Συνολικά, η εταιρεία που έχει συσταθεί με την εγχώρια κεφάλαια TÜRCERT Τεχνικού Ελέγχου και Πιστοποίησης Co., σύμφωνα με πολλαπλά πρότυπα του συστήματος διαχείρισης και τις οδηγίες και τα πρότυπα με βάση την πιστοποίηση των προϊόντων, τον έλεγχο, την επιθεώρηση, την πιστοποίηση, ασχολείται με δραστηριότητες επιθεώρησης και κατάρτισης. Λειτουργεί με ιδρύματα της χώρας εντός και εκτός της χώρας σχετικά με τη διαπίστευση έχει διαπιστευθεί και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα αδειών ως κοινοποιημένοι οργανισμοί.

Οι δραστηριότητες του οργανισμού πιστοποίησης TÜRCERT μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες: μελέτες πιστοποίησης, υπηρεσίες κατάρτισης και μελέτες επιθεώρησης και δοκιμών.

Μελέτες πιστοποίησης

Σκοπός της πιστοποίησης είναι να αποδείξει ότι ένα σύστημα διαχείρισης που λειτουργεί σε ένα ίδρυμα και οργανισμό συμμορφώνεται με τα σχετικά πρότυπα και εφαρμόζεται αποτελεσματικά από έναν ανεξάρτητο οργανισμό. Η πιστοποίηση αποτελεί επίσης ένδειξη ότι τα πρότυπα του συστήματος διαχείρισης έχουν την ικανότητα να πραγματοποιούν συνεχώς τις πολιτικές και τους στόχους που ανακοινώνονται από το ίδρυμα ή τον οργανισμό. Ένας οργανισμός που έχει λάβει ένα πιστοποιητικό έχει δημιουργήσει μια προστιθέμενη αξία με αυτόν τον τρόπο.

Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
UAF - Ηνωμένο ίδρυμα διαπίστευσης

Το TÜRCERT δημοσιεύεται από εθνικά και διεθνή εξουσιοδοτημένα ιδρύματα και διεξάγει μελέτες πιστοποίησης σύμφωνα με τα πρότυπα, τους νόμους, τους κανονισμούς, τους κανονισμούς και τους ανάλογους νομικούς κανονισμούς. Ανάλογα με τις απαιτήσεις και το αντικείμενο του συστήματος πιστοποίησης, προγραμματίζονται, διεξάγονται και διενεργούνται προ του ελέγχου και επιτόπιες επιθεωρήσεις και εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, τα πιστοποιητικά του σχετικού συστήματος εκδίδονται και παραδίδονται στις εταιρείες. Επιπλέον, οι ετήσιοι περιοδικοί έλεγχοι των επιχειρήσεων πραγματοποιούνται εντός της περιόδου ισχύος του πιστοποιητικού.

Στο πλαίσιο των μελετών πιστοποίησης, πραγματοποιούνται μελέτες δοκιμών και ανάλυσης, υπηρεσίες επιτήρησης, έλεγχοι συμμόρφωσης και παρόμοιες δραστηριότητες.

Μελέτες επιθεώρησης

Η δημιουργία της εταιρείας συστημάτων διαχείρισης έκανε μια σειρά από δραστηριότητες για να κάνουμε κατά τη διάρκεια της συμμόρφωσης αποφάσεων με τις σχετικές προδιαγραφές και λειτουργίες συμπεριφοράς μέχρι να ήταν απαραίτητες μετρήσεις και δοκιμές. LVD δοκιμή χαμηλής τάσης, τεστ ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα EMC, καθαρό δοκιμές δωμάτιο, δοκιμές μικροβιολογίας του αέρα, την υγεία και την ανάλυση της ασφάλειας, της μέτρησης φωτισμού, μέτρησης της σκόνης, τη μέτρηση του θορύβου, μέτρηση αερίου, μέτρηση δονήσεων είναι μερικά μόνο από αυτά.TÜRCERT, δίπλα από τη χορήγηση αυτής της τεχνικής επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κάνουν τη βαθμονόμηση των εργαλείων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν κατά την παραγωγή, την επεξεργασία των αναφορών βαθμονόμησης, δίνουν το πιστοποιητικό διακρίβωσης, τη χώρα εντός ή εκτός της μέτρησης και να συμμετέχουν σε εργαστήρια βαθμονόμησης που αφορούν τις δημοπρασίες και τις υπηρεσίες διακρίβωσης συμμετέχει επίσης σε δραστηριότητες όπως η διαπίστευση για να πάρει τα σώματα διαπίστευσης .

Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εταιρείας διεθνούς επιθεώρησης (από το Υπουργείο Εμπορίου). Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το πιστοποιητικό εξουσιοδότησης από το αρχείο PDF παρακάτω.
TÜRCERT; Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εταιρείας διεθνούς επιθεώρησης
 (Ανοίγει με το Adobe Reader)

 

UAF - Πιστοποίηση Πιστοποίησης Συστήματος ISO 17021 επισυνάπτεται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το πιστοποιητικό διαπίστευσης από το παρακάτω αρχείο PDF.
Πιστοποίηση UAF - ISO 17021 Πιστοποίηση συστήματος
 (Ανοίγει με το Adobe Reader)

 

Η δική μας διαπίστευση UAF - ISO 17020 επισυνάπτεται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το πιστοποιητικό διαπίστευσης από το παρακάτω αρχείο PDF.
UAF - Διαπίστευση Επιθεώρησης
UAF - Πεδίο εφαρμογής Διαπίστευσης Επιθεώρησης
(Ανοίγει με το Adobe Reader)

 

Η διαπίστευση HALAL επισυνάπτεται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το πιστοποιητικό διαπίστευσης από το παρακάτω αρχείο PDF.
Διαπίστευση HALAL (Ανοίγει με το Adobe Reader)