მიუხედავად იმისა, რომ ყველა სამართლებრივი რეგლამენტი, სტანდარტი და სანქციები დაწესებულია, სამწუხაროდ, სამუშაო უბედური შემთხვევების თავიდან აცილება შეუძლებელია. უფრო მეტიც, არსებობს მრავალი უბედური შემთხვევა, რის შედეგადაც ფატალური შემთხვევები ხდება. საწარმოების პირველი პრიორიტეტი უნდა იყოს თანამშრომლების უსაფრთხოება. ამ მიზნის მისაღწევად, რეგულარული შემოწმებები დროულად უნდა ჩატარდეს, რათა უზრუნველყონ, რომ საფრთხეების შექმნა, რომლებიც ქმნიან საფრთხის შექმნას კრიტერიუმებთან შესაბამისობაში. თუ არსებობს რაიმე შეუსაბამობა, ისინი სწრაფად უნდა მოიხსნას. შესაძლო რისკები მხოლოდ ამ გზით თავიდან უნდა იქნას აცილებული.

იურიდიული რეგლამენტის დასაწყისში, ევროკავშირის ახალი ტექნიკის უსაფრთხოების დირექტივა 2006 / 42 / EC საფუძველზე აპარატის უსაფრთხოების დებულების სამინისტროს მიერ გაცემული მრეწველობისა და ვაჭრობის სამინისტრო. ამ რეგლამენტის თანახმად, მანქანები არ უნდა დააზარალონ ადამიანის ჯანმრთელობა, უსაფრთხოება და ქონება, სათანადოდ დამონტაჟებული, შენარჩუნებული და გამოყენებული, როგორც მოსალოდნელია. უსაფრთხოების წესები უნდა განხორციელდეს ამ გზით შემუშავებული დანადგარების წარმოებისას, შესაბამისობის შეფასების პროცესები უნდა იქნეს დაცული და შესაბამისობის შეფასების შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოების მუშაობის კრიტერიუმებს ახდენს ამ რეგლამენტით.

შესაბამის სამართლებრივ რეგლამენტსა და სტანდარტებში: ლიფტინგი და საექსპედიტორო აღჭურვილობა შემდეგნაირად:

 • ამწეები
 • მობილური ამწეები
 • ლიფტინგი პლატფორმები
 • forklifts
 • caraskal on
 • ავტომობილის ლიფტები
 • პლატაზე სატვირთო

ოპერაცია ჩვენს ქვეყანაში ტესტირება და ინსპექტირების ორგანიზაციებიპერიოდულად აკონტროლებს ტექნიკის მოხსნას და აღჭურვილობას ტექნიკის უსაფრთხოების დებულებისა და ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დებულების შესაბამისად. აღნიშნული რეგლამენტის მეშვიდე ნაწილი აღწერს ლიფტების დანადგარებზე უსაფრთხოების ზომებს. თუმცა, ეროვნული ან საერთაშორისო სააკრედიტაციო ორგანოებისგან მიღებული უფლებამოსილების საფუძველზე, ეს ორგანიზაციები ამ ამოწმებს და მოამზადებენ ანგარიშებს. არ არის მნიშვნელოვანი ამ შემოწმების ჩატარება არაპროგნოზირებადი ტესტირებისა და შემოწმების დაწესებულებაში.

ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მდგომარეობის შესახებ დებულების თანახმად, სამუშაო აპარატის გამოყენება, პერიოდული ინსპექტირება უნდა განხორციელდეს ყოველწლიურად, თუ სხვა ვადა არ არის მითითებული სტანდარტებში. გარდა ამისა, კოდექსი დაემატა დამატებითი პირობები მოხსნისა და ტრანსპორტირებისათვის:

 • ლიფტინგი და საექსპედიტორო ინსტრუმენტებიუნდა შეეძლოს უსაფრთხოდ მოხსნას და შეაჩეროს მინიმუმ 1,25 გამოცხადებული დატვირთვა.
 • ამანათების შესასრულებლად სტატიკური ტესტის ჩატარებისას, დატვირთვის წონა უნდა იყოს მინიმუმ 1,25 გამოცხადებული დატვირთვისთვის და 1,1 დინამიური გამოცდისთვის.
 • მათ ასევე უნდა ჰქონდეთ ტვირთის მდგრადი დატვირთვის მუხრუჭები.
 • სტაბილურობის ტესტირება მოხსნა მოწყობილობებისათვის, გარდა მობილური, მხოლოდ ხორციელდება შესაბამის სტანდარტებში მითითებული კრიტერიუმების შესაბამისად.
 • ავტომანქანაზე მითითებული უნდა იყოს დამქირავებლის მიერ გამოცხადებული მაქსიმალური წონა.
 • მექანიკური ინჟინრების, ტექნიკის ტექნიკოსების ან მაღალტექნიკოსების მიერ ხორციელდება ტექნიკის მოზიდვისა და გადაგზავნის პერიოდული შემოწმება.

ეს დებულება ასევე აჩვენებს იმ სტანდარტებს, რომლებიც უნდა იქნეს გათვალისწინებული შემოწმების ბრძანებით.

ასევე TÜRCERT სერტიფიკაციის ორგანოა ტესტირებისა და ინსპექტირების სამსახურები TÜRCERT, მისი გამოცდილი მენეჯერები და თანამშრომლები, მზადაა უზრუნველყოს ყველა საჭირო სერვისის უზრუნველყოფა ყველა სექტორში.