Πιστοποίηση συστήματος

Παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης και επιθεώρησης για οργανισμούς, ιδρύματα και οργανισμούς όπως ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 και ISO 10002.


Πιστοποίηση προϊόντων

Παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης και ελέγχου για τα CE, BRC, FSC, HACCP και Halal και άλλα ειδικά πρότυπα στα οποία το προϊόν είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με ειδικά και διεθνή πρότυπα.


πιστοποίηση

Παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης καλών γεωργικών πρακτικών, βιολογικής γεωργίας και GLOBALGAP σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα των γεωργικών προϊόντων και των φυσικών πόρων.


πιστοποίηση

Παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης και επιθεώρησης ISO, HALAL, HACCP, HOTEQ500 και 7 Star σύμφωνα με τα ειδικά και διεθνή πρότυπα των υπηρεσιών τουριστικού τομέα.Υπηρεσίες τεχνικής επιθεώρησης και επιθεώρησης

Περιοδικοί έλεγχοι

Από το Υπουργείο Εργασίας και κανονισμούς για την ασφάλεια στους χώρους εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης των θεσμικών οργάνων και οργανισμών που ισχύουν εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις, μηχανήματα και εξοπλισμό και υποχρεωτική επιθεώρηση γίνεται σε ορισμένες εποχές του περιοδικούς ελέγχους.

Υπηρεσίες επιθεώρησης
Περιοδικές εξετάσεις και ανάλυση
Υπηρεσίες δοκιμών και ανάλυσης

Εγκεκριμένες αναλύσεις

Στο εργαστήριο τεχνικής εξέτασης και ανάλυσης, διεξάγουμε μετρήσεις συμμόρφωσης επιχειρηματικού περιβάλλοντος με τον τεχνολογικό μας εξοπλισμό για τη συμμόρφωση με τις δοκιμές της οδηγίας CE και τους κανονισμούς υποχρεωτικών δοκιμών που εφαρμόζονται από τα υποχρεωτικά υπουργεία διαφορετικών τομέων.

Υπηρεσίες δοκιμών

εκπαίδευση

Εκπαίδευση ποιότητας ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΣΠΣ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στο περιεχόμενο της κατάρτισης, οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ποιότητα, τις απαιτήσεις ποιότητας, τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας και τα οφέλη των μελετών πιστοποίησης, τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας, την οργανωτική δομή είναι θέματα όπως.

Περιβαλλοντικές Εκπαιδεύσεις ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Βασικές έννοιες του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, αρχές περιβαλλοντικής πολιτικής, ανάπτυξη περιβαλλοντικού προγράμματος, καθορισμός ευθυνών, ορισμός περιβαλλοντικών διαδικασιών, ερμηνεία σχετικών πρότυπων στοιχείων.

Εκπαίδευση τροφίμων ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Το μάθημα αυτό καλύπτει θέματα όπως οι γενικές έννοιες των προτύπων, οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με την ασφάλεια των τροφίμων και ο τρόπος δημιουργίας και διαχείρισης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

Κύριες Εκπαιδευτικές Ελεγκτικές Εργασίες ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

συστήματα διαχείρισης Εκπαίδευση ISO 9001, 14001 ISO ISO 22000, 27001 ISO και την κατανόηση της γενικής έννοιας της Halal προτύπων και της εφαρμογής, έλεγχοι βελτίωση, περιλαμβάνει την αύξηση της ποιότητας της εγκατάστασης και την τεκμηρίωση.