Kişisel Koruyucu Donanım’ların sorumluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerindedir. Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik bu bakanlık tarafından 2013 yılında çıkarılmıştır. Bu yönetmelik ile işyerlerinde olası risklerin önlenmesi veya en düşük seviyeye indirilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca yönetmeliğe göre Kişisel Koruyucu Donanım, risklerin, toplu korunmayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleri ile önlenemediği durumlarda kullanılır.

Kişisel Koruyucu Donanım şu amaçlarla kullanılabilir:

  • İş kazalarını ya da meslek hastalıklarını önlemek
  • Çalışanları sağlık ve güvenlik risklerinden korumak
  • Çalışma ortamında sağlık ve güvenlik koşullarını iyileştirmek

İşverenler, toplu korunma tedbirlerine, kişisel korunma tedbirlerine göre öncelik vermek zorundadır.

Yönetmeliğin yayınlanmasında iki dayanak noktası bulunmaktadır:

  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  • 89/656/EEC ve 89/686/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın piyasa gözetemi ve denetimine yönelik görev ve yetkileri ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik’te belirlenmiştir.

Kişisel Koruyucu Donanım, çeşitli güvenlik risklerine karşı korunmak üzere çalışanların giymesi, takması veya taşıması amacı ile tasarlanmış herhangi bir araç, alet veya malzemedir.

Yönetmelikteki tanıma göre üretici firma, Kişisel Koruyucu Donanım’ı veya parçalarını üreten, bir veya birden fazla parçayı birleştiren, piyasaya sunan, ürüne adını, ticari markasını veya ayırdedici işaretini koyan firmadır.

Uygunluk değerlendirmesi, Kişisel Koruyucu Donanım’ın teknik düzenlemelere göre muayene ve test edilmesi ve talep edilmesi halinde belgelendirilmesi için yapılan faaliyetlerdir. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği çerçevesinde uygunluk değerlendirme çalışmalarını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetki verilen muayene ve test veya belgelendirme kuruluşları yapmaktadır.

Kişisel Koruyucu Donanım’ların belgelendirilmesi süreci, ürünün yönetmelikte belirtilen temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşıladığının ve teknik düzenlemesine uygun olarak üretildiğinin tespit edilmesi sürecidir. Belgelendirme süreci için Türk Standartları Enstütüsü’ne ya da ülke dışında bulunan belgelendirme şirketlerinden birine başvuru yapılabilmektedir.

Belgelendirme süreci, Kişisel Koruyucu Donanım’ların hangi kategoriye girdiğinin tespit edilmesi ile başlanır. Kişisel Koruyucu Donanım’lar üç kategoride toplanmıştır:

  • Kategori I: Basit Yapıdaki Kişisel Koruyucu Donanımlar
  • Kategori II: Diğer Kişisel Koruyucu Donanımlar
  • Kategori III: Karmaşık Yapıdaki Kişisel Koruyucu Donanımlar

Avrupa Birliği Tip İnceleme Belgesi, onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenir ve Kategori II ve III için Kişisel Koruyucu Donanım modelinin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygunluğunu gösterir.

Avrupa Birliği Uygunluk Beyanı, üretici firmanın kendisinin düzenlediği ve piyasaya sunduğu Kişisel Koruyucu Donanım’ın Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği hükümlerine uygun üretildiğini beyan ettiği belgedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun faaliyet alanına, çeşitli muayene ve test çalışmaları gibi teknik hizmetler de girmektedir. Bu yüzden Kişisel Koruyucu Donanım CE Belgesi konusunda detay bilgiye sahip olmak ve bu belgeyi almak için, vakit kaybetmeden TÜRCERT belgelendirme kuruluşunun deneyimli yönetici ve çalışanlarına başvurunuz.