LVD testleri, kullanıcı güvenliği için elektrikli araçlardan kaynaklanacak şu tehlikeleri belirlemek amacı ile yapılmaktadır:

      Mekanik tehlikeler

      Isınmadan kaynaklanan tehlikeler

      Elektriksel tehlikeler

      Çevresel tehlikeler

Bu tehlikeler, elektrikli aracın kurulması sırasında veya kurulduktan sonra kullanımı sırasında insanlar için hasar ve yaralanma riski yaratmaktadır.

LVD testleri ile elektrikli araçların bu riskleri taşıyıp taşımadıkları belirlenmektedir. Hem Avrupa Birliği tarafından çıkarılan LVD Alçak Gerilim Direktifi’nde hem de bu direktif esas alınarak bizde hazırlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik’te, alternatif akım için 50-1000 volt arasında, doğru akım için 75-1500 volt arasında çalışması tasarlanan elektrikli araçların, LVD testlerine tabi olduğu açıklanmıştır. Ancak aşağıda sayılan elektrikli ürünler LVD testleri dışında tutulmuştur:

      Patlayıcı ortamlarda kullanılan elektrikli araçlar

      Radyoloji ve tıbbi amaçlar için kullanılan elektrikli araçlar

      İnsan taşıyan asansörlerinin elektrikli parçaları

      Elektrik sayaçları

      Elektrik fişleri ve prizler

      Elektrikli çip kontrol malzemeleri

      Elektromanyetik araçlar

      Gemi, havacılık veya demiryollarında kullanılan elektrikli araçlar

Test ve muayene çalışmalarının, ilgili akreditasyon kuruluşlarından yetki almış test, muayene ve belgelendirme kuruluşları tarafından yapılması gerekmektedir.

Test ve muayene kuruluşları faaliyetleri ile ilgili olarak Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümlerine tabidirler. Bu yönetmelik, bir teknik düzenleme kapsamında bulunan ve piyasaya sunulması hedeflenen ürünlerin, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi veya belgelendirilmesi amacı ile faaliyet gösterecek uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşların sahip olmaları gereken asgari kriterleri, çalışma esaslarını ve uygulanacak müeyyideleri açıklamak üzere çıkarılmıştır.

Bu yasal düzenlemeye göre, test, muayene ve uygunluk değerlendirme işlemlerinden sorumlu olan personelde şu özellikle bulunmalıdır:

      Yeterli bir mesleki ve teknik eğitime sahip olmak.

      Yapılacak testlerin gerektirdiği seviyede bilgi birikimine ve deneyime sahip olmak.

      Belgeleri, kayıtları ve testlerin yapıldığını gösteren raporları hazırlama konusunda belli bir beceriye sahip olmak.

Bunun yanında test ve muayene kuruluşunun, çalışmalarını tarafsız ve bağımsız olarak yapmaları ve bunu garanti etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, test ve muayene kuruluşunda çalışanlar, bu çalışmalar sırasında elde ettikleri her türlü bilginin korunması konusunda, mesleki gizlilik ilkelerine uygun davranmalı ve bu bilgileri, üçüncü kişiler ile paylaşmamalıdır.

Bu arada çalışanlar, faaliyetleri sırasında mesleki ahlak kurallarına uymak ve baskı ve etkilerden uzak kalmak zorundadırlar.

TÜRCERT, belgelendirme çalışmaları yanında muayene ve test, uygunluk değerlendirme çalışmaları da yapmaktadır. Bu konuda akreditasyon kuruluşlarından gerekli yetkileri almıştır. Bu nedenle, LVD testleri konusunda ve LVD testlerini yapan kuruluşların nasıl olmaları gerektiği konusunda daha detay bilgiler almak isteniyorsa, hatta LVD testleri yaptırılmak isteniyorsa, hiç çekinmeden TÜRCERT’e gelmelisiniz. TÜRCERT, uzman yönetici ve çalışan kadrosu ile test ve muayene işlemleri ile ilgili her türlü talebi karşılayacak güçtedir.