İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme faaliyetleri ile GLOBALGAP belgelendirme faaliyetleri, birbirleri ile çok paralellik gösterirler. Her iki belgeye de sahip olabilmek için, genel olarak aynı koşulların sağlanması gerekir. Ancak işlevleri bakımından birbirlerinden ayrıldıkları noktalar bulunmaktadır.

İyi Tarım Uygulamaları düşüncesi ilk olarak 1997 yılında Avrupa Birliği ülkelerinde ortaya atılmıştır. Burada faaliyet gösteren perakendeci firmalar, nüfusun artması ile birlikte beslenme ihtiyacının giderek artması, beslenme alışkanlıklarının gittikçe değişmesi ve gıda üretiminin giderek insan sağlığı ve çevre için bir tehlike haline gelmesi üzerine, bir araya gelerek Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu’nu kurmuşlardır (Euro Retailer Producer Group, EUREP). Bu perakendeci firmalar, Avrupa Birliği ülkelerindeki yaş meyve ve sebze piyasasının dörtte üçünü ellerinde tutan büyük perakendecilerdir. Yaptıkları ortak çalışmalar sonunda, tüketicilerin güvenilir gıda taleplerini karşılamak üzere, İyi Tarım Uygulamaları Protokolü’nü yayınlamışlardır (Good Agriculture Practices, GAP). Bu protokol, tarımsal üretimde uluslararası kabul gören minimum gereklilikleri ortaya koymaktadır.

Avrupa Perakendeciler Ürün Çalışma Grubu daha sonra 2001 yılında EUREPGAP Teknik ve Standartlar Komitesi’ni kurmuştur. Bu komite, tarım ürünlerinin belirlenen protokol kurallarına uygunluğunun kontrolü ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesi amacı kriterler belirlemiş ve İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme işlemlerini başlatmıştır.

Bu çalışmalar kısa zamanda dünya genelinde yayılıp, her ülke kendi adıyla GAP (İyi Tarım Uygulamaları) esaslarını kurunca, EUREPGAP, 2007 yılında ismini GLOBALGAP olarak değiştirmiştir.

Bugün bir yandan İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme çalışmaları yapılırken diğer yandan GLOBALGAP belgelendirme çalışmaları da yapılmaktadır. Yukarıda değinildiği gibi her iki belgelendirme sisteminde de aynı kriterler esas alınmaktadır. Ancak GLOBALGAP Belgesi, daha çok uluslararası piyasalarda yer almak isteyen kuruluşların sahip olmak istedikleri bir belgedir. Bu belge Avrupa Birliği ülkelerine yaş meyve ve sebze gönderen ihracatçı firmalar için bir ön koşul olarak aranmaktadır. Buna karşılık İyi Tarım Uygulamaları Belgesi, daha çok iç piyasalarda yer almak isteyen kuruluşların sahip olmak istedikleri bir belgedir.

Bugün uygulama bütünlüğü sağlamak için, İyi Tarım Uygulamaları Belgesi ile GLOBALGAP Belgesi’nin tek bir belge haline getirilmesi için bir takım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar, Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan İyi Tarım Uygulamaları Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Ülkemizde İyi Tarım Uygulamaları belgelendirme çalışmaları, Gıda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın yetkili kıldığı belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülmektedir.

GLOBALGAP belgelendirme çalışmaları ise, ülke dışında belli akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları tarafından yürütülmektedir.

TÜRCERT belgelendirme kuruluşu, çeşitli yönetim sistemleri belgelendirme çalışmaları yanında tarımsal ürün belgelendirme çalışmalarını da yapmaktadır. İyi Tarım Uygulamaları’nın nasıl yapılacağı, İyi Tarım Uygulamaları Belgesi ile GLOBALGAP Belgesi arasındaki farkların ne olduğu ve bu belgelere nasıl sahip olunacağı konularında daha fazla açıklama ihtiyacı duyan kuruluşlar, TÜRCERT