Σε όλες τις δραστηριότητες της TÜRCERT Τεχνικού Ελέγχου και Πιστοποίησης Α.Ε., η αμεροληψία και η ανεξαρτησία είναι οι βασικές αρχές. TÜRCERT, με αυτό το αίσθημα ευθύνης και με αίσθημα ευθύνης, τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς που χρησιμεύουν για να δηλώσουν τη δήλωση ουδετερότητας που περιγράφεται παρακάτω, όπως απαιτείται.

 • Ως απαίτηση της σωστής αρχής λειτουργίας, η TÜRCERT θα προστατεύσει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που διαθέτει, τα οποία είναι αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της, κατά τρόπο ασφαλή και εμπιστευτικό.
 • TÜRCERT, το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου και της πιστοποίησης εργασιών, κάθε σύστημα που περιγράφεται από ιδρύματα και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες, τη μέθοδο, τη διαδικασία, τη σκέψη, τις προδιαγραφές, στοιχεία, εν συντομία ιδιωτικό οποιαδήποτε πληροφορία ή το έγγραφο οι λεπτομέρειες δεν θα αποκαλύψει σε τρίτους.
 • Η TÜRCERT ενεργεί αμερόληπτα και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε πίεση εμπορικού ή άλλου τρόπου στις δραστηριότητές της που διεξάγονται στα ιδρύματα και τους οργανισμούς στους οποίους παρέχει υπηρεσίες επιθεώρησης και πιστοποίησης.
 • Η TÜRCERT δεν ασκεί καμία πίεση στους υπαλλήλους της στα ιδρύματα ή οργανισμούς που εξυπηρετεί με οποιονδήποτε εμπορικό, πολιτικό, οικονομικό ή άλλο τρόπο.
 • Η TÜRCERT, η ίδια ή οι υπάλληλοί της, ως οργανισμός, δεν μπορεί να ασκεί δραστηριότητες που αντιβαίνουν στην ανεξαρτησία των αποφάσεων που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων ελέγχου και πιστοποίησης και στην ανεξαρτησία αυτών των αποφάσεων.
 • TÜRCERT, μελέτες εξέτασης και πιστοποίησης σε περίπτωση τυχόν αποφάσεων συμμόρφωσης ή μη συμμόρφωσης, βασίζεται σε αντικειμενικά αποτελέσματα, προκειμένου να διασφαλίσει και να διατηρήσει την εμπιστοσύνη στις περαιτέρω δραστηριότητές του και δεν πρέπει να εκδηλώσει καμία συμπεριφορά άλλων δικαιούχων ή άλλων προσώπων.
 • TÜRCERT, επιθεώρησης και δοκιμώνδεν θα συμμετάσχουν σε καμία δραστηριότητα που θα δημιουργήσει σύγκρουση με την ανεξαρτησία και την ακρίβειά τους. Δεν θα σχεδιάσει, θα παράγει, θα εγκαταστήσει, θα προμηθεύσει, θα αγοράσει ή θα διατηρήσει τη συγκεκριμένη κατάσταση ή τα επιθεωρούμενα προϊόντα.
 • Η TÜRCERT θα διατηρήσει την ίδια απόσταση από όλα τα υπάρχοντα και δυνητικά ιδρύματα και οργανισμούς που ζητούν πιστοποίηση. Θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο και θα εφαρμόσουν τις ίδιες διαδικασίες.
 • Η TÜRCERT δημιουργεί και εφαρμόζει οργανωτική δομή ικανή να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με δραστηριότητες επιθεώρησης και πιστοποίησης.
 • Το γεγονός ότι οι οργανισμοί που ζητούν πιστοποίηση εργάζονται για να πληρώσουν μια αμοιβή στην TÜRCERT δεν σημαίνει ότι δικαιούνται να λάβουν το σχετικό έγγραφο. Αυτή η κατάσταση αναφέρεται στην εταιρεία που ζητά έγγραφα κατά το στάδιο της σύμβασης.
 • Η TÜRCERT ανέλυσε όλους τους κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τις υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης και έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για το προσωπικό ή άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν την αμεροληψία της ομάδας επιθεώρησης.
 • Η TÜRCERT αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στα θεσμικά όργανα και οργανισμούς που παρέχει ή παρέχει στις υπηρεσίες της τα τελευταία τρία χρόνια και δεν συμμετέχει σε δραστηριότητες για αυτούς τους οργανισμούς.
 • Η TÜRCERT δεν θα συμμετάσχει σε δραστηριότητες παροχής συμβουλών για μελέτες πιστοποίησης. Η TÜRCERT δεν θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις δραστηριότητες του κοινοποιημένου οργανισμού, τις δραστηριότητες επιθεώρησης και πιστοποίησης και δεν θα πραγματοποιεί από κοινού δραστηριότητες παροχής συμβουλών και πιστοποίησης.
 • Η TÜRCERT μπορεί να οργανώσει προγράμματα κατάρτισης για διάφορα συστήματα διαχείρισης. Ωστόσο, δεν θα παρέχει ειδικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες διαχείρισης στα θεσμικά όργανα και τις οργανώσεις που εξυπηρετεί.

TÜRCERT INC. (Κατεύθυνση Krl.