ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması için uygulamada herhangi bir sektör kısıtı veya büyüklük kısıtı yoktur. Hangi sektörde çalışıyor olursa olsun, büyüklüğü ne boyutta olursa olsun, bir mal veya hizmet üreten her firma işletmesinde ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ni kurabilir ve sürdürülebilir olmasını sağladığında, bu sistemin belgesini alabilir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulurken takip edilmesi gereken bir yol vardır. Şimdi kısaca kuruluş aşamalarının üzerinden geçelim:

  • Üst Yönetim ve çalışanların katılımını sağlamak

Sadece ISO 9001 standardı açısından değil, bütün kalite çalışmalarının başarılı olması, üst yönetimin ve çalışanların inanmış olmasına ve bu sistemi sahiplenmesine bağlıdır. Bu bakımdan hem eğitim çalışmalarına hem de uygulama çalışmalarına, en üst kademeden en alt çalışana kadar herkesin katılımı sağlanmalıdır.

  • Yönetici temsilcisi atamak

Kuruluş bütün kalite çalışmalarını yürütmek üzere, üst yönetimden veya alt kademe çalışanlardan bir kişiyi yönetim temsilcisi olarak atar.

  • Organizasyon şemasını hazırlamak

Kuruluşun organizasyon şeması çıkarılırken, mevcut durum yanında Kalite Yönetim Sistemi’nden beklentiler de göz önünde tutulur ve üst yönetimin onayına sunulur. Aynı zamanda kuruluş içinde herkesin sorumlulukları ve yetki düzeyleri belirlenir.

  • Kalite Yönetim Sistemi eğitimlerini vermek

Kuruluş içinde herkesin, yetki ve sorumluluklarına uygun şekilde ayı ayrı eğitilmeleri gerekmektedir. Bu eğitimlerden amaç, süreç yönetimi yaklaşımını açıklamak, süreçlerin birbirleri ile olan etkileşimi konusunda bilgi vermektir.

  • Dokümantasyon çalışmalarını yapmak

Kalite Yönetim Sistemi kurulurken yapılacak dokümantasyon çalışmaları çok önemlidir. Kuruluşun Kalite Politikası yazılacak, vizyon ve misyonu belirlenecek, ana süreçler ve bu süreçlere bağlı alt süreçler belirlenecek, süreçlere ait girdiler ve çıktılar tespit edilecek, performans kriterleri açıklanacak ve süreçlerin birbirleri ile olan etkileşimleri ortaya konulacaktır.

Bunun yanında, süreçlerin izlenmesi ile ilgili yöntemler tanımlanacak, kuruluşun vizyon ve misyonu ve kalite politikası ile tutarlı kalite hedefleri belirlenecek, organizasyon şemasında gösterilen, üst kademe dahil bütün çalışanların görev tanımları yapılacak, bu çalışanların yetki ve sorumlulukları yazılı hale getirilecektir.

Ayrıca ürün kalite planları hazırlanacak ve ISO standardına uygun El Kitabı yazılacaktır. Yine ISO standardına uygun şekilde, kullanılacak bütün formlar, raporlar, çizelgeler, planlar ve benzeri dokümanlar, ihtiyaca uygun şekilde tasarlanacaktır.

Bütün bu sayılan dokümantasyon çalışmaları belirlenmiş bir formatta hazırlanacak ve onaylandıktan sonra herkesin ulaşabileceği bir noktada saklanacaktır.

Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, kuruluş kalite politikasını belirlemiş, kalite hedeflerini açıklamış ve gerekli hazırlıklarını tamamlamış olmaktadır. Bundan sonrası kuruluşun belirlenen standartlar doğrultusunda faaliyet göstermesidir. Ancak kalite çalışmaları hiç bir zaman bitmez. Süreçler devamlı kontrol altındadır ve ihtiyaç duyulan her zaman düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılacaktır.

ISO 9001:2015 standardı gerekliliklerinin kuruluşa nasıl uygulanacağı konusunda daha açıklayıcı bilgiler almak isteniyorsa, belgelendirme çalışmaları, muayene ve test çalışmaları ve eğitim hizmetleri alanında faaliyet gösteren ve bu konuda yetenekli ve deneyimli yönetici ve çalışanlara sahip olan TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, hızlı ve sağlıklı hizmet vermek için yanınızdadır.