ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kuran bir kuruluş, çevre ile ilgili yasal düzenlemelere uyumunu sağlamış, çevre kirliliği ile ilgili risklere hazırlıklı, olası acil durumlara ve kazalara karşı önlemlerini almış, faaliyetlerinin çevresel etkilerini değerlendirmiş ve önemli çevresel etkilerini kontrol altına almıştır. Atık miktarının azaltılması yönünde ve doğal kaynakların verimli kullanılması konusunda performansını sürekli iyileştirmektedir. Hem toplumdan gelen hem müşterilerinden gelen çevresel konulardaki beklentilerini karşılamıştır.

Ancak ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak o kadar da kolay bir iş değildir. Belli aşamalardan geçmek gerekmektedir.

Mevcut durumu tespit etmek

Bu sistemi kurmayı amaçlayan bir kuruluş için ilk yapılması gereken mevcut durumun tespit edilmesidir. Bunun için kuruluşun varsa daha önce geçirdiği çevre kazaları belirlenir. Kuruluşun yasa ve yönetmelikler ile belirlenen resmi mevzuat koşullarına ne kadar uygun olduğu belirlenir. Kuruluşun çevreye olan etkileri belirlenir.

Bir plan yapmak

Çevre Yönetim Sistemi kurulurken, bir plan hazırlanmalıdır. Bu çalışmaları yürütecek ekip belirlenmelidir. Ekibin çalışmalarına destek verecek kuruluştaki diğer ünitler ve çalışanlar belirlenmelidir. Bütün bu kadronun güçlerini ve zamanlarını etkin kullanmaları için, ele alınacak konular ve sorumlular belirlenmelidir. Yapılan bu planlamanın bir zaman çizelgesine dökülmesi gerekir. Bu plan belli aralıklarla gözden geçirilmeli ve ihtiyaç duyulduğunda revize edilmelidir.

Eğitim vermek

Çevre Yönetim Sistemi hazırlandığında bütün kuruluşta bir anda uygulamaya geçilmesi doğru değildir. Önce bir ünitede pilot uygulama yapılması yerinde olur. Bunun için önce o ünite çalışanlarına eğitim verilmesi gerekir. Bu eğitim çalışmalarının, çalışanların yetki ve sorumluluklarına uygun şekilde farklı verilmesi daha uygundur.

Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak

Pilot uygulamadan alınan sonuçlara göre gerekli güncellemeler yapılır ve kuruluş genelinde sistem hayata geçirilir. Bundan sonrasında Çevre Yönetim Sistemi standartları gereğince adımlar atılmaya başlanır.

İç tetkikler yapmak

Çevre Yönetim Sistemi kurulup çalışmaya başladıktan sonra, sistemin çalışıp çalışmadığını, diğer sistemler ile uyum sağlayıp sağlamadığını ve ne kadar etkin olduğunu anlamak için iç tetkikler yapılır. Bu tetkiklerde uygunsuzluklara rastlanırsa ya da gelişmeye açık alanlar tespit edilirse bu sorunlar giderilmeye çalışılır.

Gözden geçirmek

Kuruluş üst yönetimi, Çevre Yönetim Sistemi’ni, çevre politikasını, çevre yönetim programını, iç tetkikleri, düzeltici ve önleyici faaliyetleri ve iyileştirme çalışmalarını sürekli gözden geçirmek zorundadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurmak isteyen kuruluşlar bu konuda daha detaylı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşunun çalışanlarına başvurabilirler.