კერძოდ, ნარჩენების წარმომქმნელი კომპანიები უნდა იყვნენ მიდგომაში, რომლებიც მოიცავს ჯაჭვის ყველა რგოლს, გარემოსდაცვითი პროდუქტის მენეჯმენტისგან, ლოგისტიკისაგან პროდუქციისა და მომსახურების მოხმარებისგან, გარემოს რისკების მართვისგან. ეს ასევე ეხება გარემოსდაცვით პოლიტიკას მომდევნო მომწოდებლებთან.

გარემოსდაცვით თანამდებობის პირებს ასევე აქვთ ბევრი სამუშაო. გარემოსდაცვითი თანამდებობის პირები შეიძლება პასუხისმგებელნი იქნეს გარემოს დაბინძურებისათვის გარემოს დაბინძურება რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან და შეაფასონ თუ არა გარემოსდაცვითი სამართლისა და საკანონმდებლო რეგლამენტით გათვალისწინებული ობიექტების საქმიანობა ამ სამართლებრივი რეგლამენტის შესაბამისად, არის თუ არა ადეკვატური ან ეფექტურად განხორციელებული ღონისძიებები.

დაწესებულებებში TS EN ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემის ჩამოყალიბებისა და ამ სისტემის მოთხოვნების შესაბამისად საქმიანობის გაგრძელების უზრუნველსაყოფად, TURCERT სერტიფიკაციის ორგანოსერტიფიცირების კვლევებთან ერთად, იგი აქტიურად მუშაობს როგორც კონსულტაციებსა და ტრენინგებში. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტის სისტემის შესახებ ტრენერთა სერტიფიცირების ორგანოს მიერ მოწოდებული ტრენინგი მოიცავს შემდეგ პროგრამებს:

 • TS EN ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემა ძირითადი ტრენინგი
 • გარემოს მართვის სისტემა დოკუმენტაციის მომზადება
 • გარემოს მართვის სისტემა შიდა აუდიტის ტრენინგი
 • გარემოსდაცვითი რისკის შეფასების ტრენინგი
 • ნარჩენების მართვის ტრენინგი
 • ეკოლოგიური რისკები და საგანგებო სიტუაციები - ინტერვენციის ტრენინგი
 • გარემოს დაცვის სპეციალისტი

ამ პროგრამებიდან გარემოს დაცვის სპეციალისტიგარემოსდაცვითი ექსპერტების ან გარემოსდაცვითი ოფიცრების სწავლების მიზნით, საქმიანობა ხორციელდება გარემოსდაცვითი დაბინძურების გამომწვევ ობიექტებში და, შესაბამისად, ექვემდებარება შემოწმებას გარემოს დაცვის კანონმდებლობისა და ამ კანონის საფუძველზე გაცემული სამართლებრივი რეგლამენტით. ისინი არიან ადამიანები, რომლებიც შეაფასებენ თუ არა ეს ობიექტების საქმიანობა სამართლებრივი რეგლამენტის შესაბამისად და თუ ისინი ხორციელდება, თუ ისინი ეფექტურად ხორციელდება. ეს ადამიანები წლის განმავლობაში აუდიტორული პროგრამების ორგანიზებით ასრულებენ თავიანთ მოვალეობებს.

ისინი, ვინც მონაწილეობას მიიღებენ ამ ტრენინგზე, უნდა მიიღონ TS EN ISO 14001 გარემოს მართვის სისტემის ძირითადი ტრენინგი. TURCERT სერტიფიკაციის ორგანო გარემოს დაცვის სპეციალისტი ტრენინგის შინაარსი შედგება შემდეგი თემებისგან:

 • გარემოსდაცვითი კანონმდებლობა, კანონები, რეგულაციები და კომუნიკეები
 • გარემოსდაცვითი ოფიცერი და გარემოსდაცვითი საკონსულტაციო კომპანიები
 • ნებართვები და ლიცენზიები უნდა იქნეს მიღებული გარემოსდაცვით კანონმდებლობაში
 • გარემოს დაბინძურება და კონტროლი
 • წყალი და ჩამდინარე წყლების შერჩევა
 • შიდა და სამრეწველო ჩამდინარე წყლების მკურნალობის ჩამდინარე წყლებისა და პრინციპების თვისებები
 • გაუმჯობესებული მკურნალობის ტექნოლოგიები წყალში და წყალარინების მკურნალობაში
 • სამრეწველო ნარჩენების მართვა
 • ჰაერის დაბინძურება და კონტროლი
 • ხმაურის დაბინძურება და კონტროლი
 • ნიადაგის დაბინძურება და კონტროლი
 • გარემოს რისკის მართვა
 • საქმის შესწავლა

გარემოსდაცვითი სპეციალისტის ტრენინგი ზოგადად ორი დღის ვადაში დასრულდება და აუცილებელია ამ ტრეინინგების გაგრძელება. ტრენინგის დასრულების შემდეგ წარმატებული მონაწილეები დამოწმებული არიან.

ტრენინგებს უზრუნველყოფს ტურცენტის სერტიფიცირების ორგანოს გამოცდილი და გამოცდილი პერსონალი და მონაწილეებს საშუალება ეძლევათ ჰქონდეთ დიდი რაოდენობით განაცხადების მომზადება. სასურველია, ეს ტრენინგები კომპანიის სამუშაო გარემოშია გათვალისწინებული.

დამატებითი ინფორმაციისთვის ან ტრენინგისთვის გარემოს დაცვის სპეციალისტის ტრენინგი, გამოცდილი მენეჯერები და TURCERT- ის სერტიფიცირების თანამშრომლები ყოველთვის იქნებიან თქვენთვის.