Η TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Α.Ε. ενεργεί σύμφωνα με ορισμένες αρχές και αρχές κατά την κατάρτιση του συστήματος, μελέτες επιθεώρησης και πιστοποίησης, μελέτες επιθεώρησης και δοκιμών. Οι αρχές και οι αρχές της TÜRKCERT έχουν ως εξής:

  • Για να είμαι αμερόληπτος

Η TÜRCERT, η οποία σέβεται τους υπαλλήλους της, καθώς και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς της, λειτουργεί με μια ουδέτερη προσέγγιση, μακριά από το να μεροληπτεί. Η αρχή αυτή ισχύει όχι μόνο για τους σημερινούς υπαλλήλους αλλά και για τους υπαλλήλους και καλύπτει τις γραπτές δηλώσεις και δεσμεύσεις όλων των εργαζομένων.

  • Να είστε διαφανείς

Η TÜRCERT ενημερώνει όλα τα θεσμικά όργανα και οργανώσεις ότι παρέχει υπηρεσίες ή προσφέρει σαφώς και ρητά τα χαρακτηριστικά, τα οφέλη, τους δυνητικούς κινδύνους και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών.

  • Να είστε σχολαστικοί στην επιλογή των εργαζομένων

Η TÜRCERT αποφεύγει αιτήσεις που θα οδηγούσαν σε αθέμιτο ανταγωνισμό κατά την επιλογή προσωπικού που θα περιλάμβανε το προσωπικό της. Σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, υπάρχει ελεύθερη σύμβαση και μετακίνηση στην πρόσληψη προσωπικού, αλλά προσπαθεί να προσλάβει προσωπικό χωρίς να διακόπτει τις υπηρεσίες άλλων οργανισμών. Προσπαθεί επίσης να είναι ειλικρινής και ειλικρινής στην παροχή των πληροφοριών που ζητούν άλλοι οργανισμοί.

  • Αποφύγετε τον αθέμιτο ανταγωνισμό

Η TÜRCERT αναγνωρίζει ότι, μεταξύ όλων των φορέων πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αξιολόγησης της συμμόρφωσης, είναι μια ελεύθερα αποφασισμένη και συμβατή φυλή. Ως εκ τούτου, η πρώτη εταιρεία θεωρεί δικά της συμφέροντα, αλλά διασφαλιστεί η συνεχής εμπιστοσύνη στον τρόπο με τον τομέα, να συμβάλει στην ανάπτυξη του τομέα και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των κοινών συμφερόντων και να αποφεύγουν στάσεις και συμπεριφορές που θα δημιουργήσει αθέμιτο ανταγωνισμό.

  • Να είστε ειλικρινείς

TÜRCERT, είτε τον έλεγχο και την πιστοποίηση, την επιθεώρηση και τον έλεγχο ή τη διαχείριση των συστημάτων για το αν η δημιουργία όλων των δραστηριοτήτων, των υπηρεσιών έδωσε θεσμικά όργανα και τις οργανώσεις τους, στις σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και με άλλους φορείς πιστοποίησης προσπαθεί κατά κύριο λόγο για να είμαι ειλικρινής.

  • Να είστε αξιόπιστοι

Η TÜRCERT προσεγγίζει τα θεσμικά όργανα και τις οργανώσεις που παρέχει υπηρεσίες σε κάθε θέμα που λειτουργεί, κατανοώντας την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Παρέχει σαφή, κατανοητή και ακριβή πληροφόρηση στις υπηρεσίες που παρέχει και στις συναλλαγές της με έγκαιρο και πλήρη τρόπο.

  • Ποιότητα υπηρεσιών

Η TÜRCERT, στο πλαίσιο εθνικών και διεθνών προτύπων, νομικών κανονισμών και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσπαθεί να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς που εξυπηρετεί. Επιδιώκει επίσης να συνεργαστεί με άλλους οργανισμούς και αρχές πιστοποίησης στον τομέα όπου αυτό είναι απαραίτητο.

  • Λήψη παραπόνων πελατών

Η TÜRCERT δημιουργεί ένα ανεξάρτητο σύστημα διαχείρισης για να λαμβάνει, να εξετάζει, να αξιολογεί και να ολοκληρώνει τις καταγγελίες και τις προτάσεις των θεσμικών οργάνων και των οργανισμών που εξυπηρετούν.

  • Δημιουργία υγιών σχέσεων με επίσημες οργανώσεις

Η TÜRCERT ενεργεί σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της ειλικρίνειας στις σχέσεις της με τους δημόσιους οργανισμούς και οργανισμούς. Σύμφωνα με τους νόμους, υποβάλλει τις απαιτούμενες πληροφορίες και τα έγγραφα με σωστό, πλήρη και έγκαιρο τρόπο.

  • Να είσαι ευαίσθητος στο περιβάλλον

Η TÜRCERT φροντίζει για το κοινωνικό ενδιαφέρον σε όλες τις δραστηριότητές της και ενεργεί με γνώμονα τα περιβαλλοντικά προβλήματα και υποστηρίζει τις κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.