Ο έβδομος τίτλος στο πρότυπο του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας καθορίζεται ως υπηρεσία εκτέλεσης. Η πέμπτη ρήτρα αυτής της επικεφαλίδας είναι η παροχή παραγωγής και εξυπηρέτησης, ενώ στο κεφάλαιο αυτό καλύπτονται πέντε διαφορετικά θέματα:

  • Έλεγχος της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών
  • Ισχύς διαδικασιών παροχής υπηρεσιών παραγωγής
  • Ταυτοποίηση και ιχνηλασιμότητα
  • Ιδιοκτησία του πελάτη
  • Προστασία υπηρεσιών

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να παράσχει την ανιχνευσιμότητα αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του εντοπισμού και της παρακολούθησης των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι κατάλογοι πελατών διατηρούνται για το σκοπό αυτό. Αυτός ο κατάλογος χρησιμεύει ως κλειδί για την αναδρομική παρακολούθηση της υπηρεσίας που παρέχεται στους πελάτες.

Σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001«S εφαρμογή μιας επιχείρησης λαμβάνεται από τους προμηθευτές σε κάθε προϊόν που παραδίδεται από τους υπαλλήλους κατάστημα αγόρασε, τοποθετούνται σε αποθήκευση και διατηρούνται για εισόδους ελέγχου ποιότητας. Όταν είναι απαραίτητο, λαμβάνονται δείγματα δειγμάτων και αποστέλλονται σε συμβεβλημένα εργαστήρια. Αφού ελεγχθούν τα αποτελέσματα, παραδίδονται στο σχετικό τμήμα παραγωγής. Τα αγορασθέντα προϊόντα αναγνωρίζονται βάσει κωδικών απογραφής που καθορίζονται από τον προγραμματισμό και καταγράφονται στον κατάλογο απογραφής.

Η εταιρεία καθορίζει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες της μέσω των διαδικασιών που κρίνει κατάλληλες κατά τη διάρκεια των σχετικών διαδικασιών. Η κατάσταση του προϊόντος για την αναγνώριση και την ιχνηλασιμότητα θα πρέπει να καθορίζεται σύμφωνα με τις συνθήκες παρακολούθησης και μέτρησης.

Η έννοια της ιχνηλασιμότητας είναι γενικά ένα ανιχνεύσιμο ίχνος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Για να είναι σε θέση να κάνει αυτή την παρακολούθηση, η εταιρεία πρέπει να καθορίσει και να εφαρμόσει μια μέθοδο.

Σε γενικές γραμμές, οι εταιρείες χρησιμοποιούν το λογότυπο του προμηθευτή στο προϊόν για να εξασφαλίσουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. Για το λόγο αυτό, ζητείται από τον προμηθευτή να παρέχει την ανιχνευσιμότητα. Οι πληροφορίες της εταιρείας προμηθευτή μπορούν να ληφθούν αναδρομικά χρησιμοποιώντας το λογότυπο της εταιρείας, την ημερομηνία αποστολής ή τον αριθμό αποστολής.

Πρέπει να τηρούνται όλα τα αρχεία που τηρούνται κατά την ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των προϊόντων.

Υπάρχουν και άλλοι δισταγμοί όσον αφορά την αναγνώριση και την ανιχνευσιμότητα στο πλαίσιο της παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών. Η εταιρεία μας TÜRCERT Τεχνικός Έλεγχος και Πιστοποίηση Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή προσωπικό και τεχνική υποδομή για να υποστηρίξει αυτό το θέμα όπως σε όλα τα συστήματα ποιότητας.