იმისათვის, რომ ორგანიზაციამ შეძლოს საჭირო ინფორმაციის მართვა, საჭიროა ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტების ჩამოყალიბება და მართვა, რომელსაც აქვს სისტემური მიდგომა. ამ სისტემის პრინციპები შეიძლება განისაზღვროს შემდეგნაირად:

 • სისტემის პირველი პრინციპია ის, რომ ინფორმაცია კონფიდენციალურია. ყველას არ შეუძლია ორგანიზაციაში რაიმე ინფორმაციის მიღება. პირები, რომლებიც მხოლოდ უფლებამოსილი არიან მიიღონ დაცული უნდა იქნეს დაცული და თავიდან უნდა იქნეს აცილებული არასანქცირებული პირების ტრანსპორტირება.
 • სისტემის მეორე პრინციპია ის, რომ ინფორმაცია ხელმისაწვდომია. ინფორმაცია ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ნებისმიერ დროს, როდესაც საჭიროა ინფორმაცია. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ამ დროს ორგანიზაციაში არსებობს პრობლემა, ინფორმაცია უნდა იყოს ხელმისაწვდომი და გამოსაყენებლად მზად არის. ეს პრინციპი უნდა ჩაითვალოს პირველ პრინციპთან ერთად. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ადამიანები, რომლებსაც აქვთ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა, უნდა ჰქონდეთ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა ყველა შემთხვევაში.
 • სისტემის მესამე პრინციპი ისაა, რომ ინფორმაცია აჩვენებს მთლიანობას. ანუ ინფორმაცია უნდა ინახებოდეს ხელუხლებელი, უცვლელი, უცვლელი და თანმიმდევრული ფორმით. ეს პრინციპი უნდა ითვლებოდეს ინფორმაციის კონფიდენციალურობისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის პრინციპებთან ერთად.

სხვადასხვა ორგანიზაციებში TS ISO / IEC 27001 საინფორმაციო უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტების დანერგვის მიზნით და განაცხადის უწყვეტობის უზრუნველსაყოფად, TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოსერტიფიცირების კვლევებთან ერთად, იგი ასევე აწვდის საკონსულტაციო მომსახურებას. TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს სასწავლო საგნები TS ISO / IEC 27001 საინფორმაციო უსაფრთხოების მართვის სისტემასთან დაკავშირებით:

 • TS ISO / IEC 27001 საინფორმაციო უსაფრთხოების მართვის სისტემა ძირითადი ტრენინგი
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა დოკუმენტაციის მომზადება
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა შიდა აუდიტის ტრენინგი
 • TS ISO / IEC 15504 პროგრამული პროცესის შეფასების ტრენინგი

ამ ტრენინგის შედეგად, TS ISO / IEC 15504 პროგრამული პროცესის შეფასების ტრენინგიპროგრამული პროცესების გაუმჯობესების მიზნით, პროგრამული უზრუნველყოფის პროცესების გაუმჯობესებისა და კვალიფიკაციის განსაზღვრის სტანდარტის შესაბამისად, თითოეული პროცესის უნარების განსაზღვრის და ინსტიტუციონალური მნიშვნელობით დაფარვის დონის განსაზღვრის მიზნით. ტრენინგის მონაწილეები ინფორმირებულნი არიან პროცესის განზომილების, საკვალიფიკაციო განზომილების, პროცესის გაანგარიშების, პროცესის შეფასებისა და მსგავსი ნიმუშების და ნიმუშის სამუშაოების შესახებ.

TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს მიერ TS ISO / IEC 15504 პროგრამული პროცესის შეფასების ტრენინგის მთავარი თემებია:

 • პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების სტანდარტის დანერგვა და კვალიფიკაცია
 • SPICE- ის ისტორია
 • პროცესის ზომა
 • კვალიფიკაციის ზომა
 • პროცესის გაანგარიშება, შეფასება
 • შეფასების პროცესი
 • საქმის შესწავლა
 • კორპორატიული ვადიანი
 • განსხვავებები Cmmı და spıce
 • როლური დაფუძნებული შეფასება
 • საქმის შესწავლა

სავალდებულოა გააგრძელოს ტრენინგები, რათა მიაღწიოს მოსალოდნელ სარგებელს TS ISO / IEC 15504- ის პროგრამული პროცესის შეფასების ტრენინგისაგან, რომელიც ორდღიანი ტრენინგია. ტრენინგში მონაწილე პირებმა უნდა მიიღონ TS ISO / IEC 27001 ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის ძირითადი ტრენინგი. ტრენინგის დასასრულს წარმატებულ მონაწილეებს გადაეცემათ მიღწევის სერტიფიკატი და მონაწილე სერთიფიკატს სხვებისთვის გადაეცემა.

ტრენერთა სერტიფიცირების ორგანოს ინსტრუქტორები ასევე განიცდიან და სპეციალიზდებიან ამ სფეროში და მრავალი მაგალითი ნაჩვენებია ამ ტრენინგებზე. ეს ასევე შესაძლებელია, თუ კომპანია მოითხოვს მომზადებას მათი სამუშაო გარემოში.

თუ დამატებითი ინფორმაცია საჭიროა TS ISO / IEC 15504- ის პროგრამული პროცესის შეფასების ტრენინგზე, ან თუკი ეს ტრენინგი ითხოვს, TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოს გამოცდილი პერსონალი დაუყოვნებლივ იქნება თქვენთან.