TÜRCERT ტექნიკური კონტროლი და სერტიფიკაციის იმეილი უპირველეს ყოვლისა, კონფიდენციალურობის მნიშვნელობა აუცილებელია სერტიფიცირების, ინსპექტირებისა და ტესტის სწავლებისა და ტრენინგის ჩატარებისათვის. ეს არის მგრძნობიარე ინფორმაციისა და დოკუმენტების კონფიდენციალურობის დაცვისა და შენარჩუნების შესახებ, რომელიც აკვირდება ან იღებს თავის საქმიანობას და არ იზიარებს მათ მესამე მხარეს.

TÜRCERT ყველა სერვისში მოქმედებს მხარეთა საჭიროებების გათვალისწინებით.

როგორც TÜRCERT, მას აქვს თავისი მიუკერძოებლობის დაცვისა და დამოუკიდებლად მოქმედი პრინციპი, რომელიც ემსახურება ყველა ინსტიტუტს და ორგანიზაციას, რომელიც ემსახურება მომავალში ამ პრინციპს. ყველა ჩანაწერი დაცულია კლიენტის საიდუმლოებად განსაზღვრულ დროს და უსაფრთხოდ, თუ წესები სხვაგვარად არ მოითხოვს.

TÜRCERT ყურადღებას ამახვილებს ინსპექტირების, ტესტირებისა და სერტიფიცირების ღონისძიებების განხორციელებისას მიუკერძოებლად და ეს პრინციპი მიღებულია ყველა თანამშრომლის მიერ. შეიქმნა აუცილებელი გარანტიები, რათა უზრუნველყოს ნებისმიერი ინსპექტირების, ტესტირებისა და სერტიფიცირების ამოცანის მიზანი.

TÜRCERT, თავის ყველა სამსახურში, მთლიანად და სრულყოფილად შეესაბამება სამართლებრივი რეგლამენტის მოთხოვნებს, აკრედიტაციის წესებს, ევროკავშირის დირექტივებს და რეგულაციებს და ნებისმიერ მოქმედი კანონმდებლობით.

TÜRCERT აჩვენებს კლიენტზე ორიენტირებული მართვის მიდგომას და ცდილობს უზრუნველყოს მომსახურების მიწოდება თანაბარი პირობებით და უზრუნველყოს მომხმარებელთა კმაყოფილება მისი რეალისტური და ობიექტური პოზიციის მქონე გადაწყვეტილებების პროცესში მიღების პრინციპების გარეშე. ეს არის ლოიალობის შექმნის მთავარი მიზანი, რომელიც ქმნის ინსტიტუტებისა და ორგანიზაციების შექმნას.

TÜRCERT მიზნად ისახავს დამატებითი ღირებულებების შექმნას ყველა ოპერაციებში და ის უზრუნველყოფს ყველა მომსახურებას და მისი სექტორის ლიდერია.

TÜRCERT- მა შეასრულა აუცილებელი ინფრასტრუქტურული სამუშაოები იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ მომსახურების ხარისხის დონე უმაღლეს დონეზე, რათა ის შეასრულოს ორგანიზაციის მოლოდინები, კონკურენციის პირობებში უსამართლო კონკურენციის შექმნის გარეშე, არაადეკვატური მეთოდებით.

TÜRCERT შეიმუშავა მომზადებული და გამოცდილი კადრების მომზადება დადგენილი პროცედურების შესაბამისად. მას აქვს კვალიფიციური და საკმარისი რაოდენობის პერსონალი სერტიფიცირების, ინსპექტირების, ტესტირებისა და ტრენინგისთვის. ამავდროულად, მისი თანამშრომლების უწყვეტი განვითარებისკენ ისწრაფვის.

TÜRCERT, იმავდროულად, ცდილობს იყოს კომპანია, რომელიც მუდმივად აუმჯობესებს, განკურნებას და დინამიურად. ერთის მხრივ, ის ყურადღებით აკვირდება ახალ პრაქტიკას და ცდილობს დაიცვას ახალი სამართლებრივი მექანიზმები მეორე მხრივ. ამასთანავე, ცდილობს, შეატყობინოს ორგანიზაციებს, რომ ის ემსახურება.

TÜRCERT ასევე მგრძნობიარეა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის კუთხით მენეჯმენტის სისტემების პარალელურად ოპერაციების სფეროში და იზიარებს ამ გაგებას ორგანიზაციებთან ერთად. ამ გზით იგი ამატებს ღირებულებას საზოგადოებასა და მის ორგანიზაციებს და ასრულებს თავის პასუხისმგებლობას.

TÜRCERT ტექნიკური კონტროლი და სერტიფიცირების კომპანია მომავალში კვლავაც გააგრძელებს არსებობას საიმედო, პატივცემული, მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი ორგანიზაციის ძალისხმევას თავისი მომხმარებლის წინააღმდეგ, რომელიც წარმოადგენს ზემოთ აღნიშნული ზოგადი ხარისხის პოლიტიკას.