პირობები, რომელთა გამოც ტესტირებისა და ინსპექტირების ორგანიზაციები უნდა აკმაყოფილებდნენ შესაბამისობის შეფასების ორგანოებსა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გაცემულ შესაბამისობის შემფასებელ პირთა რეგლამენტში 2012- ში. ამ რეგლამენტის მიზანია განისაზღვროს ორგანიზაციის მიერ მოთხოვნილი კვალიფიკაცია, რომლებიც ახორციელებენ შესაბამისობის შეფასების კვლევებს და შეისწავლის თუ არა პროდუქტი შესაბამის ტექნიკურ რეგლამენტთან და ადასტურებს მას. ამავე დროს, რეგულირება ადგილმდებარეობის შესაბამისი შეტყობინებები გააკეთა შესაბამისად თურქეთის საერთაშორისო ვალდებულებები და მუშაობის მეთოდები ამ ორგანიზაციების.

ეს დებულება ეფუძნება "პროდუქციის შესახებ პროდუქციის შესახებ" საქართველოს კანონმდებლობის მომზადებისა და დანერგვის შესახებ კანონს.

დებულების დებულებათა თანახმად, შესაბამისობის შეფასების ორგანომათ შორის კალიბრაცია, ტესტირება, ინსპექტირება და პროდუქციის სერტიფიცირება შესაბამისობის შეფასება საქმიანობა. ავტორიზებული ორგანოები, მეორეს მხრივ, არიან სახელმწიფო ორგანოები, რომლებიც უფლებამოსილი არიან იყვნენ კანონით ან პროდუქტის ჯგუფისთვის სამართლებრივი რეგლამენტის მომზადება, განხორციელება და ზედამხედველობა კანონით ან მარეგულირებელი პროცესით.

შესაბამისობის შეფასების ორგანოების მინიმალური საკვალიფიკაციო მოთხოვნები განსაზღვრულია შესაბამისი დირექტივებისა და რეგულაციებში ან, თუ არსებობს მარეგულირებელი პროცედურა, ამ დებულების დებულებების შეუზღუდავად.

შესაბამისობის შეფასების ორგანოების კვალიფიკაცია და სამუშაო მეთოდები შეიძლება მოკლედ ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:

  • შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები პასუხისმგებელნი არიან კომპეტენტურ ორგანოზე, რომელიც მათ ანიჭებს ტექნიკურ რეგლამენტში მათ საქმიანობას.
  • შესაბამისობის შეფასების ორგანოები გამჭვირვალეა, თუ ისინი შეესაბამება ამ რეგლამენტში აღწერილ პრინციპებს და მასთან დაკავშირებულ ტექნიკურ რეგლამენტებს. მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მომსახურება უნდა მისცეს.
  • შესაბამისობის შემფასებელი ორგანოები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ მომსახურების გაწევა დისკრიმინაციის გარეშე მათი საქმიანობის დროს და მათი კლიენტების არასაკმარისი ვალდებულებების გარეშე.
  • შესაბამისობის შემფასებელმა პირებმა უნდა შეინარჩუნონ ყველა სახის დოკუმენტი და ჩანაწერი, რომლებიც დაკავშირებულია მათ საქმიანობასთან და მოთხოვნისთანავე წარუდგენს მათ. შენახვის ვადა უნდა იყოს ათი წელი, საიდანაც ჩანაწერები გაიცემა, თუ სხვა ვადაა განსაზღვრული შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტით.

შესაბამისობის შეფასების ორგანოების საქმიანობა ასევე კონტროლდება. კომპეტენტურმა ორგანოებმა უნდა უზრუნველყონ შესაბამისობის შეფასების ორგანოები ტექნიკური რეგლამენტი და მონიტორინგს გაუწევს თუ არა ისინი ვალდებულებას, რომ დააკმაყოფილონ იმ კორპორაციული მართვის პრინციპებში აღწერილი კვალიფიკაცია, შეასრულეს თუ არა მათ პასუხისმგებლობა და გააგრძელებენ თუ არა მათი საქმიანობა პირობების გათვალისწინებით.

თუ შესაბამისობის შეფასების ორგანოს არ შეესაბამება ამ მეთვალყურეობის დროს გამოვლენილი ღონისძიებების ჩატარება, მისი საქმიანობა შეიძლება დროებით შეჩერდეს ან შეაჩეროს კომპეტენტური ორგანო. თუ შეუსაბამობები გამოვლენილი არ არის შესაბამისი ტექნიკური რეგლამენტით განსაზღვრული დროის ფარგლებში, კომპეტენტურმა ორგანომ შეიძლება შეაჩეროს შესაბამისობის შეფასების ორგანოს საქმიანობა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ან მთლიანად.

ჩვენს ქვეყანაში შესაბამისობის შეფასების ორგანოების აკრედიტაცია TURKAK მუშაობას.

TÜRCERT ატარებს ინსპექტირებას და ტესტის კვლევებს შესაბამისობის შეფასების, სერტიფიცირებისა და ტრენინგის გარდა. TÜRCERT მზადაა უზრუნველყოს ყველა სახის სერვისი თავისი გამოცდილი მენეჯერების და თანამშრომლებისთვის, თუ საჭიროა დამატებითი ინფორმაცია.