ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების შესახებ დებულების თანახმად, შრომის და სოციალური უსაფრთხოების სამინისტროს მიერ გაცემული სამუშაო აპარატის გამოყენება XXX სამუშაო ადგილებზე, ოკუპაციური ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების კანონით გათვალისწინებული ყველა სამუშაო ადგილი.

ინტერვალებით, სადაც რეგულარული ინსპექტირება უნდა შესრულდეს და მეთოდები, რომლებიც უნდა შესრულდეს ამ მეთოდების გამოყენებით, აღნიშნულია ამ დებულებით. დებულებაში პერიოდული კონტროლი ეხება სამუშაოს ტექნიკის ინსპექტირებას, შემოწმებას და ტესტირებას განსაზღვრულ ინტერვალში მითითებულ მეთოდებსა და უფლებამოსილი პირების მიერ.

დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ, რომ სამუშაო ადგილებზე გამოყენებული სამუშაოები შეესაბამება სამუშაოს შესრულებას. მან ასევე უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა, რათა უზრუნველყოს, რომ ეს აღჭურვილობა არ დააზარალებს თანამშრომელთა ჯანმრთელობის დაცვასა და უსაფრთხოებას.

რეგლამენტის თანახმად, დამსაქმებლები გამოყენებული იქნება სამუშაო აპარატურაუნდა განიხილონ სამუშაო ადგილებზე კონკრეტული სამუშაო პირობები და შესაძლო ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების რისკები და უზრუნველყონ ამ აღჭურვილობის გამოყენება სხვა საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. მიუხედავად ამისა, იმ შემთხვევაში, თუ დამსაქმებლებს არ შეუძლიათ უზრუნველყონ, რომ მათი სამუშაო აპარატურა სრულიად უსაფრთხოა მუშების ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოებისათვის, მათ უნდა მიიღონ ზომები, რათა შეამცირონ პოტენციური საფრთხე რისკის მისაღწევად.

რეგულირების დანართში განმარტებულია სამუშაო აპარატში ნაპოვნი მინიმალური მოთხოვნები. დამსაქმებლები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ, რომ მათი სამუშაო აღჭურვილობა აკმაყოფილებს ამ მინიმალურ მოთხოვნებს.

სამუშაოების რეგულარული ინსპექტირება ხორციელდება ინსპექტირებისა და ტესტირების ინსტიტუტების მიერ. ამ დებულების დებულებათა შესაბამისად რეგულარული ამოწმებს ამისათვის უფლებამოსილი პირები უნდა შეიცავდნენ ელექტრონულ ინფორმაციას ელექტრონულად შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან. დეკლარაცია აუცილებელია აქ და სამინისტრო აცნობებს სარეგისტრაციო ნომერს ასეთი პირებისათვის. რეგისტრაციის დროს უფლებამოსილი პირების, თურქეთის რესპუბლიკის პირადობის მოწმობის ნომრის, სკოლისა და სამუშაო ტექნიკის დასახელება და გვარი გადაეცემა უფლებამოსილ პირებს რეგულარული შემოწმების ჩასატარებლად.

თუ სამინისტრო ატარებს კვლევას ამ ინფორმაციასთან და აღმოჩნდა, რომ ინფორმაცია არ არის სწორი, ასეთი პირების რეგისტრაცია წაიშლება და გამოცხადდება სამინისტროს ვებგვერდზე. მათ არ შეუძლიათ ხელახლა აცნობონ სამი წლის განმავლობაში.

შრომის და სოციალური დაცვის სამინისტრო უფლებამოსილია განახორციელოს და განახორციელოს აკრედიტაციის, უფლებამოსილებისა და ტრენინგის მოთხოვნები პირებისა და ორგანიზაციებისათვის, რომლებიც რეგულარულ შემოწმებას განახორციელებენ.

პირები, რომლებიც რეგულარულ ინსპექციებს ასრულებენ ინსპექტირების შემდეგ ანგარიშებს გასცემენ. ამ საკონტროლო რეპორტაჟებმა უნდა გაიაროს სარეგისტრაციო ნომერი. კონტროლის ანგარიშები, რომელთაც არ გააჩნიათ სარეგისტრაციო ნომერი ან აღმოჩნდნენ არასწორი, ანგარიშში გამოცხადებულ ინფორმაციაში არასწორია.

იმ შემთხვევებში, როდესაც რეგულარული კონტროლის ანგარიშები არასწორია:

  • იმ შემთხვევაში, თუ პერიოდული შემოწმების ანგარიში სამუშაო აპარატზე, რომელიც პერიოდულად შემოწმებულია, შეიცავს არასწორ ინფორმაციას.
  • პერიოდული შემოწმება ხორციელდება იმ პირების მიერ, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ რეგლამენტით განსაზღვრულ კრიტერიუმებს.
  • პერიოდული კონტროლი ტესტირების დროს, არასწორი ტესტირებისა და ტესტირების მეთოდები იქნა გამოყენებული.

თუ ეს პირობები გამოვლინდა, პერიოდული კონტროლის ანგარიშები არასწორია. იმავდროულად, ამ ანგარიშის რედაქტორების ჩანაწერები წაიშლება.

TÜRCERT ახორციელებს მუშაობის პერიოდულ კონტროლს, ასევე შესაბამისობის შეფასებას, სერტიფიცირებას და ტრენინგს. დამატებითი ინფორმაციისთვის პერიოდული ინსპექტირების ან ინსპექტირების შესახებ, ან სამუშაო ადგილზე ინსპექტირებისა და შემოწმების მიზნით, TÜRCERT შეიძლება დაუკავშირდეს დაუყოვნებლივ.