია აუდიტორების მიერ.

სერტიფიკაციის ორგანოამ გადაწყვეტილების საფუძველზე იღებს გადაწყვეტილებას. თუ საჭიროდ მიიჩნევს, ამზადებს და წარუდგენს საცალო ქსელის უსაფრთხოების მართვის სისტემის სერტიფიკატს.

28001 მიწოდების ქსელი უსაფრთხოების მართვის სისტემის სერტიფიკატი ნუ დაკარგავთ დროს TURCERT სერტიფიკაციის დაწესებულების მენეჯერები და თანამშრომლებს, რათა უფრო დეტალური ინფორმაცია მიიღონ, თუ რომელი დოკუმენტები უნდა წარედგინოს განაცხადის მისაღებად.