Sanayinin gelişmesi ile birlikte üretim tesislerinin, toprağı, havayı ve suyu tehdit etmesi büyük bir tehlike halini almaya başlamıştır. Özellikle yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren sadece doğayı ve çevreyi değil, insanlığı da tehdit eden boyutlara ulaşan bu sorun, önceleri sadece çevre kirlenmesi olarak algılanmıştır, ancak zaman geçtikçe çevre sorunları büyümeye başlamış, uluslararası düzeye çıkmış ve bütün dünyanın sorunu haline gelmiştir.

Çevre Yönetim Sistemi, organizasyonun çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla yürüttüğü sürekli planlanma, uygulama, gözden geçirme ve geliştirme faaliyetleri çevrimidir.
Bu çevrimde, çevresel performans, etkin bir çevre yönetim sistemi yapısı, doğal yapı ve çevre özelliklerinin korunması için yapılan bir çalışmalar yer almaktadır.
İlk kez 1980’li yılların ortalarında, organizasyonların bir çevre politikası oluşturmaları ve maliyetleri nedeniyle kaynak ayırmaları durumunda, bunun olumlu etkilerini görmek istediklerinde dikkate alınmaya başlanmıştır.

Bu olumsuz gidişi durdurmak ve insanların çevreye verdiği zararı engellemek amacı ile çevre standartları daha çok konuşulmaya başlanmış, çevreye yönelik ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır.

Çevre Yönetim Sistemi 5 temel prensibe dayanır bunlar;
Kuruluşun Taahhüt ve Politikası
Sistem Planlaması
Uygulama ve İşlem
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
Sistem Gözden Geçirme ve Geliştirmesidir.

Bu çalışmalar kapsamında Uluslararası Standartlar Organizasyonu da çevrenin korunmasını esas alan ISO 14000 standartlarını hazırlamıştır. İlk hazırlanan standartlar 1996 yılında çıkarılmış, arkasından 2015 yılında revize edilmiştir.

Bugün bu standartlara uygun mal veya hizmet üreten firmalar, gereken koşulları sağladığını belgelendirme kuruluşlarına denetlettirmekte ve uygun bulunması halinde kendilerine ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi verilmektedir.

ISO 14000 serisi Çevre Yönetimi standartları, temel olarak toprak, hava ve su gibi doğal kaynak kullanımının en aza indirilmesini ve bu doğal kaynaklara verilen zararların önünde geçilmesini hedef almıştır. Bu standartlar serisi, üretim yapan kuruluşların çevreye yönelik performanslarının incelenmesini, olumsuzlukların giderilmesini ve bunu yaparken de çevre faktörleri ile ilgili her türlü yasal düzenlemelere uyulmasını şart koşmaktadır.

ISO 14001 standardının içeriği aşağıdaki gibidir.
Çevre Politikası
Planlama
Çevre Boyutları
Yasal Ve Diğer Şartlar
Amaçlar, Hedefler Ve Program/Programlar
Uygulama Ve Faaliyetler
Kaynaklar, Görevler, Sorumluk Ve Yetki
Uzmanlık, Eğitim Ve Farkında Olma
İletişim
Dokümantasyon
Dokümanların Kontrolü
Faaliyetlerin Kontrolü
Acil Duruma Hazır Olma Ve Müdahale
Kontrol Etme
İzleme Ve Ölçme
Uygunluğun Değerlendirilmesi
Uygunsuzluk, Düzeltici Faaliyet Ve Önleyici Faaliyet
Kayıtların Kontrolü
İç Tetkik
Yönetimin Gözden Geçirmesi konuları yer almaktadır.

Çevrenin giderek yok olma noktasına geldiği gerçeği göz ardı edilemez. Bir taraftan dünya nüfusunun artması, diğer taraftan teknolojinin yetişilemez hızı, yaşam alanlarını gittikçe daraltmakta ve doğal çevrenin tahribatı gittikçe büyümektedir. Öyle ki gittikçe yaşam koşullarını ve yaşam kalitesini tehdit etmeye başlamıştır.

Bu yüzden de çevreye etkisi olan her kuruluş, doğaya karşı duyarlı olma soumluluklarının gereği olarak, kuruluşları bünyesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmaktadır. Ayrıca bu koşulların yerine getirildiğini, standartlara uygun üretim yaptıklarını ve sistemin sürekli olarak iyileştirildiğini kanıtlamak amacı ile ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi almaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin ne olduğu ve ne işe yaradığı konusunda, daha detaylı bilgi almak için, TURCERT belgelendirme kuruluşu yönetici ve çalışanlarına başvurabilirsiniz.