TÜRCERT ტექნიკური კონტროლი და სერტიფიკაციის იმეილი მენეჯმენტის სისტემები, სადაც იგი მუშაობს, ყველა საქმიანობაში, სერტიფიცირების კვლევებში, ინსპექტირებისა და ტესტის კვლევებში ან სასწავლო პროცესში, ყველა დაწესებულებისა და ორგანიზაციის წინააღმდეგ დამოუკიდებლობა და ნეიტრალიტეტის ვალდებულება იგი ემსახურება.

სანამ მისი რესურსები და ინფრასტრუქტურა საშუალებას იძლევა, TÜRCERT საქმიანობს ქვეყნის საზღვრებში დამოუკიდებლად და დამოუკიდებლად, ყველა სისტემას, სერტიფიცირებას, შემოწმებას, ტესტირებას და ტრეინინგს. იგი არ ახდენს რაიმე განსხვავებას ის ინსტიტუციებსა და ორგანიზაციებს შორის, როგორც გეოგრაფიული რეგიონი, ან სოციალური გარემო ან პოლიტიკური მიდგომა, რომელიც ეკუთვნის სექტორს ან ინდუსტრიულ ფილიალს, სადაც ისინი მუშაობენ.

TÜRCERT, აკრედიტაციის სფეროსა და სტანდარტების ფარგლებში და ყველა არსებული დაწესებულებისა და ორგანიზაციებისათვის არსებული პროცედურების შემდეგ თანაბარი სამსახური სთავაზობს.

როგორც შესაბამისობის შეფასების სტრუქტურა და მენეჯმენტის მეთოდი, TÜRCERT არ ახორციელებს საქმიანობას, რომელიც არღვევს ობიექტურობისა და დამოუკიდებლობის პრინციპებს აუდიტისა და სერტიფიცირების პროცესში. როგორც კომპანია, ის მუდმივად განიხილავს შესაძლო სიტუაციებს, რომლებიც გავლენას იქონიებენ მის ნეიტრალურობას და დამოუკიდებლობას და საჭირო ანალიზს ატარებს.

TÜRCERT ასევე იღებს ვალდებულებას გააუმჯობესოს მართვის სისტემა, რომელიც დადგენილია აკრედიტაციის სტანდარტების შესაბამისად და ამ სისტემის მიუკერძოებლად, დამოუკიდებლად და თანაბრად განახორციელოს.

TÜRCERT- მა აღიარა ობიექტური და დამოუკიდებელი ყოფნა, შესაბამისობის შეფასების ჩატარებისას. იგი მიზნად ისახავს შეამციროს ან შეამციროს ინტერესთა პოტენციური კონფლიქტები.

TÜRCERT, პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფიტნეს შეფასების სამსახური საკონსულტაციო მომსახურება არანაირად არ ითვალისწინებს. ეს დარეგისტრირდა სავაჭრო რეესტრის გაზეთში.

TÜRCERT უზრუნველყოფს პირდაპირი, ზოგადი მონაწილეობის სასწავლო მომსახურებას სისტემური ინსტალაციის და სერტიფიცირების კვლევების გარდა. თუმცა, ის არ იძლევა მომსახურებას სასწავლო მომსახურებას საკონსულტაციო მომსახურებით.

TÜRCERT, განსხვავებული მიდგომა ფასების და აუდიტორული მომსახურებისადმი სერტიფიცირების მომსახურება საფასური განსხვავდება ერთმანეთისაგან. სერტიფიკატის მოთხოვნის ინსტიტუტებმა ასევე მიიღონ ინსპექტირების მომსახურება. თუმცა, დოკუმენტების მიღების უფლება დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენად შესაბამისია ორგანიზაცია შესაბამის სტანდარტებს. დოკუმენტები გადაეცემა იმ ინსტიტუტებს, რომლებსაც აქვთ დოკუმენტების მიღების უფლება. თუმცა, თუ დადგინდა, რომ აუდიტის დასრულების პირობები სრულად არ შესრულებულა, ორგანიზაცია გადაიხდის ინსპექტირების ფასს. მოკლედ, აუდიტი და სერტიფიცირების პროცესები დაკავშირებულია ერთმანეთთან, მაგრამ ისინი დამოუკიდებელი პროცესები არიან.

TÜRCERT ითხოვს საფასურის ნახევარს, როდესაც მისი მუშაობა იწყება. ამგვარად, მომსახურებაზე გადახდილი გადასახადი ხელს უშლის TÜRCERT- ზე ზეწოლას, რათა მიუკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობაზე გავლენა მოახდინოს.

რეგისტრაციისა და სერტიფიცირების გადაწყვეტილებები მიიღება დამოუკიდებელი ექსპერტებისგან, რომლებიც არ არიან TÜRCERT- ის თანამშრომლებში. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კომისიის გადაწყვეტილება დადებითია, მისი წევრებისთვის მცირე თანხაა.

TÜRCERT, გარდა იმ ინფორმაციისა და დოკუმენტაციისა, რომლებიც ენიჭება უფლებამოსილი პირებისა და ხელისუფლების ორგანოებს სამართლებრივი კორექტირების შესაბამისად, კონფიდენციალობა ის რჩება და ინახავს ყველა ინფორმაციას და მასთან დაკავშირებულ დოკუმენტებს. TÜRCERT- ის თანამშრომლები, აუდიტორები და სხვა მომწოდებლები ვალდებულებას იღებდნენ ამ კონფიდენციალობის პრინციპს.

TÜRCERT არ ადასტურებს, თუ ის აღმოაჩენს, რომ მისი ნეიტრალიტეტი და დამოუკიდებლობა კომპრომეტირებულია.